S‑a redeschis Sanatoriul Balnear Mangalia!

4
6423

S‑a redes­chis Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia!

Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia (SBRM) și‑a relu­at acti­vi­ta­tea, înce­pând cu data de 11 febru­a­rie a.c. Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor insti­tu­ți­ei, pri­ma serie de apro­xi­ma­tiv 150 de pacienți a intrat deja în pro­ce­duri, toți aceștia având bile­te de tri­mi­te­re și toa­te docu­men­te­le nece­sa­re în vede­rea inter­nă­rii la uni­ta­tea  bal­nea­ră din sudul lito­ra­lu­lui.

Deși sezo­nul rece nu s‑a înche­iat, Sana­to­ri­ul Man­ga­lia are nume­roa­se soli­ci­tări de tra­ta­ment, ast­fel că în peri­oa­da 18–19 febru­a­rie sunt pro­gra­mați la inter­na­re alți aproa­pe 150 de pacienți.

”Deo­cam­da­tă, am redes­chis doar Pavi­li­o­nul A, dar, pe măsu­ră ce avem mai mul­te soli­ci­tări, vom redes­chi­de și cea­lal­tă bază de tra­ta­ment, cel mai pro­ba­bil la sfâr­și­tul lunii mar­tie, înce­pu­tul lunii apri­lie. Până atunci, per­so­na­lul medi­cal își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în Pavi­li­o­nul A”, au expli­cat repre­zen­tan­ții SBRM.

Aceștia au sub­li­ni­at că, în aceas­tă peri­oa­dă, la Pavi­li­o­nul B au loc lucrări de repa­ra­ții și igie­ni­za­re, ast­fel încât pacien­ții să fie pri­miți în cele mai bune con­di­ții. Pavi­li­o­nul A are 350 locuri de caza­re, iar baza de tra­ta­ment afe­ren­tă are o capa­ci­ta­te de apro­xi­ma­tiv 500 de locuri.

Încă de anul tre­cut, con­du­ce­rea Sana­to­ri­u­lui Bal­near din Man­ga­lia a dema­rat un pro­iect de moder­ni­za­re a Pavi­li­o­nu­lui A, cu sco­pul îmbu­nă­tă­ți­rii con­di­ți­i­lor de caza­re și tra­ta­ment, ofe­ri­te pacien­ți­lor. În pre­zent, docu­men­ta­ția teh­ni­că este aproa­pe fina­li­za­tă, urmând a fi depu­să la Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții pen­tru finan­ța­rea pro­iec­tu­lui.


Man­ga­lia News, 13.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

4 COMENTARII

 1. Buna ziua!
  Doresc sa ma tra­tez la acest sana­to­riu. Va rog, sa ma i nfor­mati care sunt docu­men­te­le nece­sa­re pen­tru dosa­rul de inter­na­re?
  — In ce peri­oa­da a anu­lui se pot face aces­te pro­ce­duri( inter­nari)?
  — Care este costul/ zi si ce ser­vi­cii inclu­de? Caza­re , nasa tra­ta­ment …
  — Se poa­te face pro­gra­ma­re prin tele­fon?
  Mul­tu­mesc
  Răs­pun­deți

 2. b sea­ra . Sun­tem 2 pen­sio­nari cu afec­tiuni reu­ma­ti­ce. Cum putem obti­ne 2 bile­te sot sotie in luna octom­brie ce aac­te avem nevo­ie si ce cos­turi sunt pt o cura de 14 zile? va mul­tu­mesc.

  • b sea­ra . Sun­tem 2 pen­sio­nari cu afec­tiuni reu­ma­ti­ce. Cum putem obti­ne 2 bile­te sot sotie in luna octom­brie ce aac­te avem nevo­ie si ce cos­turi sunt pt o cura de 14 zile? va mul­tu­mesc.

 3. Sun­tem 3 per­soa­ne care dorim sa rezer­vam pen­tru febru­a­rie 2020 .Men­tio­nam ca 1 per­soa­na este cu han­di­cap grav cu inso­ti­tor iar cea de a tre­ia dores­te pro­gra­ma­re cu pla­ta.

Leave a Reply