Au fost găsite plasele pescarilor din 2 Mai, dispăruţi în Marea Neagră [VIDEO]

1
7441

OBSERVATOR.TV: După mai bine de o săp­tămâ­nă de la dis­pa­ri­ţia celor trei pes­cari din 2 Mai, în valu­ri­le Mării Negre, auto­ri­tă­ți­le au decis cău­ta­rea lor cu sona­rul. Joi, 14 mar­tie, a fost găsi­tă rama de bar­că, dar şi pla­se­le pe care cei trei le-au montat pen­tru cal­can, îna­in­te de furt­u­nă.

Timp de patru zile, nave­le Pazei de Coas­tă au încer­cat să îi găseas­că pe Vasi­le Pâr­vu, Cris­ti­an Stă­ni­că şi Ghe­or­ghe Stă­ni­că, patro­nul Cher­ha­na­lei din 2 Mai, dar fără suc­ces. 

Cău­tă­ri­le au fost sus­pen­da­te, apoi, timp de o săp­tămâ­nă. Sâm­bă­tă, însă, auto­ri­tă­ţi­le le-au relu­at, după ce fiul unu­ia din­tre pes­cari a găsit, în larg, una din­tre vâsle­le băr­cii în care s‑a aflat tatăl lui. Au fost tri­mi­se două nave, una din­tre ele fiind echi­pa­tă cu un sonar. Din păca­te, fără niciun rezul­tat.

Pla­se­le pes­ca­ri­lor dis­pă­ru­ţi, găsi­te la 6 kilo­me­tri de mal

Momen­tan, auto­ri­tă­ţi­le nu au luat o deci­zie dacă reiau cău­tă­ri­le pes­ca­ri­lor. Rama de bar­că a fost găsi­tă joi, la 20 de mile mari­ne de loca­li­ta­tea bul­gă­reas­că Sha­bla.

De ase­me­nea, au fost găsi­te şi pla­se­le pe care le-au montat pen­tru cal­can, îna­in­te de furt­u­nă. Erau la 6 kilo­me­tri de mal, în drep­tul satu­lui 2 Mai. Fiind per­so­na­li­za­te, au putut fi recu­nos­cu­te de fami­lie.

Rea­min­tim că cei trei pes­cari au dis­pă­rut în data de 6 mar­tie, după ce au ieșit pe mare să întin­dă pla­se şi nu au mai reve­nit.

VIDEO, pe observator.tv, 18 mar­tie 2019.


UPDATE”…Cei­lalți pes­cari si-au relu­at pes­cu­i­tul. Doar ei mai pot între­ba marea, la fie­ca­re răsă­rit, des­pre cole­gii lor…”

MN — Alte vești mai recen­te des­pre cei trei pes­cari din 2 Mai, aveți? Mai e vreo spe­ran­ță?

L.I: Alte ves­ti nu mai sunt. Decat poa­te că intre­ba­rea pe care ati pus‑o, a deve­nit o alt­fel de for­ma de salut intre mem­brii aces­tei comu­ni­tăți. Sau, poa­te nepu­tin­ta de a aju­ta data de incer­ti­tu­di­ne, impre­u­na cu dure­rea muta din spa­te­le între­bă­rii.

Din­co­lo de mare­le semn de între­ba­re, via­ta celor­lalți isi con­ti­nua cur­sul. Oame­nii merg la ser­vi­ciu, copi­ii merg la scoa­la, iar pes­ca­rii si-au relu­at pes­cu­i­tul. Doar ei mai pot între­ba marea, la fie­ca­re răsă­rit, des­pre cole­gii lor. Ape­le au fost mătu­ra­te. Au fost cău­tați zile in sir cu toa­te mij­loa­ce­le posi­bi­le si pe supra­fa­ță mare de apă. E drept ca au ince­put sa apa­ra sem­ne. O vâslă, niș­te pla­se…

Dar, ata­ta timp cat bar­ca si pes­ca­rii nu au apa­rut, toa­ta lumea mai are un bob de spe­ran­ta. Pen­tru ca spe­ran­ta moa­re ulti­ma. Cei dragi ii asteap­ta sa se întoar­că, chiar daca astep­ta­rea este cum­pli­tă si pro­voa­că furt­uni in sufle­te­le lor. Pri­e­te­nii au obo­sit sa între­be, iar ei au obo­sit sa dea ace­lași ras­puns dure­ros, de fie­ca­re data. Pen­tru că doa­re. Si nu stii ce doa­re mai intai. Cei trei sunt, in momen­tul aces­ta, decla­rați dis­pă­ruți, dar pana la pro­ba con­tra­rie, ii astep­tam aca­sa”.


Man­ga­lia News, 24.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Daca era un local­nic obis­nu­it (sau un turist) nu ii mai cau­ta nimeni cu nave­le pazei de coas­ta si cu sona­rul, dara daca cel dis­pa­rut este cel din­tai buti­car din 2 Mai (care le da de man­ca­re poli­ti­cie­ni­lor, celor de la ANP si altor nea­ve­ni­ti corupti) jale mare…

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele