ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA RENUNȚĂ la PROCESUL cu MApN, pentru a debloca achiziția de CORVETE

0
1549

ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA RENUNȚĂ la PROCESUL cu MApN, pen­tru a deblo­ca achi­zi­ția de CORVETE.

Pro­ce­sul prin care Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța (SNC) a dat în jude­ca­tă Guver­nul și MApN, cerând anu­la­rea HG 48/2018, pri­vind Pro­gra­mul de înzes­tra­re esen­ți­al “Cor­ve­tă mul­ti­func­țio­na­lă”, a înce­tat, la cere­rea recla­man­tu­lui. Con­du­ce­rea SNC doreș­te, ast­fel, să deblo­che­ze achi­zi­ția cor­ve­te­lor, MApN con­di­ționând anun­ța­rea câști­gă­to­ru­lui de fina­li­za­rea pro­ce­su­lui, deși acțiu­nea în instan­ță nu pre­su­pu­nea între­ru­pe­rea pro­ce­du­ri­lor de desem­na­re a con­trac­tan­tu­lui.

Cere­rea de renun­ța­re la pro­ce­sul în con­ten­cios admi­nis­tra­tiv a fost depu­să, luni, la Cur­tea de Apel Con­stan­ța, de către Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța, a con­fir­mat, pen­tru EVZ, direc­to­rul SNC, Radu Rusen. “Din punc­tul nos­tru de vede­re, acțiu­nea în instan­ță nu tre­bu­ia să între­ru­pă pro­ce­sul de achi­zi­ție Și dacă toa­tă lumea a zis că din cau­za aces­tui pro­ces stag­nea­ză achi­zi­ția, până la urmă s‑a hotă­rât să nu mai fie o pie­di­că acest pro­ces. În 20 febru­a­rie, la ter­me­nul de jude­ca­tă sta­bi­lit de Cur­tea de Apel se va con­sta­ta doar că ne-am retras acțiu­nea”, a pre­ci­zat Radu Rusen.

Citiți arti­co­lul inte­gral în evz.ro  Autor: Feri Pre­des­cu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply