Start-up Nation 2018: S‑a publicat lista aplicanților, în ordinea din Registrul Unic Electronic

0
404
Booking.com

Start-up Nation 2018: S‑a publi­cat lis­ta apli­can­ți­lor, în ordi­nea din Regis­trul Unic Elec­tro­nic.

Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Come­rţ şi Antre­pre­no­ri­at a fina­li­zat ana­li­za înscri­e­ri­lor pla­nu­ri­lor de afa­ceri în pro­gra­mul Start-Up Nation, edi­ţia 2018.

Lis­ta pla­nu­ri­lor de afa­ceri, în ordi­nea nume­re­lor de iden­ti­fi­ca­re în Regis­trul Unic Elec­tro­nic (număr RUE), a fost publi­ca­tă atât pe site-ul www.imm.gov.ro, cât şi pe www.aippimm.ro.

Lis­ta fir­me­lor selec­ta­te pen­tru finan­ța­re în pro­gra­mul Start-Up Nation 2018 a fost publi­ca­tă, în urma unei selec­ții auto­ma­te:

www.aippimm.ro/…/articles…/81/6747/listasun2018ordinerue.pdf

Urmea­ză pro­ce­sul de eva­lu­a­re, fiind eli­mi­na­te fir­me­le care și-au com­ple­tat date­le greșit – de exem­plu cu numă­rul de tele­fon sau vâr­sta pe coloa­na cu numă­rul de locuri de mun­că. La final, vor rămâ­ne 10.000 de fir­me finan­ța­bi­le, gata să ducă mai depar­te poves­tea de suc­ces.

Numă­rul mare de com­pa­nii care s‑au înscris și evo­lu­ția com­pa­ni­i­lor finan­ța­te în anii ante­ri­ori ne ara­tă că româ­nii au spi­rit antre­pre­no­ri­al, iar sus­ți­ne­rea din par­tea guver­nu­lui are impact pozi­tiv în creș­te­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ții.


Man­ga­lia News, 17.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele