Claudiu Palaz, în contre cu aleşii judeţeni ai PNL! Motivul: Igienizarea Complexului Rupestru de la Murfatlar [VIDEO]

0
529

ORDINEAŞedinţa de vineri, 29 mar­tie, a Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa se anu­nţa a fi una lini­ş­ti­tă şi aproa­pe nimic de pe ordi­nea de zi nu părea să tul­bu­re lini­ş­tea întâl­ni­rii. Cam pe la spar­tul târ­gu­lui, adi­că taman când con­si­li­e­rii jude­țeni se pre­gă­teau să rupă uşi­le, un pro­iect de hotă­râre ini­ţi­at de vice­preşe­din­te­le CJC, Cla­u­diu Palaz, a rupt lini­ş­tea. Totul a ple­cat de la pro­pu­ne­rea lui Palaz pri­vind înce­ta­rea drep­tu­lui de admi­nis­tra­re con­sti­tu­it în favoa­rea Muze­u­lui de Isto­rie Natio­na­la si Arhe­o­lo­gie Con­stan­ta asu­pra unui bun imo­bil (teren), pro­pri­e­ta­te publi­ca a Jude­tu­lui Con­stan­ta, situ­at în Mur­fa­tlar, judeţul Con­stanţa.

Con­cret, Palaz a dorit să pre­ia de la Muzeu admi­nis­tra­rea Com­ple­xul Rupes­tru de la Mur­fa­tlar, ansam­blul fiind for­mat din şase bise­ri­cu­ţe, gale­rii şi mor­min­te cre­ş­ti­ne, toa­te cio­pli­te în masi­vul de cre­tă. În expu­ne­rea de moti­ve, Palaz a pre­ci­zat că pro­pu­ne­rea sa are în vede­re intenţia Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stan­ta de a dema­ra pro­ce­du­ra de igie­ni­za­re a tere­nu­lui adia­cent Com­ple­xu­lui Rupes­tru Basa­ra­bi, în supra­fa­ţă de 6.329,00 metri pătra­ţi. Pen­tru a jus­ti­fi­ca demer­sul său, Palaz a pre­zen­tat o serie de ima­gini în care era ară­tat fap­tul că locul e plin de mize­rie şi că aces­ta tre­bu­ie igi­ne­ni­zat.

Nu vreau să fie ca o san­cţiu­ne pen­tru cei de la Muzeu, dar, mult timp nu s‑a făcut nimic cu acest Com­plex. Şi este păcat. Eu cred că până să ajun­gem la rea­bi­li­ta­rea pro­priu-zisă a Com­ple­xu­lui, tre­bu­ie să facem ceva pen­tru ca acel loc să nu mai ara­te a groa­pă de gunoi. Dacă vrem ca locul să fie vizi­ta­bil, el tre­bu­ie să ara­te decent. După igie­ni­za­re, Com­ple­xul va fi dat îna­poi Muze­u­lui. Mai depar­te, ce se va întâm­pla cu ace­le bise­ri­cu­ţe, nu e trea­ba mea, pen­tru că nu sunt arhe­o­log“, a decla­rat Palaz.

Ime­di­at, vice­preşe­din­te­le CJC a pri­mit o repli­că din par­tea con­si­li­e­ri­lor PNL, care au spus, prin vocea lui Mari­an Ior­da­che, că nu votea­ză pro­iec­tul pen­tru că, pe de o par­te, Palaz nu s‑a bătut sufi­cient de mult anul tre­cut pen­tru a asi­gu­ra Muze­u­lui de Isto­rie fon­du­ri­le nece­sa­re ast­fel încât să igie­ni­ze­ze.

Com­ple­xul i‑a fost trans­mis Muze­u­lui în 2018 şi putea­ţi să inter­ve­ni­ţi atunci cu banii nece­sari, ast­fel încât să se facă igie­ni­za­re“, a punc­tat Ior­da­che.

Pre­zent la şedinţă, direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie şi Isto­rie, Sorin Coles­niuc, a decla­rat că de Com­pe­xul Rupes­tru de la Mur­fa­tlar se ocu­pă un tânăr recent anga­jat, care a făcut deja cură­ţe­nie. Ime­di­at a inter­ve­nit Palaz, care l‑a între­bat pe Coles­niuc dacă acel com­plex nu este bine igie­ni­zat îşi dă demi­sia. În final, după o serie de dis­cu­ţii în con­tra­dic­to­riu pe axa Palaz – PNL – Coles­niuc, pro­iec­tul a fost supus apro­bă­rii. Din păca­te pen­tru vice­preşe­din­te­le CJC, ini­ţi­a­ti­va sa a picat la vot, în favoa­rea sa votând doar 18 con­si­li­eri ai PSD şi PMP. Împo­tri­vă au votat aleşii PNL, iar cei e la ALDE s‑au abţi­nut. Pen­tru ca pro­iec­tul să trea­că, era nevo­ie de votul a cel puţin două tre­imi din numă­rul total al con­si­li­e­ri­lor judeţeni (37).

Veri­fi­că­ri­le din teren!

Pen­tru a se con­vin­ge cum ara­tă lucru­ri­le la faţa locu­lui, unul din­tre con­si­li­e­rii judeţeni s‑a depla­sat la faţa locu­lui. Mari­an Ior­da­che, lide­rul con­si­li­e­ri­lor judeţeni, a decla­rat pen­tru Ordi­nea că, în afa­ră de o maga­zie, Com­ple­xul este curat.

Oame­nii de la Muzeu mun­cesc de două săp­tămâni, au cărat vreo şap­te remorci de gunoi şi mai este de cură­ţat o maga­zie care are 30 de metri pătra­ţi. Ce vrea Palaz nu se jus­ti­fi­că. În loc de cam­pa­nie elec­to­ra­lă, mai bine ar face trea­bă, adi­că să pro­pu­nă un buget corect pen­tru muzeu, ast­fel încât aces­ta să poa­tă întreţi­nă locul“, a decla­rat Ior­da­che.

O altă rea­li­ta­te a fost pre­zen­ta­tă de vice­preşe­din­te­le Cla­u­diu Palaz, care a scris pe Face­bo­ok:

Azi, am veri­fi­cat per­so­nal, “CURĂȚENIA” de la situl arhe­o­lo­gic, cunos­cut cu denu­mi­rea de BISERICUȚELE DE CRETĂ DE LA MURFATLAR! Sit în patri­mo­ni­ul #UNESCO! Pen­tru că a min­țit în ședin­ța de con­si­liu, refe­ri­tor la sta­rea situ­lui, cer public DEMISIA direc­to­ru­lui COLESNIUC MARCEL SORIN pen­tru mana­ge­ment defec­tu­os! Con­si­der că EVALUAREA dum­ne­a­lui vota­tă azi în con­si­liu este făcu­tă pe genunchi!“

După ședin­ța de Con­si­liu Jude­țean, dis­pu­ta din­tre Palaz, PNL și direc­to­rul Coles­niuc a con­ti­nu­at, chiar la Com­ple­xul rupes­tru de la Mur­fa­tlar. Vice­pre­șe­din­te­le CJC a pos­tat un clip pe Face­bo­ok, în care este sur­prins acest moment. Îl puteți vizio­na mai jos:

(Sur­sa: ordinea.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele