Avram Iancu în Yukon, pe urmele lui Jack London [galerie FOTO]

0
425

Avram Ian­cu în Yukon, pe urme­le lui Jack Lon­don [gale­rie FOTO]. (Din Can­a­da, am pri­mit un comu­ni­cat de pre­să din par­tea teme­ra­ru­lui spor­tiv).

Avram Ian­cu, pri­mul român care s‑a încu­me­tat să tra­ver­se­ze Cana­lul Mâne­cii și care mai apoi a deve­nit sin­gu­rul om din lume ce a îno­tat între­gul curs al Dună­rii, 2860 km timp de 89 de zile, a reve­nit în Can­a­da, pen­tru a ter­mi­na cur­sa de la Cer­cul Polar la Ocea­nul Arc­tic, de la care a fost nevo­it să se retra­gă anul tre­cut din cau­za reci­di­vei unei acci­den­tări mai vechi. Avram se pre­gă­teș­te pen­tru 6633 Arc­tic Ultra (https://www.6633ultra.com/) aflân­du-se acum în Whi­te­hor­se, capi­ta­la ținu­tu­lui Yukon din Nord-Ves­tul Can­a­dei.

Avram Ian­cu, bibli­o­te­ca­rul din Petro­șani, care și‑a găsit moti­va­ția înce­pe­rii peri­plu­lui său de aven­turi într‑o car­te, nu putea să trea­că indi­fe­rent pe lân­gă sta­tu­ia lui Jack Lon­don de pe stra­da prin­ci­pa­lă din Whi­te­hor­se fără să mar­che­ze momen­tul pe pagi­na sa de Face­bo­ok (https://www.facebook.com/ avramiancu/). “Îl plimb în mâini prin bibli­o­te­că și dau de el și în capăt de lume, la Whi­te­hor­se, unde am ajuns cu bine. Tră­i­as­că Româ­nia!”, a decla­rat Avram, pozând lân­gă bus­tul roman­ci­e­ru­lui ame­ri­can ce a tră­it mul­tă vre­me într‑o caba­nă pe aces­te melea­guri.

În cur­sul ace­le­iași zile, Avram a tre­cut în revis­tă, împre­u­nă cu orga­ni­za­to­rii, echi­pa­men­tul pe care îl va pur­ta în sania sa pe par­cur­sul celor pes­te 600 km al cur­sei ce va avea star­tul pe data de 7 mar­tie, la ora loca­lă 10.30.

Mar­tin Like, mana­ge­rul mara­to­nu­lui, a decla­rat că a fost abso­lut încân­tat când a aflat că Avram se va întoar­ce la 6633 Arc­tic Ultra, spu­nând că spor­ti­vul român înțe­le­ge per­fect spi­ri­tul aces­tei între­ce­rii extre­me și că rezul­ta­tul de anul tre­cut nu reflec­tă nici câtuși de puțin ade­vă­ra­ta for­ță fizi­că și men­ta­lă de care poa­te da dova­dă româ­nul nos­tru.

În con­ti­nu­a­re, până la ora star­tu­lui, vor mai avea loc ședin­ța teh­ni­că și antre­na­men­tul ofi­ci­al în con­di­ții simi­la­re cu cele ale cur­sei în care par­ti­ci­pan­ții vor tre­bui sa dove­deas­că că știu să folo­seas­că echi­pa­men­tul din dota­re pen­tru a se putea des­cur­ca pe cont pro­priu în con­di­ți­i­le vitre­ge ale zonei arc­ti­ce.

De aici se poa­te des­căr­ca un pre­mon­taj cu inspec­ția echi­pa­men­tu­lui, decla­ra­ția orga­ni­za­to­ru­lui, Mar­tin Like și cea a lui Avram Ian­cu: http://s.go.ro/pwp2o6j3

Echi­pa Ate­li­er Media îl înso­țeș­te pe Avram Ian­cu la 6633 Arc­tic Ultra pen­tru a vă tri­mi­te ima­gini și infor­ma­ții de la fața locu­lui.

Până la urmă­toa­rea cores­pon­den­ță din Yukon, înche­iem acest comu­ni­cat cu ura­rea de suflet a lui Avram: “Tră­i­as­că Româ­nia!


Man­ga­lia News, 06.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele