Alegerile europene din 23 — 26 mai 2019. De ce trebuie să merg la vot? Când toată lumea votează, toată lumea câștigă!

0
571
Opening the debate on BREXIT

Urmă­toa­re­le ale­geri euro­pe­ne vor avea loc între 23 și 26 mai 2019, când toți cetă­țe­nii adulți din sta­te­le mem­bre ale UE vor avea oca­zia să își alea­gă repre­zen­tan­ții în Par­la­men­tul Euro­pean. Con­tri­bu­ie la con­tu­ra­rea vii­to­ru­lui Euro­pei, mer­gând la vot!

Ulti­me­le ale­geri euro­pe­ne din 2014 au fost cele mai mari ale­geri trans­na­țio­na­le orga­ni­za­te vreo­da­tă în ace­lași timp. De data aceas­ta, miza este și mai impor­tan­tă. Votând, vei con­tri­bui la deci­zia pri­vind Euro­pa din anii ce vin.

Ale­ge­ri­le euro­pe­ne din mai 2019 vor avea un impact direct asu­pra vie­ții tale. Ele vor deci­de cum va acțio­na Euro­pa în urmă­to­rii ani, pen­tru a răs­pun­de pre­o­cu­pă­ri­lor tale lega­te de locu­ri­le de mun­că, de afa­ceri, secu­ri­ta­te, migra­ție și schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce.

Deo­a­re­ce Euro­pa este a noas­tră, a tutu­ror, ar tre­bui să luăm aces­te deci­zii împre­u­nă. Așa că nu este impor­tant să votezi doar tu, ci și fami­lia, pri­e­te­nii, veci­nii și cole­gii tăi. Când toa­tă lumea votea­ză, toa­tă lumea câști­gă.

Pro­ce­du­ra de vot

Deși exis­tă une­le reguli comu­ne pri­vind ale­ge­ri­le, o serie de aspec­te dife­ră de la o țară la alta, cum ar fi posi­bi­li­ta­tea de a vota prin cores­pon­den­ță sau în stră­i­nă­ta­te.

Deta­lii spe­ci­fi­ce des­pre nume­le can­di­da­ți­lor și des­pre sec­ția ta de vot vor deve­ni, trep­tat, dis­po­ni­bi­le. Con­tac­tea­ză auto­ri­ta­tea elec­to­ra­lă din țara ta pen­tru a afla ulti­me­le nou­tăți.

Dacă locu­iești într‑o altă țară a UE, ar tre­bui să ai posi­bi­li­ta­tea să îți alegi depu­ta­tul euro­pean aco­lo. Dacă țara ta de ori­gi­ne per­mi­te votul în stră­i­nă­ta­te, s‑ar putea să ai posi­bi­li­ta­tea să te pre­zinți la urne și în țara-gaz­dă. Veri­fi­că la amba­sa­da ta dacă acest lucru este posi­bil. Evi­dent, poți vota o sin­gu­ră dată: fie în țara de ori­gi­ne, fie în țara-gaz­dă, în niciun caz în ambe­le.

”Tre­bu­ie să schim­băm Euro­pa, să o facem mai efi­cien­tă și să ofe­rim un răs­puns la pre­o­cu­pă­ri­le cetă­țe­ni­lor, bazân­du-ne pe ceea ce am rea­li­zat deja”. Pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Anto­nio Tajani.


Man­ga­lia News, 12.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele