Teatrul de Stat Constanța vă oferă un PALIATIV între niște GÂLCEVI și o NUNTĂ

0
326

Tea­trul de Stat Con­stan­ța vă ofe­ră un PALIATIV între niș­te GÂLCEVI și o NUNTĂ. Tea­trul de Stat Con­stan­ța a pro­gra­mat în wee­kend-ul urmă­tor două come­dii, pen­tru a îndulci mesa­jul cutre­mu­ră­tor pe care celă­lalt spec­ta­col, de sâm­bă­tă, îl poartă.

Vineri, 8 febru­a­rie, de la ora 19.00, se joa­că din nou „GÂLCEVILE DIN CHIOGGIA”, poves­tea pli­nă de vese­lie și culoa­re a con­flic­te­lor, izbu­c­ni­te din dra­gos­te, între două gru­puri de pes­cari din micul ora­șel Chi­o­ggia, aflat la țăr­mul Adri­a­ti­cei, în lagu­na venețiană.

Cele­bra pie­să a lui Car­lo Gol­doni poar­tă sem­nă­tu­ra regi­zo­ra­lă a Danei Dumi­tres­cu, iar în dis­tri­bu­ție sunt Andu Axen­te, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Ana Maria Ște­fan, Andrei Can­ta­ra­giu, Mari­an Ado­chi­ței, Adri­an Dumi­tres­cu, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Geor­gi­a­na Mazi­les­cu, Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Flo­ren­tin Roman, Cos­min Miha­le, Remus Archip şi Cris­ti­na Oprean. Core­gra­fia îi apa­rţi­ne Ste­lei Cocâr­lea, sce­no­gra­fia, Lăcră­mi­oa­rei Dumi­tra­ş­cu, iar muzi­ca, lui Adri­an Alexandru.

Pre­mie­ra a avut loc în febru­a­rie 2011, iar în 2012 monta­rea a fost nomi­na­li­za­tă la secţiu­nea Cel mai bun spec­ta­col a Fes­ti­va­lu­lui Naţio­nal de Come­die de la Galaţi.

Sâm­bă­tă, 9 febru­a­rie, de la ora 19.00, a fost pro­gra­mat „PALIATIV”, un spec­ta­col din dra­ma­tur­gia con­tem­po­ra­nă româ­neas­că, nere­co­man­dat publi­cu­lui sub 16 ani.

Sen­su­ri­le din dic­țio­nar ale cuvân­tu­lui PALIATIV sunt urmă­toa­re­le: 1. Medi­ca­ment sau tra­ta­ment care ame­li­o­rea­ză sau înlă­tu­ră simp­to­me­le unei boli pen­tru un timp scurt, fără a‑i supri­ma cau­za. 2. Figu­rat: Solu­ție sau măsu­ră care rezol­vă tem­po­rar sau apa­rent o situ­a­ție dificilă.

Tână­rul dra­ma­turg Radu Popes­cu adu­ce pe sce­nă spi­ta­lul, o lume pe care o cunoaș­te din inte­ri­or, pen­tru că el însuși a fost medic chi­rurg îna­in­te de a se dedi­ca teatrului.

Aproa­pe toa­te per­so­na­je­le sunt doc­tori, oameni ca noi, care, prin­tre mul­te­le ope­ra­ții efec­tu­a­te pe tru­pu­ri­le alto­ra, au sufe­rit și ei defor­mări ale cre­ie­re­lor și sufle­te­lor. Unii pri­vesc oame­nii de pe masa de ope­ra­ție ca pe niș­te obiec­te, părân­du-li-se nor­ma­lă și salu­ta­ră percepția.

În alții pute­rea de via­ță și de moar­te asu­pra oame­ni­lor a declan­șat nebu­nia de a se cre­de Dum­ne­zei. Ei mode­lea­ză sis­te­mul după chi­pul și ase­mă­na­rea lor și îl fac să func­țio­ne­ze mai depar­te, neclin­tit în fața ori­că­rei tra­ge­dii. Ei repre­zin­tă mode­le­le de suc­ces și lec­tu­ri­le obli­ga­to­rii pen­tru gene­ra­ți­i­le urmă­toa­re, făcând din ide­ea de schim­ba­re un ide­al și o utopie.

Regia este sem­na­tă de Cris­ti­an Ghe­or­ghe, iar sce­no­gra­fia, de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­traș­cu. În dis­tri­bu­ție, Adri­an Dumi­tres­cu, Ali­na Man­țu, Cos­mi­na Soa­re, Andrei Can­ta­ra­giu, Răzvan Baciu, Cos­min Miha­le, Ana-Maria Ştefan.

Cre­dit foto: Cris­ti­an Gheorghe.

Dumi­ni­că, 10 febru­a­rie, de la ora 19.00, ne întoar­cem la come­die, cu „NUNTA LUI FIGARO”.

Tani Şte­fu este des­cur­că­re­țul Figa­ro, iar Bogdan Cara­gea este Con­te­le Alma­vi­va. Din­co­lo de con­frun­ta­rea din­tre cele două per­so­na­je afla­te în prim plan, spec­ta­to­rii îi vor apla­u­da pe Lui­za Sari­van, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Cris­ti­na Oprean, Lana Mos­ca­liuc, Cos­min Miha­le, Flo­ren­tin Roman, Lau­ra Cră­ciun, Mir­cea-Dumi­tru Siro­ma­șen­co, Dan Cojo­ca­ru, Ale­xan­dru Iacov și Danie­la Ivan­ciu, urmă­rind cu sufle­tul la gură răs­tur­nă­ri­le de situ­a­ție din aceas­tă come­die spu­moa­să. Regia este sem­na­tă de Cris­ti­an Ioan, iar sce­no­gra­fia, de Gabrie­la Nicolaescu.

Pie­se­le din seria Figa­ro ale dra­ma­tur­gu­lui fran­cez Pier­re Beau­mar­chais mai cuprind „Băr­bie­rul din Sevi­l­la” şi „Mama vino­va­tă”, toa­te fiind cen­zu­ra­te, la vre­mea când au fost scri­se, adi­că la sfârşi­tul seco­lu­lui al XVI­II-lea, de rege­le Ludo­vic al XVI-lea, care nu gus­ta sati­ra la adre­sa aris­to­cra­ţi­ei fran­ce­ze. Totu­şi, când ele au pri­mit apro­ba­rea de a fi juca­te, s‑au bucu­rat de un mare suc­ces chiar şi în rân­dul aris­to­cra­ţi­lor. Ope­ra lui Mozart cu ace­la­şi titlu a fost cân­ta­tă pen­tru pri­ma dată în 1786, la doi ani după debu­tul pie­sei de teatru.


Man­ga­lia News, 06.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply