Asociația Sportivă de YACHTING pentru copii “ARCTURUS” Mangalia vă așteaptă cu toate pânzele sus!

0
552
Booking.com

Arc­tu­rus Yachts: Sti­mați cetă­țeni ai fru­mo­su­lui oraș Man­ga­lia și ai loca­li­tă­ți­lor înve­ci­na­te, vă adu­cem la cunoș­tin­ță că, în data de 17.02.2019, a luat fiin­ță Aso­ci­a­ția Spor­ti­vă de Yach­ting pen­tru copii ”ARCTURUS”. Aso­ci­a­ția este non­pro­fit și a apă­rut ca o nece­si­ta­te, ca un răs­puns al unor oameni res­pon­sa­bili și impli­cați în pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă lumea moder­nă actu­a­lă și, impli­cit, comu­ni­tă­ți­le loca­le din zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc. Pro­iec­tul a apă­rut cu mulți ani în urmă, avându‑l ca men­tor pe dl. coman­dant de cur­să lun­gă Nico­lae Leo­că. După o lun­gă carie­ră pe mări­le și ocea­ne­le lumii, pasio­nat pes­te măsu­ră de yach­ting, a hotă­rît să cre­e­ze com­pa­nia S.C Arc­tu­rus Yachts S.R.L.

MN: Sti­ma­te dom­nu­le coman­dant Nico­lae Leo­că, spu­neți-ne cum și când v‑a venit ide­ea înfi­in­ță­rii unei aso­ci­a­ții spor­ti­ve cu un ase­me­nea pro­fil?

”Vara, avînd ca și cli­enți pe yach­turi, în marea majo­ri­ta­te tineri, am rea­li­zat că soci­e­ta­tea noas­tră se con­frun­tă cu o mare pro­ble­mă. Tine­rii au ajuns să tră­i­as­că, din ce în ce mai mult, într‑o lume vir­tu­a­lă, inun­dați de dis­po­zi­ti­ve digi­ta­le, pro­gra­me pe cal­cu­la­toa­re, jocuri pe table­te și tele­foa­ne. Ați spu­ne că: Și ce dacă? Aces­ta este tren­dul. Da! Numai că nu este greu de obser­vat că gene­ra­ția tână­ră are mari pro­ble­me de adap­ta­re, de comu­ni­ca­re, de inte­gra­re.

Am sta­țio­nat, din întâm­pla­re, în drep­tul unui liceu din cen­trul ora­șu­lui. Am fost șocat să văd copi­ii ieșiți în pau­ză, cu ochii numai în tele­foa­ne. Alții, aler­gând hao­tic, fără nici o noi­mă, depar­te de fru­moa­se­le jocuri ale copi­lă­ri­ei. M‑a șocat să văd că aproa­pe 80% din­tre ei sunt obezi iar alții, la polul opus, aste­nici, cos­te­livi și palizi. Atunci am hotă­rît că tre­bu­ie să fac ceva. Să mă implic în schim­ba­rea aces­tei situ­a­ții pe care toa­tă lumea o cunoaș­te, dar puțini se impli­că să facă ceva con­cret.

În ulti­mii 10 ani am călă­to­rit în Fran­ța și Olan­da (pasio­nat fiind și impli­cat în yach­ting și Școa­la Nau­ti­că) și am con­sta­tat că nu exis­tă comu­ni­ta­te rive­ra­nă Ocea­nu­lui Atlan­tic sau Mării Medi­te­ra­ne (chiar și pe ape inte­ri­oa­re), să nu aibă cel puțin o Școa­lă nau­ti­că pen­tru copii și tine­ret. Chiar au pro­gra­me în școli în acest sens. Copi­ii sunt scoși de la vîr­ste fra­ge­de în natu­ră, în aer curat, să facă miș­ca­re.

Mai mult, fiind sin­guri pe ambar­ca­țiuni și tre­bu­ind să gîn­deas­că în per­ma­nen­ță, să mane­vre­ze, să ia deci­zii, sunt cres­cuți într-un mod sănă­tos, res­pon­sa­bil și sunt apți să abor­de­ze via­ța într-un alt fel, mult mai rea­list. Copi­ii devin mult mai res­pon­sa­bili, dor­nici de sport, sănă­toși fizic și psi­hic.

Ple­când de la aces­te con­sta­tări și de la fap­tul că și noi ne con­frun­tăm cu aces­te pro­ble­me gra­ve, iar soci­e­ta­tea noas­tră și comu­ni­tă­ți­le loca­le nu fac nimic în acest sens, am hotă­rît să înfi­in­țez ASOCIAȚIA SPORTIVĂ DE YACHTING PENTRU COPIIARCTURUS”.

Man­ga­lia are toa­te con­di­ți­i­le (mare, lagu­na Man­ga­lia, ce poa­te fi folo­si­tă aproa­pe tot tim­pul anu­lui), pen­tru a face din aceas­tă ramu­ră spor­ti­vă un pivot de mare valoa­re, atît în yach­ting cît și în dezvol­ta­rea armo­ni­oa­să a copi­i­lor, tine­ri­lor și chiar a fami­li­i­lor lor. Bucu­rești­ul, deși este depar­te de mare, are pe fie­ca­re lac o școa­lă nau­ti­că pen­tru copii. Este mare păcat ca noi să nu avem o ast­fel de acti­vi­ta­te bene­fi­că”.

MN: Cum ați pro­ce­dat pen­tru a da star­tul aces­tei bene­fi­ce acti­vi­tăți pen­tru copi­ii și tine­rii din zona noas­tră și ce urgen­țe ar fi de rezol­vat în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re?

”Din puți­nul nos­tru, am inves­tit 10.000 de euro pen­tru achi­zi­țio­na­rea a trei cata­ma­ra­ne pen­tru copii (plus trans­por­tul lor din Fran­ța). Dar mai avem nevo­ie de dum­ne­a­voas­tră, de toți cei care cre­deți că meri­tă să vă impli­cați cu ce puteți, în dema­ra­rea aces­tui fru­mos pro­iect. Am mai avea nevo­ie de câte­va echi­pa­men­te: niș­te băr­cuțe (Opti­mist, Cadet), o ambar­ca­țiu­ne gon­fla­bi­lă (un rib) cu motor, pen­tru moni­to­ri­za­re și inter­ven­ție, ves­te de sal­va­re pen­tru copii. Am avea nevo­ie de tineri pe care să‑i creș­tem pe lân­gă Școa­la Nau­ti­că Arc­tu­rus Yachts, să devi­nă instruc­tori pen­tru copii. Am avea nevo­ie și de cel puțin un psi­ho­log volun­tar, care să ne aju­te să pri­mim și să aju­tăm copi­ii cu pro­ble­me (Autism, sin­drom Down etc). Am dori ca Pri­mă­ri­i­le Man­ga­lia și Lima­nu să fie ală­tu­ri de noi și să ne aju­te cu un spa­țiu spe­cial pen­tru acest pro­iect, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, fără taxe de che­iaj.

Facem apel la toții oame­nii de bine din Man­ga­lia, la fami­li­i­le celor care au copii și con­si­de­ră că ni se pot ală­tu­ra sub ori­ce for­mă, inclu­siv finan­ci­ar, către oame­nii de afa­ceri din zonă, ce pot direc­țio­na 2% din impo­zi­tul pe pro­fit, prin spon­so­ri­zări, și nu în ulti­mul rînd, invi­tăm direc­to­rii șco­li­lor și pro­fe­so­ri­lor din Man­ga­lia și din comu­ne­le Lima­nu și 23 August, pen­tru a se ală­tu­ra aces­tui pro­iect fru­mos, ale cărui rezul­ta­te se vor vedea, cu sigu­ran­ță, într-un vii­tor apro­pi­at”.

MN: Mul­țu­mim, dom­nu­le coman­dant de cur­să lun­gă, Nico­lae Leo­că. Dorim succes, Aso­ci­a­ți­ei Spor­ti­ve de YACHTING pen­tru copii ARCTURUS și… Vânt bun din pupa, aces­tui util și nece­sar pro­iect!

Pen­tru dona­ții, s‑a des­chis la CEC Bank con­tul: RO44 CECE B000 F5RO N046 8700.

Titu­lar: ASOCIAȚIA SPORTIVĂ DE YACHTING PENTRU COPII ARCTURUS.

Pen­tru rela­ții, tel: 0724 208 535, sau  e‑mail [email protected]


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 10 mar­tie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele