Argint și bronz pentru pugilistele Mangaliei, la Cupa României — box feminin

0
1638

Argint și bronz pen­tru pugi­lis­te­le Man­ga­li­ei, la Cupa Româ­ni­ei de box femi­nin.

În peri­oa­da 26 februarie‑3 mar­tie, în com­ple­xul „Lia Mano­liu” din Bucu­reşti, a avut loc Cupa Româ­ni­ei la box, cate­go­ria femi­nin-seni­oa­re, tine­ret, juni­oa­re şi cade­te, în cadrul căre­ia pugi­lis­te­le Man­ga­li­ei au obţi­nut o meda­lie de argint şi două de bronz. Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia a fost repre­zen­tat de clu­bu­ri­le Lito­ral Man­ga­lia, con­dus de Robert Con­druț, avându‑i ca antre­nori pe Ghe­or­ghe Sben­ghea și Bar­bu Flo­res­cu și Cal­la­tis Man­ga­lia, antre­nor fiind Nicu Chi­o­vea­nu.

Spor­ti­ve­le Nar­cis Sali (75 kg) și Miha­e­la Chi­ri­țes­cu (50 Kg), coor­do­na­te de Nicu Chi­o­vea­nu au reu­șit fru­moa­se vic­to­rii la tine­ret, con­cre­ti­za­te în meda­lii de argint, res­pec­tiv bronz.

Meda­lie de bronz a câști­gat la cade­te și pugi­lis­ta de doar 12 ani, Flo­ri­na Par­va­na (43 Kg), antre­na­tă de Ghe­or­ghe Zben­ghea și Bar­bu Flo­res­cu.

Antre­no­rii clu­bu­lui Lito­ral Man­ga­lia sunt încre­ză­tori și în par­ti­ci­pa­rea la Cupa Româ­ni­ei-seni­ori, a spor­ti­vi­lor Vasi­le Miha­la­che și Vasi­le Cojo­ca­ru, ulti­mul meda­li­at cu bronz, anul tre­cut, la ace­eași com­pe­ti­ție.

Cu acest pri­lej, preşe­din­ții clu­bu­lui de box Lito­ral Man­ga­lia, antre­no­rii şi spor­ti­ve­le meda­li­a­te mulţu­mesc tutu­ror celor care s‑au impli­cat în susţi­ne­rea par­ti­ci­pă­rii lor la aceas­tă com­pe­ti­ţie.


Man­ga­lia News, 09.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply