CJC se judecă cu Romsilva şi Ministerul Finanţelor pentru lucrările de la Herghelia Mangalia

1
633

CJC se jude­că cu Rom­sil­va şi Minis­te­rul Finanţe­lor pen­tru lucră­ri­le de la Her­ghe­lia Man­ga­lia.

Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, judeţul Con­stanţa şi preşe­din­te­le CJC au che­mat în jude­ca­tă sta­tul român, prin Minis­te­rul Finanţe­lor Publi­ce şi Regia Naţio­na­lă a Pădu­ri­lor Rom­sil­va prin Dire­cţia Sil­vi­că Con­stanţa în dosa­rul 6825/118/2018*, aflat pe rolul Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa.

Preşe­din­te­le CJC, Horia Mari­us Ţuţu­ia­nu, a pre­ci­zat pen­tru coti­dia­nul ZIUA de Con­stanţa că este vor­ba des­pre o che­ma­re în jude­ca­tă ca urma­re a con­tro­lu­lui Curţii de Con­turi – Came­ra de Con­turi Con­stanţa care a lăsat ca măsu­ră recu­pe­ra­rea unui pre­ju­di­ciu con­sta­tat în urma audi­tu­lui finan­ci­ar extern pe anul 2016.

Vă rea­min­tim că, în urmă cu aproa­pe 6 ani, Her­ghe­lia Man­ga­lia a fost moder­ni­za­tă, printr‑o hotă­râre de Con­si­li­ul Judeţean, con­dus la acel moment de Nicu­şor Daniel Con­stan­ti­ne­scu. Lucră­ri­le au fost rea­li­za­te de către RAJDP Con­stanţa, con­du­să la acea vre­me de Adri­an Gâm­bu­ţea­nu. Moder­ni­za­rea s‑a rea­li­zat prin inter­me­diu­lui unui pro­to­col cu Rom­sil­va, cea care deţi­ne her­ghe­lia din sudul lito­ra­lu­lui.

În 2017, Cur­tea de Con­turi a Româ­ni­ei, prin Came­ra de Con­turi Con­stanţa, a desfă­şu­rat o acţiu­ne de audit la Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa asu­pra con­tu­ri­lor anu­a­le de exe­cu­ţie buge­ta­ră a admi­nis­tra­ţi­ei judeţe­ne (rapor­tul con­tro­lu­lui poa­te fi con­sul­tat în secţiu­nea „Docu­men­te”). Prin­tre aba­te­ri­le care au deter­mi­nat pre­ju­di­ci­e­rea buge­tu­lui public s‑a con­sta­tat, la nive­lul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, înre­gis­tra­rea nejus­ti­fi­ca­tă pe chel­tu­ie­li­le insti­tu­ţi­ei a sumei de 3.779.000 de lei, urma­re a unei sen­tinţe civi­le cu pri­vi­re la lucră­ri­le de ame­na­ja­re la Her­ghe­lia Man­ga­lia, aces­te ope­ra­ţiuni fiind cau­za­toa­re de pre­ju­di­cii adu­se buge­tu­lui judeţean, în con­di­ţi­i­le în care lucră­ri­le în cau­ză au fost efec­tu­a­te fără să exis­te pro­iec­te, auto­ri­za­ţii, rece­pţii parţi­a­le sau fina­le, la un obiec­tiv care nu este în patri­mo­ni­ul insti­tu­ţi­ei (Her­ghe­lia Man­ga­lia apa­rţi­ne Regi­ei Naţio­na­le a Pădu­ri­lor Rom­sil­va).

Tot­o­da­tă, Cur­tea de Con­turi a reu­şit în urmă cu cinci ani să pătrun­dă în ges­tiu­nea Regi­ei Auto­no­me de Dru­muri şi Poduri (RAJDP) Con­stanţa. Între 5 mai şi 15 iulie 2014, audi­to­rii Curţii de Con­turi au efec­tu­at veri­fi­cări asu­pra modu­lui de ges­tio­na­re şi de uti­li­za­re a mij­loa­ce­lor mate­ri­a­le şi băneşti, pre­cum şi asu­pra asi­gu­ră­rii inte­gri­tă­ţii patri­mo­ni­u­lui public şi pri­vat pen­tru peri­oa­da 2011 – 2013. Potri­vit rapor­tu­lui Curţii de Con­turi efec­tu­at la nive­lul Regi­ei Judeţe­ne de Dru­muri şi Poduri la capi­to­lul, „cali­ta­tea ges­tiu­nii eco­no­mi­co-finan­ci­a­re“, audi­to­rii au con­sta­tat „anga­ja­rea de chel­tu­ieli pen­tru exe­cu­ta­rea de către RAJDP Con­stanţa a unor lucrări de natu­ra inves­ti­ţi­i­lor pri­vind „moder­ni­za­re şi rea­bi­li­ta­re com­plex Her­ghe­lia Man­ga­lia, judeţul Con­stanţa”, lucrări finanţa­te din buge­tul UATJ Con­stanţa pen­tru un obiec­tiv care nu apa­rţi­ne dome­ni­u­lui public al judeţu­lui, aces­ta fiind, în fapt, un bun aflat în pro­pri­e­ta­tea Regi­ei Naţio­na­le a Pădu­ri­lor Rom­sil­va”. Valoa­rea esti­ma­tă a aba­te­rii – 3.508.000 de lei, bani care tre­bu­ie recu­pe­ra­ţi acum de admi­nis­tra­ţia judeţu­lui Con­stanţa.

Audi­to­rii Curţii de Con­turi mai ară­tau în nota de con­trol: „Se con­sta­tă că nu exis­tă temei legal nici în ceea ce pri­veş­te trans­mi­te­rea bunu­lui din dome­ni­ul public al sta­tu­lui către RAJDP Con­stanţa. Se con­sta­tă că sin­gu­rul arti­col din pro­to­co­lul înche­iat între CJC şi Rom­sil­va, emis cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor Legii nr. 215/2001, este art. 5 (n.r. pro­to­co­lul poa­te fi con­sul­tat în secţiu­nea „Docu­men­te”).

Con­form bor­de­ro­u­lui rea­li­ză­ri­lor efec­tu­a­te de RAJDP Con­stanţa, s‑a con­sta­tat că lucră­ri­le au fost rea­li­za­te la valoa­rea inte­gra­lă de 3.508.311 lei, inclu­siv TVA (res­pec­tiv 2.829.283,14 lei, exclu­siv TVA), şi au fost cer­ti­fi­ca­te în pri­vinţa rea­li­tă­ţii, regu­la­ri­tă­ţii la data de 22 ianu­a­rie 2014 de către un repre­zen­tant al CJC, în cali­ta­te de bene­fi­ci­ar al lucră­rii, deşi pre­ci­zăm încă o dată că lucră­ri­le au fost efec­tu­a­te la un obiec­tiv apa­rţinând Rom­sil­va. Menţio­năm că RAJDP Con­stanţa, deşi a exe­cu­tat lucră­ri­le, nu le‑a fac­tu­rat către CJC, valoa­rea aces­to­ra, exclu­siv TVA, fiind înre­gis­tra­tă, la data de 31.12.2013, în evi­denţa con­ta­bi­lă a enti­tă­ţii în debi­tul con­tu­lui 418 «Cli­enţi-Fac­turi de Întoc­mit»“.

Apar sus­pi­ciuni cu pri­vi­re la rea­li­ta­tea şi valoa­rea rea­lă a lucră­ri­lor efec­tu­a­te“

În con­ti­nu­a­re, audi­to­rii publici externi ai Curţii de Con­turi expli­că: „Din ana­li­za­rea înre­gis­tră­ri­lor efec­tu­a­te în Regis­trul Jur­nal al RAJDP Con­stanţa, s‑a con­sta­tat că valoa­rea tota­lă a chel­tu­ie­li­lor alo­ca­te pe lucra­rea cu codul LRB 01804 este în sumă de 1.703.008 lei, iar valoa­rea tota­lă a veni­tu­ri­lor rea­li­za­te pe ace­la­şi cod de lucra­re este de 2.829.283,14 lei. În con­clu­zie, rezul­tă că veni­tu­ri­le au fost supra­di­men­sio­na­te, fără o con­tra­pres­ta­ţie pen­tru chel­tu­ie­li­le efec­tu­a­te, aceas­tă dis­cre­panţă gene­rând o dife­renţă de 1.126.275 de lei, motiv pen­tru care apar sus­pi­ciuni cu pri­vi­re la rea­li­ta­tea şi valoa­rea rea­lă a lucră­ri­lor efec­tu­a­te.“

În spri­ji­nul celor con­sta­ta­te, audi­to­rii Curţii de Con­turi deta­li­a­ză: „Au fost încăl­ca­te pre­ve­de­ri­le urmă­toa­re­lor acte nor­ma­ti­ve – Ordin nr. 3.055 din 29 octom­brie 2009 pen­tru apro­ba­rea Regle­men­tă­ri­lor con­ta­bi­le con­for­me cu direc­ti­ve­le euro­pe­ne, Legea nr. 273/2006 pri­vind finanţe­le publi­ce loca­le, Legea nr. 213/1998 pri­vind pro­pri­e­ta­tea publi­că şi regi­mul juri­dic al aces­te­ia, Ordo­nanţa nr. 15 din 9 august 1993 pri­vind une­le măsuri pen­tru res­truc­tu­ra­rea acti­vi­tă­ţii regi­i­lor auto­no­me şi Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, repu­bli­ca­tă şi actu­a­li­za­tă, pri­vind Codul civil“.

În înche­ie­re, audi­to­rii ara­tă în docu­men­tul întoc­mit că „valoa­rea esti­ma­ti­vă a erorii/abaterii con­sta­ta­te este de 3.508.311 lei şi repre­zin­tă chel­tu­ieli nele­ga­le efec­tu­a­te de RAJDP Con­stanţa din fon­duri publi­ce alo­ca­te de CJC pen­tru lucrări de moder­ni­za­re şi rea­bi­li­ta­re a unui obiec­tiv care apa­rţi­ne dome­ni­u­lui public al sta­tu­lui şi pen­tru care nu s‑a ope­rat niciun trans­fer de pro­pri­e­ta­te, aşa cum este regle­men­tat de Legea nr. 213/1998. Con­se­cinţe­le eco­no­mi­co-finan­ci­a­re, soci­a­le etc. ale erorii/abaterii de la lega­li­ta­te şi regu­la­ri­ta­te con­stau în efec­tu­a­rea unor lucrări la bunuri care nu sunt în pro­pri­e­ta­tea sau în admi­nis­tra­rea regi­ei. Efec­tu­a­rea chel­tu­ie­li­lor în cau­ză gene­rea­ză un impact sem­ni­fi­ca­tiv în buge­tul judeţu­lui Con­stanţa, con­tri­bu­ind la cre­ş­te­rea gra­du­lui de înda­to­ra­re al CJC“.

Audi­to­rii Curţii de Con­turi l‑au găsit res­pon­sa­bil pe fos­tul direc­tor al Regi­ei de Dru­muri, Adri­an Gâm­bu­ţea­nu, inspec­to­rii Curţii evi­denţi­ind fap­tul că per­soa­na cu atri­bu­ţii în dome­ni­ul în care au fost con­sta­ta­te defi­cienţe­le a fost chiar aces­ta.

După veri­fi­că­ri­le efec­tu­a­te, audi­to­rii au emis o serie de reco­man­dări către RAJDP Con­stanţa, în vede­rea înlă­tu­ră­rii erorii/abaterii con­sta­ta­te. Aces­tea vizea­ză:

Regle­men­ta­rea situ­a­ţi­ei juri­di­ce a trans­fe­ru­lui de pro­pri­e­ta­te inter­ve­nit între CJC şi Rom­sil­va şi între CJC şi RAJDP Con­stanţa, în ceea ce pri­veş­te Her­ghe­lia Man­ga­lia şi valoa­rea lucră­ri­lor de inves­ti­ţii efec­tu­a­te la obiec­ti­vul în cau­ză, lucrări efec­tu­a­te fără ca trans­mi­te­rea obiec­ti­vu­lui să se rea­li­ze­ze con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le, pre­cum şi sta­bi­li­rea mări­mii şi întin­de­rii pre­ju­di­ci­u­lui cau­zat de chel­tu­ie­li­le efec­tu­a­te de RADJP Con­stanţa la obiec­ti­vul Her­ghe­lia Man­ga­lia“ (sin­te­za con­tro­lu­lui Curţii de Con­turi poa­te fi con­sul­ta­tă în secţiu­nea „Docu­men­te”).

Cur­tea de Con­turi – „Obli­ga­ţia lega­lă de ame­na­ja­re a her­ghe­li­ei apa­rţi­nea Rom­sil­va“

Pe lân­gă cele expu­se ante­ri­or, audi­to­rii publici externi au con­sta­tat: „Pro­to­co­lul înche­iat nu a ţinut cont de pre­ve­de­ri­le Legii nr. 213/1998 pri­vind pro­pri­e­ta­tea publi­că, ţinând cont de fap­tul că her­ghe­lia Man­ga­lia apa­rţi­ne Rom­sil­va, care admi­nis­trea­ză bunuri apa­rţinând dome­ni­u­lui public al sta­tu­lui. Pen­tru ca CJC să facă inves­ti­ţii la un bun apa­rţinând dome­ni­u­lui public al sta­tu­lui, aces­ta ar fi tre­bu­it să pri­meas­că bunul în admi­nis­tra­re, în baza unei hotă­râri de guvern, iar ulte­ri­or să fie retrans­mis către Rom­sil­va cu valoa­rea bunu­lui, actu­a­li­za­tă cu valoa­rea inves­ti­ţi­ei efec­tu­a­te, în urma soli­ci­tă­rii Minis­te­ru­lui Finanţe­lor, pen­tru a fi înre­gis­tra­tă cores­pun­ză­tor în inven­ta­rul bunu­ri­lor din dome­ni­ul public al sta­tu­lui.

Ast­fel, audi­to­rii publici externi con­sta­tă că nu a fost ope­rat un trans­fer de pro­pri­e­ta­te care să aibă la bază o fun­damen­ta­re teh­ni­că, juri­di­că, sau în legă­tu­ră cu teri­to­ria­li­ta­tea, în baza căre­ia să se rea­li­ze­ze o lucra­re de natu­ra inves­ti­ţi­i­lor, pre­vă­zu­tă ca ata­re în buge­tul judeţu­lui, ci doar una eco­no­mi­că de chel­tu­i­re a fon­du­ri­lor din buge­tul judeţean, în con­di­ţi­i­le în care obli­ga­ţia lega­lă de efec­tu­a­re a lucră­ri­lor de moder­ni­za­re şi ame­na­ja­re a Her­ghe­li­ei apa­rţi­nea Rom­sil­va“.

Lavi­nia Sicli­ta­ru, Ziua de Con­stan­ța.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Sti­ati ca pen­sio­na­rii her­ghe­lie MANGALIA au fost pusi sa plă­teas­că chi­rie din ulti­mii ani cu mii de lei bune ptr a se aco­peri o par­te din ace­le sume care „NU STIE DECIT DOMN ANCUTA C‑tin UNDE SAU DUS SAU PARDON LA DINSUL LA CASA SI SERELE DE LA COBADIN ” cine la intre­bat pe acest asa zis direc­tor care se cre­de pe mosia lui cum afir­ma „BA E HERGHELIA MEA SI FAC CE VREAU AICI “daca mer­geti aco­lo sub pre­tex­tul ca vreti sa inchi­ri­ati un cal vedeti ce vor zice angajati,cum a facut hir­tii pen­tru a eva­cua toti pen­sio­na­rii din her­ghe­lie pe moti­v­ca stau abu­ziv

Leave a Reply