LA ÎNCEPUT DE IUNIE 2019, LOCALITATEA FLOREȘTI – CLUJ VA FI INVADATĂ DE PRODIASPORA!

0
611

LA ÎNCEPUT DE IUNIE 2019, LOCALITATEA FLOREȘTI – CLUJ VA FI INVADATĂ DE PRODIASPORA!

Aten­țiu­ne, aten­țiu­ne, nu igno­rați acest comu­ni­cat! Urmea­ză un anunț impor­tant pen­tru țară!!! La înce­pu­tul lunii iunie a.c., un puter­nic desant al pre­sei din dias­po­ra româ­neas­că va inva­da loca­li­ta­tea Flo­reşti (judeţul Cluj). Acțiu­nea este una atent coor­do­na­tă, ast­fel încât echi­pe­le de desant vor ajun­ge prac­tic simul­tan, deşi vin de pe toa­te con­ti­nen­te­le lumii…

Având în vede­re că acţiu­nea dias­po­rei româ­neşti este orga­ni­za­tă în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Flo­reşti, prac­tic ea este sor­ti­tă unui suc­ces abso­lut sigur, aşa că ori­ce opo­zi­ție a flo­reș­te­ni­lor (sau clu­je­ni­lor) este zadar­ni­că. Sin­gu­ra opţiu­ne vala­bi­lă este par­ti­ci­pa­rea cu mic — cu mare la eve­ni­ment, cu „ame­ninţa­rea” din par­tea orga­ni­za­to­ri­lor că n‑o să vă pară rău!

Avem deo­se­bi­tă plă­ce­re de a vă invi­ta sâm­bă­tă, 8 iunie 2019, ora 18:00, la spec­ta­co­lul orga­ni­zat de Radio Pro­Dias­po­ra și Aso­ci­a­ția Pro­Dias­po­ra din Ger­ma­nia, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria din Flo­rești (Cluj).

Eve­ni­men­tul, inti­tu­lat „Români pen­tru români”, doreș­te să facă cunos­cu­te publi­cu­lui clu­jean (și nu numai) valo­ri­le cul­tu­ra­le ale româ­ni­lor din dias­po­ra și să pri­le­ju­ias­că săr­bă­to­rea celor 10 ani de la înfi­in­ța­rea pos­tu­lui de radio, ofe­rind un spec­ta­col din par­tea echi­pei Radio Pro­Dias­po­ra.

Cu aceas­tă oca­zie va fi lan­sa­tă și car­tea „10 ani de Radio Pro­Dias­po­ra”, o car­te scri­să de toți cei care fac par­te din echi­pă, dar care cuprin­de și rân­duri veni­te de la româ­nii de suc­ces din dias­po­ra. Edi­tor al căr­ții este scri­i­to­rul și publi­cistul Geor­ge Roca, din Aus­tra­lia. La spec­ta­co­lul din iunie vor par­ti­ci­pa colegi și pri­e­te­ni ai pos­tu­lui de Radio Pro­Dias­po­ra din Româ­nia, Olan­da, Bel­gia, Por­tu­ga­lia, Ger­ma­nia, Afri­ca de Sud, Aus­tra­lia, SUA și Can­a­da.

Cine este şi ce vrea Radio Pro­Dias­po­ra?

Acum zece ani, doi oameni intre­prin­ză­tori, Eca­te­ri­na Cîm­pean din Bucu­rești şi Robert Land­mann din Ger­ma­nia, au pus baze­le unui radio on-line făcut „De, cu şi pen­tru româ­nii din dias­po­ra”. Şi cum putea să se numeas­că acest post de radio alt­fel decât „Radio Pro­Dias­po­ra”? Ast­fel, Eca­te­ri­na şi Robert au fost un fel de „Adam şi Eva” ai aces­tui post de radio, iar misiu­nea lor a con­ti­nu­at să seme­ne cu cea a stră­moşi­lor noş­tri biblici, pen­tru că au „înmulţit” echi­pa (bine, nu prin ace­lea­şi meto­de ca şi Adam şi Eva, desi­gur)…

De la cei doi mem­bri fon­da­tori ini­ţi­ali, astăzi, echi­pa numă­ră mulți rea­li­za­tori și cola­bo­ra­tori ini­moși (și talen­tați desi­gur!) răs­pân­di­ţi prac­tic pe toa­te meri­dia­ne­le glo­bu­lui (Româ­nia, Olan­da, Bel­gia, Por­tu­ga­lia, Ger­ma­nia, Can­a­da, Aus­tra­lia, SUA,…). Iar dacă în mai 2009, la naş­te­rea sa, Radio Pro­Dias­po­ra era mai degra­bă un „vis”, astăzi el a deve­nit „Un radio de VIS”, adi­că „Via­ţa, Iubi­re, Spe­ranţă”, o devi­ză a echi­pei noas­tre.

Mare par­te din­tre aceștia sunt zia­ri­şti (sau foşti zia­ri­şti), scri­i­tori, pro­fe­sori, inter­preţi de muzi­că de cele mai diver­se cate­go­rii. Ei rea­li­zea­ză (cu pasiu­ne!) emi­siuni săp­tămâ­na­le pe dife­ri­te teme, pe care le difu­zea­ză on-line în for­mat LIVE, şi totul — reţi­neţi — nere­mu­ne­rat. Iar asta, aşa cum îi pla­ce Eca­te­ri­nei Cîm­pean să spu­nă, nu pen­tru că mun­ca lor n‑ar avea valoa­re, ci dim­po­tri­vă, pen­tru că este nepreţu­i­tă!

Ce fel de emi­siuni ofe­ră Radio Pro­Dias­po­ra?

De la cele infor­ma­ti­ve, tre­când prin cul­tu­ră, sănă­ta­te, diver­tis­ment, une­le des­ti­na­te publi­cu­lui matur, alte­le ofe­ri­te mai degra­bă copi­i­lor (cu rea­li­za­tori „de vâr­sta lor”!), totul înca­drat în tranşe ora­re în fun­cţie de pre­fe­rinţe­le ascul­tă­to­ri­lor şi (desi­gur) dis­po­ni­bi­li­tă­ţi­le rea­li­za­to­ri­lor, într-un for­mat cât mai atrac­tiv. Totul ase­zo­nat cu mul­tă muzi­că, ast­fel încât nimeni să nu se plic­ti­seas­că ascul­tând Radio Pro­Dias­po­ra! E locul să spu­nem aici ca fiind un radio on-line, el poa­te fi (şi este) ascul­tat ori­un­de în lume, iar căi­le pe care se poa­te face efec­tiv acest lucru sunt mul­ti­ple!

De la trans­mi­siu­nea radio, la tex­tul scris nu e mult, aşa‑i? Ei bine, Pro­Dias­po­ra a făcut şi acest drum, scoţând (înce­pând cu anul 2011) şi o revis­tă numi­tă „Pro­Li­te­ra” mate­ri­a­le scri­se pre­cum: infor­ma­ţii, ese­uri, inter­viuri, poe­zie, totul sub con­du­ce­rea redac­to­ru­lui-şef, scri­i­to­rul şi publi­cistul româ­no-aus­tra­li­an Geor­ge Roca.

Iar dacă am ajuns la Geor­ge Roca, să mai pre­ci­zăm că el este şi edi­to­rul unei vii­toa­re cărţi ani­ver­sa­re, care va fi lan­sa­tă la înce­pu­tul lunii iunie, cu oca­zia întâl­ni­rii şi spec­ta­co­lu­lui de la Flo­reşti (Cluj). Car­tea, care se numeş­te (abso­lut „nea­ş­tep­tat” şi total­men­te „impre­vi­zi­bil”…) „10 ani de Radio Pro­Dias­po­ra”, este o pre­zen­ta­re a mem­bri­lor — actu­ali şi foşti –ai echi­pei radio-ului, pre­cum şi gânduri/comentarii pri­mi­te de la ascul­tă­to­rii fideli ai emi­siu­ni­lor Radio Pro­Dias­po­ra sau ale unor români de suc­ces in afa­ră peri­me­tru­lui națio­nal al Româ­ni­ei.

Pen­tru cei curi­oşi de deta­lii teh­ni­ce şi orga­ni­za­tori­ce, pre­ci­zăm că Radio Pro­Dias­po­ra are licenţa plăti­tă la zi (în Ger­ma­nia), şi se auto­susţi­ne finan­ci­ar în prin­ci­pal prin con­tri­bu­ţia finan­ci­a­ră a mem­bri­lor săi. Nu este exclu­să (ba este chiar dori­tă) atra­ge­rea publi­ci­tă­ţii sau a spon­so­ri­ză­ri­lor în emi­siu­ni­le noas­tre, dar acest lucru nu este foar­te uşor de rea­li­zat, în con­di­ţi­i­le în care toa­tă acti­vi­ta­tea pos­tu­lui este baza­tă pe volun­ta­ri­at şi pe tim­pul liber al rea­li­za­to­ri­lor…

Între timp, o să con­ti­nu­ăm să rea­li­zăm şi să vă ofe­rim emi­siu­ni­le Radio Pro­Dias­po­ra, pe care vă invi­tăm să le ascul­ta­ţi. Sunt din ce în ce mai bune şi mai atrac­ti­ve, de la o zi la alta. Nu sunt per­fec­te, pen­tru că dacă le-am face per­fec­te nu am mai putea să cre­ş­tem în zile­le urmă­toa­re, ori noi vrem să creș­tem cali­ta­tea per­ma­nent.

Audi­ţie plă­cu­tă! Dacă emi­siu­ni­le Radio Pro­Dias­po­ra vă plac, reco­man­da­ţi-le pri­e­te­ni­lor. Dacă nu, reco­man­da­ţi-le duş­ma­ni­lor! Dar aten­ție! Ascul­ta­rea pos­tu­lui de Radio Pro­Dias­po­ra dă depen­denţă! Să fie într-un ceas bun, să ne auzim bine și de bine!

Adri­an Arde­lean – Montre­al (Can­a­da).


Deta­lii şi coor­do­na­te de con­tact în cele ce urmea­ză:

Orga­ni­za­tori:
– Aso­ci­a­ția Pro­Dias­po­ra din Ger­ma­nia;
– Radio Pro­Dias­po­ra;
– Pri­mă­ria Flo­rești (Cluj).
Vă aștep­tăm ală­tu­ri de noi!
Con­tact: e‑mail: [email protected]

Radio Pro­Dias­po­rawww.prodiaspora.de


Man­ga­lia News, par­te­ner media al unui Radio de VISRadio Pro­Dias­po­ra și al Tele­vi­ziu­nii româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni — Arca TV USA.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply