CJC este convocat în şedinţă extraordinară, pentru aprobarea sumelor din cote defalcate, pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT

0
269
Booking.com

C O N V O C A T O R

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le 94 alin. 2 şi 3 din Legea nr.215/2001 a admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, repu­bli­ca­tă, se con­voa­că Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa în şedinţă extra­or­di­na­ră, vineri, 22.03.2019, ora 13,00, în Sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv – Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, cu urmă­to­rul pro­iect al ordi­nii de zi:

1. Pro­iect de hotă­râre pri­vind repar­ti­za­rea unor sume din cote defal­ca­te — din impo­zi­tul pe venit și taxa pe valoa­rea adă­u­ga­tă — pen­tru echi­li­bra­rea buge­te­lor loca­le ale uni­tă­ți­lor admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le din jude­țul Con­stan­ța în anul 2019.

PREȘEDINTE,

ȚUȚUIANU MARIUS HORIA.

 


Man­ga­lia News, 21.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele