ProtectBiz, aplicație ”anti-control” pentru oamenii de afaceri, dezvoltată la Sibiu

0
264

Pro­tec­tBiz, apli­ca­ție ”anti-con­trol” pen­tru oame­nii de afa­ceri, dezvol­ta­tă la Sibiu.

Pro­tec­tBiz se numeș­te apli­ca­ția dezvol­ta­tă de o soci­e­ta­te din Sibiu care și‑a pro­pus să anun­țe și să pre­gă­teas­că oame­nii de afa­ceri atunci când au loc con­troa­le din par­tea insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui.

Pro­tec­tBiz se adre­sea­ză în spe­cial celor cu afa­ceri mici și medii (IMM-uri), care nu își pot per­mi­te să anga­je­ze per­so­nal cali­fi­cat pe dife­ri­te­le spe­cia­li­tăți (juri­dic, resur­se uma­ne, finan­ci­ar-con­ta­bil etc), nu au tim­pul nece­sar ori nu știu de unde să-și extra­gă infor­ma­ția cu pri­vi­re la intra­rea în depli­na lega­li­ta­te a acti­vi­tă­ții lor”, anun­ță Cipri­an Faraon, omul de afa­ceri sibian care a dezvol­ta­ta apli­ca­ția.

 Cum func­țio­nea­ză

 După o înre­gis­tra­re pre­a­la­bi­lă, uti­li­za­to­rul pri­meș­te aler­te­le de con­trol din par­tea celor­lalți uti­li­za­tori, în func­ție de natu­ra con­tro­lu­lui făcut de insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui. La rân­dul său, în momen­tul în care o auto­ri­ta­te vine să des­fă­șoa­re o acțiu­ne de con­trol la soci­e­ta­tea uti­li­za­to­ru­lui, aces­ta sem­na­lea­ză la rân­dul său acțiu­nea de con­trol dintr‑o lis­tă pres­ta­bi­li­tă. Uti­li­za­to­rul poa­te selec­ta auto­ri­ta­tea care i‑a efec­tu­at con­tro­lul, moti­vul con­tro­lu­lui (tema­tic sau de ruti­nă) și, după caz, rezul­ta­tul con­tro­lu­lui.

”Core­la­rea aler­tei cu loca­ția celui ce a emis‑o se rea­li­zea­ză auto­mat, având în vede­re că, pen­tru a uti­li­za apli­ca­ția, este obli­ga­to­rie înre­gis­tra­rea cu date­le com­pa­niei – denu­mi­re, sediu, ema­il, acti­vi­ta­te prin­ci­pa­lă etc, ast­fel încât cei ce pri­mesc aler­ta să apar­ți­nă doar jude­țu­lui de unde se tri­mi­te aler­ta. Deta­li­i­le lega­te de vizi­bi­li­ta­tea celui care tri­mi­te aler­ta rămân strict la lati­tu­di­nea aces­tu­ia, opțiu­nea vizi­bi­li­tă­ții putând fi bifa­tă sau debi­fa­tă. Apli­ca­ția cumu­lea­ză tota­li­ta­tea aler­te­lor tri­mi­se într-un inter­val scurt, de ordi­nal zile­lor, func­ție de insti­tu­ția care des­fă­șoa­ră con­tro­lul și le pre­zin­ta pro­gre­siv, pe nive­le de inten­si­ta­te: ver­de, por­to­ca­liu, roșu”, anun­ță dezvol­ta­to­rii.

Apli­ca­ția va gene­ra aler­te doar uti­li­za­to­ri­lor înre­gis­trați, prin inter­me­di­ul apli­ca­ți­ei Pro­tec­tBiz, pe e‑mail și/sau sms. Oda­tă cu gene­ra­rea aler­tei, inter­vi­ne com­po­nen­ta cea mai impor­tan­tă a apli­ca­ți­ei, res­pec­tiv  fur­ni­za­rea de solu­ții în func­ție de tema­ti­ca con­tro­lu­lui aler­tei gene­ra­te în sis­tem.

”Spre exem­plu, în urma unui con­trol al ITM pri­vind tru­sa medi­ca­lă, oda­tă gene­ra­tă aler­ta în sis­tem, mediu­lui de afa­ceri i se va adu­ce la cunoș­tin­ță ris­cu­ri­le la care se supu­ne neavând‑o, res­pec­tiv cadrul legal, valoa­ra amen­zii, ce tre­bu­ie să con­ți­nă acea tru­să medi­ca­lă și de unde o poa­te achi­zi­țio­na ast­fel încât să evi­te amen­da (în acest caz) și să intre în lega­li­ta­te. Desi­gur, exem­ple­le pot con­ti­nua pe ches­tiuni mult mai ample și cu un impact mult mai ridi­cat asu­pra fir­mei ce poa­te urma acțiu­nii de con­trol”.

”Sta­tul a cre­at pes­te 100 de orga­nis­me cu atri­bu­ții de con­trol…”

Cipri­an Faraon sus­ți­ne că apli­ca­ția încear­că să pună la adă­post medi­ul de afa­ceri româ­nesc prin con­ști­en­ti­za­rea ris­cu­ri­lor la care se expun în caz de con­trol, urma­re a unei aler­te ini­ția­te, dacă nu se afla în lega­li­ta­te, ofe­rin­du-le solu­ții.

”Pro­tec­tBiz este și o sur­să de eva­lu­a­re a acti­vi­tă­ți­lor inspec­to­ri­lor de con­trol. Auto­rul sesi­ză­rii va sta­bili, în baza unor cri­te­rii pres­ta­bi­li­te, nive­lul de apre­ci­e­re al inspec­to­ri­lor de con­trol în raport cu acțiu­nea de con­trol des­fă­șu­ra­tă. Acest ran­king va fi transpus într-un raport trans­mis auto­mat, lunar, con­du­ce­rii insti­tu­ți­ei res­pec­ti­ve, dar și mass-media. Acest instru­ment va fi util atât mediu­lui de afa­ceri, pen­tru a asi­gu­ra un echi­li­bru în rela­ția cu repre­zen­tan­ții insi­ti­tu­ți­ei, cât și con­du­ce­rii insti­tu­ți­ei, putând repre­zen­ta un cri­te­riu de eva­lu­a­re pro­fe­sio­na­lă inter­nă. Tot­o­da­tă, Pro­tec­tBiz este spa­ți­ul prin inter­me­di­ul căru­ia pot inte­rac­țio­na repre­zen­tan­ții mediu­lui de afa­ceri. Selec­ta­rea unui anu­mit par­te­ner de afa­ceri, ori a unui pro­dus sau ser­vi­ciu, infor­ma­ții uti­le de pro­fil, schim­bări legi­sla­ti­ve, comu­ni­ca­te etc., toa­te pot face obiec­tul unui networ­king și al unui mar­ke­tpla­ce”, mai spu­ne omul de afa­ceri.

Pro­tec­tBiz este dezvol­tat pe plat­for­ma INFO­Biz, Cen­trul de Infor­ma­re și Asis­ten­ță în Afa­ceri. Rolul cen­tru­lui este de a infor­ma și asis­ta între­prin­ză­to­rii, prin exper­ții sai, în acti­vi­tăți lega­te de dome­ni­i­le finan­ci­ar, fis­cal, comer­ci­al, juri­dic, mar­ke­ting, fon­duri euro­pe­ne, mana­ge­men­tul afa­ce­rii și până la dome­nii de acti­vi­ta­te cu un anu­mit spe­ci­fic.

”Sta­tul a cre­at pes­te 100 de orga­nis­me cu atri­bu­ții de con­trol, aces­tea guver­nân­du-se după prin­ci­pi­ul ori­ce act emis con­fe­ră drept de con­trol. Mul­te din­tre aces­tea își supra­pun atri­bu­ți­i­le și sufo­că medi­ul de afa­ceri roma­nesc.  Pre­siu­nea asu­pra antre­pre­no­ri­lor romani este exer­ci­ta­tă atât prin meca­nis­me­le de con­trol, cât și prin cele de regle­men­ta­re ale sta­tu­lui, lip­sa de pre­dic­ti­bi­li­ta­te fiind foar­te ridi­ca­tă. De aici și vul­ne­ra­bi­li­ta­tea mediu­lui româ­nesc de afa­ceri. Având în vede­re că nu doar medi­ul de afa­ceri cre­a­za abu­zuri, ci și sta­tul, Cen­trul INFO­Biz va pune la dis­po­zi­ția IMM-uri­lor o apli­ca­ție denu­mi­tă Pro­tec­tBiz, apli­ca­ție cu rol de pro­tec­ție a mediu­lui de afa­ceri româ­nesc prin pre­ven­ție și infor­ma­re” –Pro­tec­tBiz.


Man­ga­lia News, 08.02.2019. (sur­sa: turnulsfatului.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele