Scandal Eurovision 2019. TVR, precizări după imaginea cu PNL

0
551

Scan­dal Euro­vi­sion 2019. TVR, pre­ci­zări după ima­gi­nea cu PNL.

DCNews: După ce pe afi­șul de la Euro­vi­sion 2019 a apă­rut sigla PNL, TVR a făcut o serie de pre­ci­zări.

Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, în cali­ta­te de mem­bru al Euro­pean Broad­cas­ting Union și de orga­ni­za­tor al Selec­ți­ei Națio­na­le, face urmă­toa­re­le pre­ci­zări cu pri­vi­re la apa­ri­ția, în medi­ul onli­ne, a unui afiș în care sunt repre­zen­ta­te, în afa­ră de logo-uri­le TVR, ale par­te­ne­ri­lor săi și ale Euro­vi­sion Song Con­test, ele­men­te de iden­ti­ta­te vizu­a­lă a unei for­ma­țiuni poli­ti­ce din Româ­nia și mesa­je care nu au legă­tu­ră cu cea de‑a doua semi­fi­na­lă a Euro­vi­sion Româ­nia 2019:

• Res­pec­ti­vul pro­dus gra­fic nu are nicio legă­tu­ră cu eve­ni­men­tul muzi­cal, nu face par­te din cam­pa­nia de pro­mo­va­re a Selec­ți­ei Națio­na­le și NU este rea­li­zat sau apro­bat de repre­zen­tan­ții Tele­vi­ziu­nii Româ­ne.

• Afi­șul ofi­ci­al al aces­tui eve­ni­ment muzi­cal de pres­ti­giu este publi­cat pe site-ul eurovision.tvr.ro și pe pagi­na de Face­bo­ok a eve­ni­men­tu­lui.

• Cea de‑a doua semi­fi­na­lă a Selec­ți­ei Națio­na­le, al cărei prin­ci­pal orga­ni­za­tor este Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, va avea loc dumi­ni­că, 10 febru­a­rie, de la ora 21.00, și se va înche­ia cu anun­ța­rea pie­se­lor care merg mai depar­te în Fina­la Națio­na­lă.

Folo­si­rea ele­men­te­lor de iden­ti­ta­te vizu­a­lă ale TVR și Euro­vi­sion, fără acor­dul Tele­vi­ziu­nii Româ­ne, adu­ce gra­ve pre­ju­di­cii de ima­gi­ne orga­ni­za­to­ru­lui eve­ni­men­tu­lui. Tele­vi­ziu­nea Româ­nă va lua toa­te măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru a recu­pe­ra între­gul pre­ju­di­ciu cau­zat ca urma­re a uti­li­ză­rii fără drept a ele­men­te­lor de iden­ti­fi­ca­re TVR și Euro­vi­sion Song Con­test.

Infor­ma­ția apă­ru­tă în pre­să fuse­se comen­ta­tă inclu­siv de Lia Olgu­ța Vasi­les­cu.

”Deci, pri­mă­ria spon­so­ri­zea­ză cu 100.000 euro con­cur­sul EUROVISION, invi­ta­ți­i­le ajung doar la mem­brii PNL (zia­rul ARADON scrie ca res­tul ară­de­ni­lor nu au avut acces), iar PNL-istii rămân apoi in sala pen­tru con­fe­rin­ța jude­țea­na de par­tid. E corec­ta infor­ma­ția?”, scri­se­se Lia Olgu­ța Vasi­les­cu pe Face­bo­ok.

Seria show-uri­lor Euro­vi­sion Româ­nia con­ti­nuă dumi­ni­că, 10 febru­a­rie, la Arad, cu a doua semi­fi­na­lă, unde pasiu­nea, emo­ția și bucu­ria își fac vocea auzi­tă la poa­le­le Zaran­du­lui.

Mai mult, pe dcnews.ro/scandal-eurovision-2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply