Asociatia Camarazii: AMPLANTATUN PROIECT FRUMOS LA VAMA VECHE. 🙂 COEZIOPUNCT RECREATIV

0
730
Booking.com

Aso­ci­a­tia Cama­ra­zii: AMPLANTATUN PROIECT FRUMOS LA VAMA VECHE. 🙂 COEZIOPUNCT RECREATIV

Am ajuns și la nive­lul de a dezvol­ta pro­iec­te meni­te să dea satis­fac­ție și mem­bri­lor noș­tri care con­tri­bu­ie sis­te­ma­tic cu fon­duri, chiar dacă nu au pro­ble­me socio-medi­ca­le deo­se­bi­te.

Con­cret, am cum­pă­rat un teren la Vama Veche, în care vom înfi­in­ța un punct recre­a­tiv, unde să se poa­tă cam­pa într-un spa­țiu spe­cial ame­na­jat, nu depar­te de mare.

Zile­le tre­cu­te, ini­mo­șii noș­tri volun­tari de la Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le, UM 02109 și UM 02146 Man­ga­lia, au peri­me­trat tere­nul și au plan­tat pe o tre­i­me din aces­ta o liva­dă din care, atunci când va rodi, oas­pe­ții noș­tri se vor putea servi cu fruc­te din par­tea casei.

Vă aștep­tăm, de anul vii­tor, să veniți aici cu cor­tul, spe­răm noi și la căbă­nu­țe, dacă vor fi fon­duri. Vom face ceva ase­mă­nă­tor și la mun­te, în zona Pia­tra Cra­i­u­lui.

Mul­țu­mim pre­șe­din­te­lui Sucur­sa­lei Cal­la­tis Man­ga­lia, mm. Ște­fan Nițu, volun­ta­ri­lor și lide­ri­lor mili­tari din Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, pen­tru spri­ji­nul con­stant acor­dat acțiu­ni­lor noas­tre!

#Aso­ci­a­ț­ia­CA­MA­RA­ZII #Vama­Ve­che #pro­iect­CO­E­ZIO. Foto: Pluto­ni­er Valen­tin Dobri­lă.


Man­ga­lia News, 25.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele