ȘCOALĂ NOUĂ și un PALAT AL SPORTURILOR, la Mangalia! INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ CETĂȚENEASCĂ

4
744

ȘCOALĂ NOUĂ și un PALAT AL SPORTURILOR, la Man­ga­lia! INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ CETĂȚENEASCĂ

Mena­bit Ozzy: Pen­tru că am atins pra­gul de sus­ți­nă­tori pen­tru o INIȚIATIVĂ LEGISLATIVA CETĂȚENEASCĂ, ce spu­neti dum­ne­a­voas­tră dacă ini­ția­ză cetă­țe­nii un pro­iect HCL prin care să se modi­fi­ce în lis­ta de inves­ti­tii Pro­iec­tul cu pus bor­duri în Colo­niști și să fie înlo­cu­it cu con­struc­ția șco­lii pen­tru Gala Galac­tion + un palat al spor­tu­ri­lor?

Pro­iec­te­le sunt apro­ba­te în Con­si­li­ul Local, nu le tre­bu­ie decât finan­ța­re, ca să se apu­ce de trea­bă. Am găsit‑o! Școa­la și Com­ple­xul de Agre­ment Spor­tiv sunt mai impor­tan­te decât bor­du­ri­le. Le pro­mit cetă­țe­ni­lor din Colo­niști că le gasesc solu­ții și pen­tru tro­tu­a­re, unde au nevo­ie.
____________________________________________
19.105.221 lei
cos­tă pro­iec­tul de pus bor­duri în Colo­niști.
____________________________________________
12.188.732 lei + TVA
cos­tă pro­iec­tul pen­tru con­stru­it școa­lă nouă Gala Galac­tion.
H.C.L.-176-construire Uni­ta­te Inva­ta­mant Scoa­la-Gala-Galac­tion-Man­ga­lia
_____________________________________________
10.725.911 lei + TVA
cos­tă pro­iec­tul pen­tru con­stru­it Pala­tul Spor­tu­ri­lor (Club Spor­tiv Recre­a­tiv Cal­la­tis)
H.C.L.178-Club-sportiv-recreativ-Mangalia

Aces­ta con­ți­ne: 2 bazi­ne olim­pi­ce de nata­ție (copii+adulți)+vestiare+bazin de decan­ta­re; sala sport baschet-handbal+dependințe; teren de fotbal semi-aco­pe­rit, cu struc­tu­ră pre­sos­ta­ti­că + depen­din­țe, con­stru­it pe tere­nul de fotbal de lân­gă Lic. Ion Băne­scu + baza spor­ti­vă Pes­că­ruș.
________________________________________________
Legea 215/2001 a Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce

Capi­to­lul VII Ini­ția­ti­va cetă­țe­neas­că
Arti­co­lul 109

(1) Cetă­țe­nii pot pro­pu­ne con­si­li­i­lor loca­le și con­si­li­i­lor jude­țe­ne pe a căror rază domi­ci­li­a­ză, spre dez­ba­te­re și adop­ta­re, pro­iec­te de hotă­râri.

(2) Pro­mo­va­rea unui pro­iect de hotă­râre poa­te fi ini­ția­tă de unul sau de mai mulți cetă­țeni cu drept de vot, dacă aces­ta este sus­ți­nut prin sem­nă­turi de cel puțin 5% din popu­la­ția cu drept de vot a uni­tă­ții admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le res­pec­ti­ve.

PS: Dacă pro­fe­so­rul Mihai Sorin nu a vrut să se con­stru­ias­că o școa­lă pen­tru insti­tu­ția de învă­țământ la care pre­dă, poa­te vor cetă­țe­nii.

Mena­bit Ozzy, 7 febru­a­rie 2019.


BORDURI ÎN LOC DE ȘCOALĂ, BORDURI ÎN LOC DE UN PALAT AL SPORTURILOR
- video scurt

[…] De banii pen­tru a se con­strui o școa­lă pen­tru Gala Galac­tion și un Palat al spor­tu­ri­lor, pri­ma­rul și con­si­li­e­rii lui au hotă­rât să se pună bor­duri în Colo­niști.

Nu sunt bani pe care îi avem. Sunt 4,3 mili­oa­ne euro împru­mu­tați de la CEC Bank.
Pen­tru care Man­ga­lia va ram­bu­r­sa 6 mili­oa­ne euro, vor fi obli­gați con­tri­bu­a­bi­lii să plă­teas­că 15 ani de rate.

Până în anul 4 de rate, bor­du­ri­le ace­lea nici nu mai exis­tă, se dete­ri­o­rea­ză.
O școa­lă și un palat al spor­tu­ri­lor rămân pen­tru tot­dea­u­na!


Des­pre pro­iec­tul pen­tru Școa­la Gala Galac­tion, citiți și aici.


Man­ga­lia News, 08.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

4 COMENTARII

 1. Dar de ce nu ini­ti­ati dvs. din pozi­tia de con­si­li­er un ase­me­nea pro­iect?
  Apro­po, cam cate pro­iec­te ati ini­ti­at pana acum? Sin­gu­rul lucru care il vedem de la dvs. este sa comen­tati la toti si la toa­te.
  Sun­teti con­si­li­er locar sau doar pos­tac de ser­vi­ciu?

 2. În arti­col aveti un video din ședin­ța con­si­li­u­lui local în care puteți vedea că am ini­țiat con­form pro­ce­du­rii, dar con­si­li­e­rii pri­ma­ru­lui nu au votat “pen­tru”.
  O ini­ția­ti­vă legi­sla­ti­vă cetă­țe­neas­că are o pute­re mult mai mare, fiind o soli­ci­ta­re a cetă­țe­ni­lor Man­ga­li­ei.
  Infor­ma­ția vă este la îndemâ­nă chiar în acest arti­col, des­pre ce am făcut eu în aceas­tă ches­tiu­ne, dar pre­fe­rați să mă deni­grați cu afir­ma­ții min­ci­noa­se. Nu aveți capa­ci­ta­tea să jude­cați corect? Sau aveti un scop per­so­nal să dena­tu­rați ade­vă­rul?
  Eu am făcut, dvs repro­șați că nu am făcut. Dova­dă este în video din arti­col.

 3. Cu ce v‑am deni­grat? Cu fap­tul ca v‑am intre­bat ce fel ini­ti­a­ti­ve ati avut in man­da­tul dvs? Va spun eu acum inca o data: NU ATI FACUT ABSOLUT NIMIC. Nici macar o ini­ti­a­ti­va. Doar zgo­mot de fond.
  Da, am un scop per­so­nal. Sa ies din min­ciu­ni­le, lau­da­ro­se­ni­le si mani­pu­la­ri­le pe care le faceti in ori­ce pos­ta­re.
  Nu, nu sunt din PNL si nu tin par­tea actu­a­lu­lui Pri­mar.
  Eu unul nu ma ascund de unde sunt. Sunt din USR si doar vreau sa va anunt ca tim­pul par­ti­du­lui dum­ne­a­voas­tra a tre­cut. Lumea nu va mai cre­de. Iar fap­tul ca ati stat la dreap­ta lui Pon­ta si a lui Codrin Ste­fa­ne­scu la lan­sa­rea can­di­da­tu­rii dvs. dove­des­te ce fel de prin­ci­pii aveti.
  Noi cei blo­cati in toa­te comen­ta­ri­i­le dvs. cat si toti locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, va cerem sa va faceti trea­ba pen­tru care ati fost votat: ace­ea de con­si­li­er local.
  Lasati mas­ca­ra­da pen­tru sedi­ul PSD!

 4. De 3 ani tot va lau­dati ca gasi­ti solu­tii dom­nu­le Ozghiun! Ba ati adus lumi­na ora­su­lui, ba nu stiu ce super con­cer­te, ba sun­teti cel care a facut pre­siuni pen­tru sem­na­rea acor­du­lui Damen-Sta­tul Roman! Sun­teti un ade­va­rat Dum­ne­zeu al Admi­nis­tra­ti­ei Publi­ce!

  Acum 1 an erati fix in ace­ea­si pos­tu­ra, gaseati solu­tii la toa­te pro­ble­me­le! Tim­pul a tre­cut si solu­ti­i­le s‑au dus mai repe­de ca bunas­ta­rea pro­mi­sa de mai mare­le par­ti­du­lui Dum­ne­a­voas­tra, Drag­nea! Nici o dife­ren­ta intre poves­ti­le lui si poves­ti­le Dum­ne­a­voas­tra!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele