A fost semnat contractul de reabilitare a Falezei Mangalia-Saturn cu fonduri UE

1
1466

A fost sem­nat con­trac­tul de rea­bi­li­ta­re a Fale­zei Man­ga­lia-Saturn cu fon­duri UE

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a sem­nat, mier­curi, 6 mar­tie, la sedi­ul Agen­ți­ei de Dezvol­ta­re Regio­na­lă Sud – Est (Brăi­la), con­trac­tul cu finan­ța­re euro­pea­nă, des­ti­na­tă moder­ni­ză­rii fale­zei Man­ga­lia-Saturn. Pro­iec­tul denu­mit “Lucrări de ame­na­ja­re şi moder­ni­za­re zone de inte­res turis­tic – Sudul Lito­ra­lu­lui” are o valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 23 mili­oa­ne de lei şi este finanţat din fon­duri euro­pe­ne, prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa pri­o­ri­ta­ră 7 — Diver­si­fi­ca­rea eco­no­mi­i­lor loca­le prin dezvol­ta­rea dura­bi­lă a turismului.

Pro­iec­tul vizea­ză rea­bi­li­ta­rea fale­zei Man­ga­lia-Saturn pe o dis­tan­ță de 2 km, prin refa­ce­rea inte­gra­lă a zonei pie­to­na­le și a sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public. De ase­me­nea, va exis­ta un punct de bel­ve­de­re, se va ame­na­ja un spa­țiu ver­de și vor fi cre­a­te alei de acces. Toa­te zone­le ce au dife­ren­țe de nivel și sunt des­ti­na­te tra­fi­cu­lui pie­to­nal vor fi echi­pa­te cu scări de acces și ram­pe pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tăți, aces­tea fiind dota­te cu balus­tra­de din inox rezis­tent în medi­ul marin.

”Pen­tru revi­ta­li­za­rea sta­țiu­ni­lor turis­ti­ce din sudul lito­ra­lu­lui, admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă a con­ce­put un pro­gram de rea­bi­li­ta­re a aces­to­ra, ast­fel încât toa­te sta­țiu­ni­le Man­ga­li­ei să fie cât mai atrac­ti­ve pen­tru pri­mi­rea turiș­ti­lor. În urmă cu apro­xi­ma­tiv patru ani, am moder­ni­zat vechea fale­ză a ora­șu­lui, iar acum, acest pro­iect vine în com­ple­ta­rea inves­ti­ți­i­lor rea­li­za­te de muni­ci­pa­li­ta­te pen­tru ca sta­țiu­ni­le noas­tre să devi­nă des­ti­na­ți­i­le de vacan­ță pre­fe­ra­te în rân­dul turiș­ti­lor români și stră­ini”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cristian.

În pre­zent, Pri­mă­ria Man­ga­lia are în imple­men­ta­re alte pro­iec­te euro­pe­ne care vizea­ză rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii turis­ti­ce. Unul din­tre aces­tea se refe­ră la dezvol­ta­rea turis­ti­că în sta­țiu­nea Saturn, dar și cel de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Nept­un-Olimp, aflat în faza precontractării.

De la înce­pu­tul aces­tui an, au fost sem­na­te alte două pro­iec­te cu fon­duri UE pri­vind rea­bi­li­ta­rea unei bise­rici din oraș-monu­ment isto­ric, res­pec­tiv cel de moder­ni­za­re a cen­tru­lui vechi din Man­ga­lia, rea­li­zat prin­tr-un pro­gram trans­fron­ta­li­er româno-bulgar.

În curând, urmea­ză să fie sem­nat con­trac­tul de rea­bi­li­ta­re a tra­mei stra­da­le, pe apro­xi­ma­tiv 20 de străzi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Balcik.


Man­ga­lia News, 07.03.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply