ZIDAR cu 8 clase, fals DENTIST, în comuna Gruiu, lângă București!

0
566

ZIDAR cu 8 cla­se, fals DENTIST, în comu­na Gruiu, lân­gă București!

Un ZIDAR cu 8 cla­se, din loca­li­ta­tea Gruiu, judeţul Ilfov, s‑a dat drept DENTIST şi chiar şi‑a des­chis un cabi­net sto­ma­to­lo­gic în comună.

Toa­tă lumea îl cunoş­tea pe zidar drept den­tis­tul comu­nei, însă ade­vă­rul des­pre el a ieşit la ive­a­lă în urma scan­da­lu­lui izbu­c­nit în jurul fal­su­lui medic ita­li­an Mat­teo Politi.

Ast­fel, oame­nii au cerut poli­ţi­ş­ti­lor să veri­fi­ce docu­men­te­le zida­ru­lui care se dădea den­tist, motiv pen­tru care, astăzi, anche­ta­to­rii au efec­tu­at o per­che­zi­ţie la locu­inţa bărbatului.

Poli­țiș­tii Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Ilfov efec­tu­ea­ză o per­che­zi­ție domi­ci­li­a­ră, în comu­na Gruiu, din jude­țul Ilfov, la locu­in­ța unui băr­bat bănu­it de săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de exer­ci­ta­rea unei pro­fe­sii fără drept.

Băr­ba­tul bănu­it, în vâr­stă de 50 de ani, din comu­na Gruiu, jude­țul Ilfov, ar fi des­fă­șu­rat acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce pro­fe­si­ei de den­tist, pen­tru locu­i­to­rii comu­nei Gruiu, fără a avea acest drept.

Facem pre­ci­zarea că aceas­tă acti­vi­ta­te se des­fă­șoa­ră în cadrul unui dosar penal, întoc­mit în urma sesi­ză­rii din ofi­ciu a poli­țiș­ti­lor, în care se efec­tu­ea­ză cer­ce­tări, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de exer­ci­ta­re a unei pro­fe­sii fără drept”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al IPJ Ilfov.

Potri­vit veci­ni­lor, soţia zida­ru­lui a fost sto­ma­to­log şi l‑a învă­ţat şi pe aces­ta să pro­fe­se­ze, chiar dacă nu avea stu­di­i­le nece­sa­re. Băr­ba­tul susţi­ne că urmea­ză acum cur­suri de asis­tent medical.

Pri­me­le ima­gini din cabi­ne­tul sto­ma­to­lo­gic impro­vi­zat de zidar ara­tă că băr­ba­tul a inves­tit seri­os şi chiar a tra­tat oameni, chiar dacă nu avea acest drept. (observator.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply