Strategie turistică în Israel. 200 de milioane de euro, bugetul anual al Ministerului Turismului. Oferă 1 milion de euro pentru agenţiile din România [VIDEO]

0
154
Booking.com

Stra­te­gie turis­ti­că în Isra­el. 200 de mili­oa­ne de euro, buge­tul anu­al al Minis­te­ru­lui Turis­mu­lui. Ofe­ră 1 mili­on de euro pen­tru agenţi­i­le din Româ­nia.

Minis­te­rul Turis­mu­lui din Isra­el are un buget anu­al de 200 de mili­oa­ne de euro, bani prin care au de gând să dezvol­te un alt­fel de turism.

Ţara Sfân­tă” a repre­zen­tat o cunos­cu­tă des­ti­na­ţie pen­tru turis­mul reli­gi­os, pen­tru care nici nu mai este nevo­ie de prea mul­tă pro­mo­va­re. Numai în 2018, au vizi­tat ţara pes­te patru mili­oa­ne de turi­şti (cre­ş­te­re record faţă de 2017, când au avut în jur de trei mili­oa­ne de turi­şti). Noua stra­te­gie a Isra­e­lu­lui este de a atra­ge şi un alt seg­ment de turi­şti, cel de city break, cei în cău­ta­re se dis­tra­cţie, pla­je, expe­rinţe culi­na­re sau sho­pping.

Minis­te­rul Turis­mu­lui din Isra­el a orga­ni­zat un wor­k­shop pen­tru agenţi­i­le de turism din Timi­şoa­ra, una din­tre cele şase ora­şe din Româ­nia care are zbo­ruri direc­te la Tel Aviv.

Des­ti­na­ţia turis­ti­că Isra­el este deo­se­bit de inte­re­san­tă, din­co­lo de locu­ri­le reli­gi­oa­se. Aces­ta este tema aces­tor dis­cu­ţii orga­ni­za­te de Minis­te­rul Turis­mu­lui din Isra­el. Până acum foar­te mulţi români au cunos­cut Isra­e­lul prin pris­ma , dar acum ei vor să pro­mo­veze ţara din­co­lo de asta. Turis­mul reli­gi­os nu va dis­pă­rea nici­o­da­tă, fun­cţio­nea­ză bine, dar Isra­el ofe­ră mul­te alte lucruri. Sunt nu mai puţin de 50 de pla­je în Isra­el. Meri­tă des­co­pe­ri­tă ţara pen­tru turis­mul gas­tro­no­mic, pen­tru fun. Tel Aviv este cea mai mare des­ti­na­ţie pen­tru via­ţa de noap­te din regiu­ne. Este nebu­nie pe străzi, sunt res­ta­u­ran­te şi baruri, eve­ni­men­te mari”, a decla­rat blo­ge­rul şi con­sul­ta­tul turis­tic Răzvan Pas­cu, gaz­da work-sho­ppu­lui de la Timi­şoa­ra.

Cites­te mai mult: adev.ro/pm74k3


Man­ga­lia News, 03.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele