Radio ProDiaspora aniversează 10 ani de activitate și ne oferă spectacolul ‘ROMÂNI PENTRU ROMÂNI’, în colaborare cu Primăria din Florești, Cluj

0
841

Radio Pro­Dias­po­ra ani­ver­sea­ză 10 ani de acti­vi­ta­te și ne ofe­ră spec­ta­co­lul ‘ROMÂNI PENTRU ROMÂNI’, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria din Flo­rești, Cluj.

”Avem deo­se­bi­ta plă­ce­re de a vă invi­ta, în data de Sâm­bă­tă, 08.06.2019, ora 18.00, la spec­ta­co­lul orga­ni­zat de Radio Pro­Dias­po­ra și Aso­ci­a­ția Pro­Dias­po­ra din Ger­ma­nia, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria din Flo­rești (Cluj).

Prin acest eve­ni­ment — “Români Pen­tru Români”, dorim să facem cunos­cut publi­cu­lui din Cluj, dar nu numai, valo­ri­le cul­tu­ra­le ale româ­ni­lor din dias­po­ra, să săr­bă­to­rim 10 ani de la înfi­in­ța­rea pos­tu­lui de radio, ofe­rind un spec­ta­col din par­tea echi­pei Radio Pro­Dias­po­ra.

Cu aceas­tă oca­zie, vom lan­sa și car­tea “10 ani de Radio Pro­Dias­po­ra”, o car­te scri­să de toți cei care fac par­te din echi­pă, dar și rân­duri veni­te de la româ­nii de suc­ces din dias­po­ra. Edi­tor al căr­ții este scri­i­to­rul și publi­cistul Geor­ge Roca, din Aus­tra­lia.

La spec­ta­co­lul din iunie vor par­ti­ci­pa colegi și pri­e­te­ni ai pos­tu­lui de Radio Pro Dias­po­ra din Româ­nia, Olan­da, Bel­gia, Por­tu­ga­lia, Ger­ma­nia, Afri­ca de Sud, Aus­tra­lia.

Orga­ni­za­tori:

- Aso­ci­a­ția Pro­Dias­po­ra din Ger­ma­nia;
- Radio Pro­Dias­po­ra;
- Pri­mă­ria Flo­rești (Cluj).

Pen­tru deta­lii și dorin­ța de a par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment, vă rugăm să îl con­tac­tați pe cole­gul nos­tru Ste­li­an Adam!

Vă aștep­tăm ală­tu­ri de noi!”

Sem­nea­ză Eca­te­ri­na Câm­pean, direc­tor gene­ral Radio Pro­Dias­po­ra.


Radio Pro­Dias­po­ra poa­te fi ascul­tat LIVE aici: 
http://www.liveonlineradio.net/germany/radio-prodiaspora.htm

Vă reco­man­dăm să uti­li­zați Pla­ye­rul Pro­Dias­po­ra. Dați clic pe ima­gi­nea pla­ye­ru­lui din www.prodiaspora.de, se des­car­că un fiși­er pe PC-ul vos­tru și apoi se insta­lea­ză foar­te sim­plu.


Man­ga­lia News, Luni, 18.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply