Radu Cristian: Guvernul României ne ia banii din bugetul oraşului, pentru a acoperi pierderile generate de măsurile populiste nejustificate şi nesustenabile

0
140

Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, mesaj pe Face­bo­ok:

Sti­ma­ţi locu­i­tori ai muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia,

Guver­nul Româ­ni­ei ne ia banii din buge­tul ora­şu­lui pen­tru a aco­peri pier­de­ri­le gene­ra­te de măsu­ri­le populis­te nejus­ti­fi­ca­te şi nesus­te­na­bi­le. În ulti­mii ani, am făcut efor­turi imen­se pen­tru atra­ge­rea mari­lor inves­ti­tori în sudul lito­ra­lu­lui. Am redus biro­cra­ţia, am flui­di­zat cir­cu­i­tul docu­men­te­lor şi am cre­at faci­li­tă­ţi fis­ca­le.

Rezul­ta­tul nu a întâr­zi­at să apa­ră: în toa­te sta­ţiu­ni­le se lucrea­ză, mul­te hote­luri se vor redes­chi­de, alte­le noi se con­stru­iesc. Asta înseam­nă locuri de mun­că şi bani la buge­tul local pen­tru asfal­tări, ilu­mi­nat, par­cări, locuri de joa­că şi par­curi.

Acum, Guver­nul bagă, adânc, mâna, în buzu­na­rul Man­ga­li­ei, refu­zând să lase auto­ri­tă­ţi­lor loca­le banii care li se cuvin, din impo­zi­tul pe venit.

Cu alte cuvin­te, pri­ma­rii atrag inves­ti­tori, aduc bani la buge­tul local, iar Guver­nul vine apoi să ne ia aces­te fon­duri pen­tru a le iro­si pe măsuri populis­te. La fel s‑a întâm­plat şi cu Lumo­tex: Pri­mă­ria a acor­dat faci­li­tă­ţi pen­tru menţi­ne­rea locu­ri­lor de mun­că, dar Guver­nul a majo­rat, fără noi­mă, sala­ri­ul minim, obli­gând inves­ti­to­rul să-şi mute afa­ce­rea în altă ţară. Între timp, cre­ş­te­ri­le sala­ri­i­le au fost cu mult depă­şi­te de preţuri şi infla­ţie.

Să nu uităm, de ase­me­nea, cele­brul caz al Şan­ti­e­ru­lui Naval! Man­ga­lia a pier­dut mili­oa­ne de euro, doar pen­tru că Exe­cu­ti­vul a ter­gi­ver­sat, lamen­ta­bil, sem­na­rea con­trac­tu­lui cu Damen. Sunt foar­te mulţi bani pe care ora­şul nos­tru i‑a pier­dut din cau­za dile­tan­tis­mu­lui sau osti­li­tă­ţii guver­nanţi­lor de la Bucu­reşti.

(sur­sa: facebook.com/cristian.radu).


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele