UZPR lansează concursul pentru Premiile pe anul 2018

0
135
Booking.com

UZPR lansea­ză con­cur­sul pen­tru Pre­mi­i­le pe anul 2018.

Uniu­nea Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia lansea­ză con­cur­sul Pre­mi­i­le UZPR pen­tru lucră­ri­le apă­ru­te ori difu­za­te în cur­sul anu­lui 2018, pri­lej de cul­ti­va­re şi con­fir­ma­re a valo­ri­lor jur­na­lis­mu­lui româ­nesc.

Tema con­cur­su­lui este „TOT CE-I ROMÂNESC NU PIERE!”.  Popo­rul român a dăi­nu­it și va dăi­nui prin valo­ri­le sale. Prin acti­vi­ta­tea jur­na­liș­ti­lor, valo­ri­le nea­mu­lui nos­tru nu doar că sunt făcu­te cunos­cu­te, dar ele se con­sti­tu­ie și mode­le mora­le și iden­ti­ta­re.

Vor fi pre­mi­a­te cele mai bune pro­duc­ții la secţiu­ni­le pre­să scri­să, pre­să on-line, car­te de spe­cia­li­ta­te, radio și tele­vi­ziu­ne. Juri­ul, alcă­tu­it din spe­cia­li­şti şi pro­fe­si­o­ni­şti în dome­ni­ul mass-media, va ale­ge cele mai bune trei lucrări din fie­ca­re secţiu­ne. Ca în fie­ca­re an, se va acor­da şi Mare­le Pre­miu pen­tru întrea­ga acti­vi­ta­te jur­na­lis­ti­că.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, acce­sați urmă­toa­re­le link-uri:

· https://uzp.org.ro/11951/ infor­ma­tii-impor­tan­te-pen­tru- mem­brii-u-z-p-r-2/

· https://uzp.org.ro/11952/ for­mu­lar-de-inscri­e­re-con­cur­s/


Man­ga­lia News, 9 febru­a­rie 2019. Mul­țu­mim, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele