Recrutare MApN: O veste bună pentru toți candidații❗️ A fost prelungit termenul limită până la care se desfășoară recrutarea pentru învățământul liceal, postliceal și universitar militar!

0
304
Booking.com

Recru­ta­re MApN: O ves­te bună pen­tru toți can­di­da­ții❗️

A fost pre­lun­git ter­me­nul limi­tă până la care se des­fă­șoa­ră recru­ta­rea pen­tru învă­țămân­tul liceal, pos­tli­ceal și uni­ver­si­tar mili­tar, ast­fel:

📗 08.03.2019 — 📗 cole­gii națio­na­le mili­ta­re;
📕 04.04.2019 — 📕 învă­țământ uni­ver­si­tar mili­tar (toa­te insti­tu­ți­i­le);

📘 24.04.2019 — 📘 maiș­tri mili­tari — învă­țământ pos­tli­ceal, la
🔷Ș.M.M.M. a For­țe­lor Nava­le ”Ami­ral I. Mur­ges­cu”, Con­stan­ța;

📘 15.05.2019 — 📘 maiș­tri mili­tari — învă­țământ pos­tli­ceal, la
🔷Ș.M.M.M.S. a For­țe­lor Teres­tre ”Basa­rab I”, Pitești și la
🔷Ș.M.M.M.S. pen­tru Comu­ni­ca­ții, Teh­no­lo­gia Infor­ma­ți­ei și Apă­ra­re Ciber­ne­ti­că, Sibiu;

📘 29.05.2019 — 📘 maiș­tri mili­tari — învă­țământ pos­tli­ceal, la
🔷Ș.M.M.M.S. a For­țe­lor Aerie­ne ”Tra­ian Vuia”, Boboc, jud. Buzău;

📒 12.06.2019 — 📒 sub­o­fi­țeri — învă­țământ pos­tli­ceal, la
🔶Ș.M.M.M.S. a For­țe­lor Teres­tre ”Basa­rab I”, Pitești și la
🔶Ș.M.M.M.S. pen­tru Comu­ni­ca­ții, Teh­no­lo­gia Infor­ma­ți­ei și Apă­ra­re Ciber­ne­ti­că, Sibiu;

📒 04.06.2019 — 📒 sub­o­fi­țeri — învă­țământ pos­tli­ceal, la
🔶Ș.M.M.M.S. a For­țe­lor Aerie­ne ”Tra­ian Vuia”, Boboc, jud. Buzău.

❗️Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, con­si­li­e­re și înscri­e­re (întoc­mi­rea dosa­ru­lui de can­di­dat), adre­sați-vă la biro­u­ri­le infor­ma­re-recru­ta­re din cadrul cen­tre­lor mili­ta­re jude­țe­ne și de sec­tor de care apar­ți­neți cu domi­ci­li­ul. Adre­se­le și nume­re­le de tele­fon sunt dis­po­ni­bi­le aici: https://goo.gl/nduabh

#Româ­nia #Arma­ta­Ro­mâ­ni­ei #MApN #arma­ta #carie­ra­mi­li­ta­ră #ofițer#maistrumilitar #sub­o­fi­țer #lice­u­mi­li­tar #CNM


Man­ga­lia News, Mier­curi, 6 febru­a­rie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele