Sindicatul Liber Navalistul anunță NOILE GRILE DE SALARIZARE, ca urmare a negocierilor CCM la nivel de unitate

0
10043

Sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul anun­ță NOILE GRILE DE SALARIZARE, ca urma­re a nego­ci­e­ri­lor CCM la nivel de uni­ta­te.

SLN, din cadrul Șan­ti­e­ru­lui naval Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, comu­ni­ca mem­bri­lor sai de sin­di­cat urma­toa­re­le infor­ma­tii des­pre sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­ca la nivel de uni­ta­te:

 Art. 28 – Pro­mo­va­rea sala­ri­a­ti­lor – modi­fi­ca­re alin. 2) si eli­mi­na­re alin. 5)
(2) Se acor­da o gri­la sala­ri­a­la, ince­pand cu 1 mar­tie a.c., pri­mi­lor 40% din tota­lul sala­ri­a­ti­lor care vor face subiec­tul apli­ca­rii pro­ce­du­rii de ierar­hi­za­re con­form pre­ve­de­ri­lor Ane­xei nr. 18.
(5) Cu titlu de excep­tie pen­tru anul 2018, nu se vor apli­ca pro­mo­vari in gri­la.

 Art. 39 – Muta­rea, deta­sa­rea, dele­ga­rea – com­ple­ta­re cu un nou ali­ne­at 3)
(3) In situ­a­tia pre­va­zu­ta la alin 1. sala­ri­a­tii soci­e­ta­tii vor bene­fi­cia de drep­turi sala­ri­a­le, con­form legi­sla­ti­ei in vigoa­re (Legea 16/2017 cu modi­fi­ca­ri­le ulte­ri­oa­re), care nu se vor situa sub sala­ri­i­le mini­me pe eco­no­mie de pe teri­to­ri­ul tarii par­te­ne­ru­lui extern.

 Art. 73 – Cap. IV – Con­di­tii de mun­ca, secu­ri­ta­te si sana­ta­te in mun­ca – com­ple­ta­re cu un nou ali­ne­at 2) core­lat cu intro­du­ce­rea ane­xei nr. 20.
(2) Fie­ca­re sala­ri­at are drep­tul la acor­da­rea unui bonus pen­tru res­pec­ta­rea Regu­la­men­tu­lui Intern si a Nor­me­lor de Sana­ta­te si Secu­ri­ta­te in Mun­ca, con­form
pre­ve­de­ri­lor Ane­xei nr. 20.

 Ane­xa nr. 20 – Pro­ce­du­ra de acor­da­re a bonu­su­lui pen­tru res­pec­ta­rea Regu­la­men­tu­lui intern si a nor­me­lor de sana­ta­te si secu­ri­ta­te in mun­ca de catre sala­ri­a­tii soci­e­ta­tii DSMa – intro­du­ce­rea unei noi ane­xe.

Art.1 Pro­ce­du­ra de acor­da­re a bonu­su­lui de 60 lei pen­tru res­pec­ta­rea Regu­la­men­tu­lui Intern și a Nor­me­lor de Secu­ri­ta­te și Sana­ta­te in Mun­ca, situ­a­tii de urgen­ta (SU) si de mediu, denu­mi­ta in con­ti­nu­a­re, pro­ce­du­ra, se apli­ca per­so­na­lu­lui inca­drat cu Con­tract Indi­vi­du­al de Mun­ca la DSMa. […]

 Art. 110 – Cap. V – Sala­ri­za­re si alte drep­turi sala­ri­a­le – redis­cu­ta­re.
 Art. 113 – redis­cu­ta­re.

 Ane­xa 4 – Gri­le sala­ri­za­re – modi­fi­ca­rea struc­tu­rii gri­lei de sala­ri­za­re – rea­li­za­rea dife­ren­tei intre gri­le, valori cuprin­se intre 50 lei si 200 lei.

 Obser­va­tie: Gri­la A0 se apli­ca debu­tan­ti­lor in pro­fe­sie, absol­ven­ti de inva­ta­mant, care se anga­jea­za pen­tru pri­ma data in pro­fe­sia doban­di­ta.
– Pozi­tio­na­rea in noua gri­la de sala­ri­za­re se va face la valoa­rea cea mai apro­pi­a­ta de actu­al, intot­dea­u­na pe plus.
– In gri­la de sala­ri­za­re sunt cuprin­se toa­te com­po­nen­te­le sala­ri­a­le fara spo­rul de vechi­me.
– Gri­la de sala­ri­za­re va fi majo­ra­ta cu cres­te­rea sala­ri­a­la ce va fi agre­a­ta la fina­li­za­rea nego­ci­e­ri­lor.
 Ane­xa 4.2 – Inca­dra­rea sala­ri­a­ti­lor in noua gri­la – redis­cu­ta­re.
 Ane­xa 5 – Spo­rul de fide­li­ta­te – modificare/reformulare/eliminare.

Spor fide­li­ta­te:

– 360 lei pen­tru sala­ri­a­tii cu vechi­me nein­tre­rup­ta in soci­e­ta­te intre 3 – 5 ani;
– 720 lei pen­tru sala­ri­a­tii cu vechi­me nein­tre­rup­ta in soci­e­ta­te intre 6 – 10 ani;
– 1440 lei pen­tru sala­ri­a­tii cu vechi­me nein­tre­rup­ta in soci­e­ta­te de pes­te 10 ani.

 Spo­rul de fide­li­ta­te se acor­da sala­ri­a­ti­lor aflati in evi­den­ta com­pa­niei la data de 31 decem­brie a anu­lui in curs, pla­ti­ta la data de 11 ianu­a­rie a anu­lui urma­tor. Pen­tru anga­ja­tii care se pen­sio­nea­za se va acor­da pro­por­tio­nal cu tim­pul lucrat, la data ince­ta­rii acti­vi­ta­tii.
Anga­ja­tii care para­sesc com­pa­nia in tim­pul anu­lui nu bene­fi­ci­a­za de acest drept.

 Cu titlu de excep­tie pen­tru anul 2019, sala­ri­a­tii pot bene­fi­cia de spo­rul de fide­li­ta­te, la valoa­rea actu­a­la, con­form pre­ve­de­ri­lor actu­a­lu­lui CCM, iar dife­ren­ta rezul­ta­ta din modi­fi­ca­rea Ane­xei 5 pri­vind spo­rul de fide­li­ta­te, sa se acor­de in luna ianu­a­rie 2020.

 In cazul in care modi­fi­ca­ri­le legi­sla­ti­ve inci­den­te, res­pec­tiv OUG 79/2017, vor fi abro­ga­te,
se va reve­ni la valoa­rea ante­ri­oa­ra, res­pec­tiv 600 lei, pen­tru sala­ri­a­tii cu 12 ani vechi­me
nein­tre­rup­ta in com­pa­nie si 300 lei, pen­tru sala­ri­a­tii cu vechi­me intre 5 si 11 ani.

Men­tiu­ne: Data de 7 ianu­a­rie 2019 cand a avut loc pri­ma sedin­ta de nego­ci­e­re repre­zin­ta data la care se con­si­de­ra ca nego­ci­e­ri­le au fost declan­sa­te. Dura­ta nego­ci­e­rii colec­ti­ve nu poa­te depa­si 60 de zile calen­da­ris­ti­ce, decat prin acor­dul par­ti­lor.

Actu­a­lul CCM inre­gis­trat la ITM Con­stan­ta este vala­bil in peri­oa­da 06.03.2018 – 06.03.2019.

Ina­in­te de fina­li­za­rea peri­oa­dei de vala­bi­li­ta­te a CCM, vom con­vo­ca Adu­na­rea Gene­ra­la a Lide­ri­lor de Sin­di­cat pen­tru a le pre­zen­ta sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor si pen­tru a lua o deci­zie in acest sens.

Vom reve­ni peri­o­dic cu infor­ma­tii des­pre sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­ca la nivel de uni­ta­te. (Sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul, 27.02.2019).

Comu­ni­ca­tul ori­gi­nal se poa­te des­căr­ca de aici: COMUNICAT 27_02_2019 — sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor CCM — 2019

Dom­nul Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul a decla­rat pen­tru Man­ga­lia News că ”nego­ci­e­ri­le încă nu s‑au fina­li­zat; aceas­ta este numai o nouă eta­pă”.

Noi le dorim sin­di­ca­liș­ti­lor mult suc­ces în nego­ci­e­rea unor con­di­ții cât mai atrac­ti­ve pen­tru toți cei care ar dori să se anga­je­ze în șan­ti­er și să revi­nă aca­să.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 27 febru­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply