Situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, pe agenda NATO, la Summitul de la Košice

0
377
Booking.com

Situ­a­ţia de secu­ri­ta­te din regiu­nea Mării Negre, pe agen­da NATO, la Sum­mi­tul de la Koši­ce.

Zi impor­tan­tă pen­tru Kla­us Iohan­nis, după ce Admi­nis­tra­ția Pre­zi­den­ți­a­lă a anun­țat că par­ti­ci­pă, ală­tu­ri de alţi pre­șe­dinți, la Sum­mi­tul B9, unde vor fi abor­da­te teme majo­re de pe agen­da NATO, inclu­siv în regiu­nea Mării Negre, care afec­tea­ză direct Româ­nia.

Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­denţi­a­lă anu­nţă că preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis par­ti­ci­pă, joi, la Sum­mi­tul For­ma­tu­lui Bucu­reşti 9 (B9), care va avea loc la Koši­ce, Repu­bli­ca Slo­va­că.

La eve­ni­ment vor par­ti­ci­pa şefii de stat din Repu­bli­ca Bul­ga­ria, Repu­bli­ca Cehă, Repu­bli­ca Esto­nia, Unga­ria, Repu­bli­ca Leto­nia, Repu­bli­ca Litu­a­nia, Repu­bli­ca Polo­nă şi Repu­bli­ca Slo­va­că, pre­cum şi Secre­ta­rul Gene­ral al NATO.

”Vor fi abor­da­te teme majo­re afla­te în pre­zent pe agen­da NATO, cu accent pe situ­a­ţia de secu­ri­ta­te din veci­nă­ta­tea Ali­anţei, inclu­siv în regiu­nea Mării Negre, res­pec­tiv pe com­ba­te­rea ame­ninţă­ri­lor hibri­de şi con­so­li­dă­rii rezi­li­enţei, în actu­a­lul con­text inter­na­ţio­nal. De ase­me­nea, con­so­li­da­rea pre­zenţei ali­a­te îna­in­ta­te, spri­ji­nul pen­tru par­te­ne­rii estici şi pen­tru cei din regiu­nea Bal­ca­ni­lor de Vest vor ocu­pa un loc impor­tant în cadrul dis­cu­ţi­i­lor. La fina­lul reu­niu­nii, va fi adop­ta­tă o decla­ra­ţie comu­nă, care va evi­denţia eva­luă­ri­le şi obiec­ti­ve­le comu­ne ale sta­te­lor par­ti­ci­pan­te la acest for­mat, inclu­siv în pre­gă­ti­rea urmă­to­ru­lui Sum­mit ali­at, pre­co­ni­zat pen­tru fina­lul aces­tui an”, a expli­cat Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­denţi­a­lă.

Mai mult, în capital.ro, 28.02.2019. (Foto: facebook.com/bucharest.usembassy).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele