Profesorii trebuie să îşi planifice concediile în vacanţele şcolare pe tot anul calendaristic şi nu pe anul şcolar, cum era până acum, prevede un ordin aflat în dezbatere

0
271

Pro­fe­so­rii tre­bu­ie să îşi pla­ni­fi­ce con­ce­di­i­le în vacanţe­le şco­la­re pe tot anul calen­da­ris­tic şi nu pe anul şco­lar, cum era până acum, pre­ve­de un ordin aflat în dez­ba­te­re.

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei supra-regle­men­tea­ză situ­a­ţia con­ce­di­i­lor de odih­nă ale pro­fe­so­ri­lor şi direc­to­ri­lor după ce mai mul­te con­fu­zii s‑au cre­at în ulti­me­le zile. Potri­vit unui pro­iect de Ordin de Minis­tru publi­cat în dez­ba­te­re publi­că, Minis­te­rul obli­gă pro­fe­so­rii să soli­ci­te con­ce­di­ul de odih­nă pen­tru întreg anul calen­da­ris­tic şi nu pen­tru cel şco­lar, cum era până în pre­zent. Menţio­năm că şi până acum acest con­ce­di­ul de odih­nă era posi­bil doar în vacanţe, aşa că aces­te pre­ve­deri sunt doar întă­ri­te.

Docu­men­tul pre­ve­de urmă­toa­re­le:

Efec­tu­a­rea con­ce­diu­lui de odih­nă se rea­li­zea­ză în baza unei pro­gra­mări colec­ti­ve sau indi­vi­du­a­le sta­bi­li­te de anga­ja­tor cu con­sul­ta­rea sin­di­ca­tu­lui sau, după caz, a repre­zen­tanţi­lor sala­ri­a­ţi­lor, pen­tru pro­gra­mă­ri­le colec­ti­ve, ori cu con­sul­ta­rea sala­ri­a­tu­lui, pen­tru pro­gra­mă­ri­le indi­vi­du­a­le. Pro­gra­ma­rea se face până la sfârşi­tul anu­lui calen­da­ris­tic pen­tru anul urmă­tor;

Con­si­li­ul de admi­nis­tra­ţie al fie­că­rei uni­tă­ţi de învă­ţământ va între­prin­de măsu­ri­le nece­sa­re ca între­gul per­so­nal de pre­da­re şi de con­du­ce­re din cadrul uni­tă­ţii de învă­ţământ să efec­tu­e­ze con­ce­di­ul de odih­nă în peri­oa­da vacanţe­lor şco­la­re, cu asi­gu­ra­rea per­so­na­lu­lui didac­tic nece­sar pen­tru desfă­şu­ra­rea exa­me­ne­lor naţio­na­le.

Sala­ri­a­tul este obli­gat să efec­tu­e­ze în natu­ră con­ce­di­ul de odih­nă în peri­oa­da în care a fost pro­gra­mat, cu exce­pţia situ­a­ţi­i­lor expres pre­vă­zu­te de lege sau atunci când, din moti­ve obiec­ti­ve, con­ce­di­ul nu poa­te fi efec­tu­at;”

Con­ce­di­ul de odih­nă al cadre­lor didac­ti­ce s‑a efec­tu­at și se efec­tu­ea­ză în peri­oa­da vacan­țe­lor, con­form Ordi­nu­lui 5559/2011. Noul ordin îl modi­fi­că pe aces­ta din urmă şi îl com­ple­tea­ză: nou­ta­tea pusă în dez­ba­te­re con­stă în muta­rea pro­gra­mă­rii de pe an șco­lar pe an calen­da­ris­tic.

Ordi­nul regle­men­tea­ză și situ­a­ți­i­le de reche­ma­re din Con­ce­di­ul de Odih­nă.

Con­ti­nu­a­rea, pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply