Carmen Avram candidează pe locul 2 pe lista PSD pentru europarlamentare: „Sunt un fan al democrației” [VIDEO]

0
397
Booking.com

Jur­na­lis­ta Car­men Avram, rea­li­za­toa­rea emi­siu­nii „În Pre­mie­ră” de la Ante­na 3, va can­di­da pe locul 2 pe lis­ta PSD pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re.

Soci­al-demo­cra­ţii spe­ră să obţi­nă cel puţin 14 locuri în Legi­sla­ti­vul de la Bru­xe­l­les.

Voi face și poli­ti­că așa cum am făcut și pre­să: one­st, cura­jos, cu min­tea lim­pe­de și cu tot sufle­tul” — este gân­dul cu care Car­men Avram decla­ră că plea­că pe noul tra­seu pro­fe­sio­nal.

Car­men Avram: „În momen­tul în care am luat deci­zia, am simțit‑o ca pe un divorț între doi oameni care încă se mai iubesc. A fost greu de luat, dar am ști­ut că aces­ta e momen­tul”.

După 27 de ani de carie­ră remar­ca­bi­lă în pre­sa scri­să și în tele­vi­ziu­ne, din­tre care 9 la pos­tul de știri Antena3, Car­men tre­ce acum de la sta­tu­tul de obser­va­tor și inves­ti­ga­tor la cel de impli­ca­re direc­tă în lua­rea unor deci­zii care influ­en­țea­ză via­ța cetă­țe­ni­lor.

Între­ba­tă de ce a ales dru­mul aces­ta, Car­men Avram a răs­puns: „Eu sunt un fan al demo­cra­ți­ei. Sunt așa un fan al demo­cra­ți­ei încât de 30 de ani în fie­ca­re iar­nă, pe 21 decem­brie, eu săr­bă­to­resc în mine ce s‑a întâm­plat atunci. Pen­tru mine, ieși­rea din peri­oa­da aia crun­tă a fost ca ieși­rea din lagăr”.

Car­men Avram: A deve­nit peri­cu­los să ai o altă opi­nie!

Eu am coș­ma­ruri și astăzi des­pre ce a fost atunci. Pe mine acești doi ani din urmă m‑au spe­ri­at cum­plit, pen­tru că dintr‑o dată, când te aștep­tai ca noi să ne fi așe­zat în demo­cra­ție, a deve­nit peri­cu­los să ai o altă opi­nie”.

A deve­nit o cri­mă să ai o altă opi­nie (…). Româ­nia asta a înce­put să mă doa­ră! Am văzut cum încep să se cea­ră în cor, în urlet, dis­pa­ri­ția de tele­vi­ziuni, dis­pa­ri­ția de par­ti­de. Nu exis­tă motiv pe pămân­tul ăsta să ceri dis­pa­ri­ția unei tele­vi­ziuni, nu exis­tă motiv să ceri dis­pa­ri­ția unui par­tid care a câști­gat niș­te ale­geri. Nu exis­tă nicio scu­ză să ieși în stra­dă, să încerci să dărâmi acest par­tid care a fost votat de popu­la­ție. Demo­cra­ția înseam­nă vot, alter­nan­ța la pute­re și să res­pecți opi­nia celui­lalt”.

Car­men Avram: Demo­cra­ția înseam­nă vot!

Tot ce am tră­it eu, tot ce am aflat de la cole­gii mei care au fost pe teren, tot ce am aflat de la oame­nii cu care am avut eu dis­cu­ții cred că m‑au pre­gă­tit pen­tru ceea ce urmea­ză să fac. Cred că după 27 de ani în care am lucrat în jur­na­lism, sunt gata să mă duc aco­lo și să votez în cunoș­tin­ță de cau­ză pen­tru țara mea, ști­ind exact ce vrea țara mea”. (www.antena3.ro).

Arti­co­lul și VIDEO inte­gral, pe antena3.ro/actualitate

Citiți și: Car­men Avram la Sin­te­za zilei: „Am prins drag de PSD în 2016. Am intrat în poli­ti­că după un spe­e­ch fabu­los al Viori­căi Dăn­ci­lă”


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele