UN FILM DE OSCAR deschide ALPIN FILM FESTIVAL, unicul festival de cultură montană din România!

0
502

UN FILM DE OSCAR des­chi­de ALPIN FILM FESTIVAL. Înce­pe Alpin Film Fes­ti­val, uni­cul fes­ti­val de cul­tu­ră monta­nă din Româ­nia!

Cea de‑a patra edi­ție a Alpin Film Fes­ti­val, uni­cul fes­ti­val de cul­tu­ră si edu­ca­ție monta­nă din Româ­nia, se des­chi­de marți, 26 febru­a­rie la Bra­șov, cu un film docu­men­tar aflat în cur­sa pen­tru pre­mi­i­le OSCAR la edi­ția din acest an. Este vor­ba des­pre docu­men­ta­rul Natio­nal Geo­gra­phic FREE SOLO regi­zat de Jim­my Chin și Eli­za­be­th Chai Vasar­he­ly, lan­sat in Sta­te­le Uni­te, în sep­tem­brie 2018 și deve­nit foar­te rapid unul din mari­le suc­ce­se de public în întrea­ga lume.

Fil­mul urmă­reș­te per­for­man­ța sta­ru­lui mondi­al al alpi­nis­mu­lui Alex Hon­nold, cunos­cut drept cel mai bun căță­ră­tor din lume, sti­lul “free clim­bing”. Ame­ri­ca­nul a deve­nit pri­ma per­soa­nă din lume care a urcat sin­gur, fără echi­pa­men­te de sigu­ran­ță, fără corzi, zidul pere­te­lui El Capi­tan Wall, Yose­mi­te (975 m). Docu­men­ta­rul urmă­reș­te modul în care Alex Hon­nold s‑a pre­gă­tit pen­tru aceas­tă per­for­man­ță ulu­i­toa­re, pli­nă de ris­curi, într-un joc unic cu moar­tea, care a îngro­zit și în ace­eași măsu­ră a tre­zit admi­ra­ția lumii întregi.  Totul într-un pei­saj de o fru­mu­se­țe care îți taie res­pi­ra­ția.

Docu­men­ta­rul este o pro­duc­ție NATIONAL GEOGRAPHIC, căre­ia i s‑a alo­cat un buget foar­te mare (15,7 mil dolari).  FREE SOLO a câști­gat pre­mi­ul BAFTA din acest an.

THE NEW YORK TIMES scria des­pre film: “Alex Honnold’s Free Solo climb sho­uld be cele­bra­ted as one of the gre­at ath­le­tic feats of any kind, ever.”

Tra­i­ler-ul FREE SOLO:

Site ofi­ci­al FREE SOLOhttps://www.nationalgeographic.com/films/free-solo/

Pro­iec­ția fil­mu­lui în cadrul galei de des­chi­de­re a ALPIN FILM FESTIVAL este în pre­mie­ră abso­lu­tă în Româ­nia. Pro­iec­ția de la Bra­șov va avea loc marți, 26 febru­a­rie, ora 19, în AULA SERGIU CHIRIACESCU a UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA — par­te­ner con­stant și impor­tant al fes­ti­va­lu­lui. Fil­mul va avea pre­mie­ra la tv sâm­bă­tă, 16 mar­tie, de la 20.00, pe NATIONAL GEOGRAPHIC, par­te­ner al fes­ti­va­lu­lui de la pri­ma edi­ție.

Edi­ția 2019 ALPIN FILM FESTIVAL se va des­fă­șu­ra între 26 febru­a­rie – 3 mar­tie la Bra­șov, Buș­te­ni și Pre­de­al. Pro­iec­ți­i­le vor avea loc la Cen­trul Cul­tu­ral Redu­ta, pen­tru fil­me­le din Com­pe­ti­ția Inter­națio­na­lă, Cine­ma­te­ca Patria (pen­tru Com­pe­ti­tia Roma­neas­ca, care anul aces­ta cuprin­de 12 fil­me selec­țio­na­te). La Bus­te­ni se va des­fă­șu­ra Gala Alpi­nis­mu­lui, deve­ni­tă unul din  cele mai impor­tan­te eve­ni­men­te pen­tru lumea mun­te­lui. din Româ­nia.

ALPIN FILM FESTIVAL este un eve­ni­ment cul­tu­ral inter­na­ţio­nal de film, car­te și foto­gra­fie, care îşi pro­pu­ne să pro­mo­veze civi­li­za­ția monta­nă cu valo­ri­le ei patri­mo­ni­a­le, turis­ti­ce, eco­lo­gi­ce, eco­no­mi­ce, de edu­ca­ţie şi spor­ti­ve. Mai mul­te infor­ma­ții puteți găsi pe www.alpinfilmfestival.ro și https://www.facebook.com/alpinfilmfestival/

Intra­rea la toa­te eve­ni­men­te­le fes­ti­va­lu­lui este libe­ră.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply