PRIMĂVARA ÎNCEPE CU TREI SPECTACOLE, LA TEATRUL DE STAT CONSTANŢA

0
535

PRIMĂVARA ÎNCEPE CU TREI SPECTACOLE, LA TEATRUL DE STAT CONSTANŢA

De Mărţi­şor, Cea mai fru­moa­să soţie dă star­tul vesel pri­mă­ve­rii, Jur­nal de Româ­nia. Con­stanţa rea­du­ce pe sce­nă tea­trul — con­fe­siu­ne, iar Tes­to­s­te­ron înche­ie wee­ken­dul cu entu­zi­asm şi mult umor.

Vineri, 1 Mar­tie, de la ora 19.00, se joa­că din nou „CEA MAI FRUMOASĂ SOȚIE”, (cu titlul ori­gi­nal „Madame est trop bel­le”), de Eugè­ne Labi­che, un spec­ta­col rea­li­zat, în pre­mie­ră pe țară la Con­stan­ța, în 2017, de Mihai Con­stan­tin Ranin, direc­to­rul Tea­tru­lui „Tony Bulan­dra” din Târ­go­viș­te. Îi apar­țin atât regia, cât și sce­no­gra­fia și ilus­tra­ția muzi­ca­lă.

Pie­sa ofe­ri­tă de TSC spec­ta­to­ri­lor con­stăn­țeni, este o come­die de situ­a­ție din lumea bur­ghe­zi­ei pari­zie­ne, în care intri­ga se țese în jurul unei prea­fru­moa­se femei, cur­ta­te de toţi băr­ba­ţii din jurul ei.

Eugè­ne Labi­che (1815 – 1888) era con­si­de­rat de admi­ra­to­rii săi ega­lul lui Moli­e­re, come­di­i­le lui fiind mai com­ple­xe și mai puțin gro­si­e­re decât mul­te alte pro­duc­ții de ace­lași gen. „Din­tre toa­te per­so­na­je­le care mi-au ieșit în cale și pe care via­ța mi le‑a ofe­rit, am selec­tat bur­ghe­zul. Prin exce­len­ță medi­o­cru, atât în vici­i­le cât și în vir­tu­ți­le sale, el se află la jumă­ta­tea dru­mu­lui din­tre erou și tică­los, din­tre sfânt și desfrâ­nat”, spu­nea dra­ma­tur­gul refe­rin­du-se la ope­ra sa.

În dis­tri­bu­ție: Flo­ri­na Stăn­cu­leţ, Liviu Mano­la­che, Nico­dim Ungu­rea­nu, Andrei Can­ta­ra­giu, Remus Archip, Andu Axen­te, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Adri­an Dumi­tres­cu, Theo­dor Mar­cu, Lau­ra Cră­ciun, Dia­na Vie­riu, Cos­min Miha­le și Gelu Cio­ba­nu.

Spec­ta­col nere­co­man­dat mino­ri­lor sub 14 ani.

Sâm­bă­tă, 2 mar­tie, de la ora 19.00, a fost pro­gra­mat spec­ta­co­lul „JURNAL DE ROMÂNIA. CONSTANȚA” — o dra­mă docu­men­ta­ră pe care actri­țe­le TSC au jucat‑o cu mare suc­ces la Vie­na, la Timi­şoa­ra, la Bucu­reşti şi la Sibiu.

Cele șase actri­țe — Mire­la Pană, Lana Mos­ca­liuc, Tur­chian Guzin Nasur­la, Flo­ri­na Stăn­cu­leţ, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Ali­na Manţu — ne vor adu­ce amin­te în ce fel de oraș tră­im și cum este el văzut de actori, atât prin pris­ma mese­ri­ei lor, cât și din per­spec­ti­va cetă­țea­nu­lui obiș­nu­it.

 „Jur­nal de Româ­nia. Con­stan­ța” face par­te din­tr-un pro­iect mul­ti­dis­ci­pli­nar mai larg al regi­zoa­rei Car­men Lidia Vidu, care reu­neș­te fil­mul expe­ri­men­tal, arte­le vizu­a­le și tea­trul. Gra­fi­ca şi edi­ta­rea video sunt rea­li­za­te de Cris­ti­na Baciu, iar sce­no­gra­fia şi cos­tu­me­le, de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­tra­ş­cu.

Dumi­ni­că, 3 mar­tie, de la ora 19.00, revi­ne „TESTOSTERON”, come­dia cult a regi­zo­ru­lui şi pro­du­că­to­ru­lui polo­nez Andr­zej Sara­mo­nowi­cz, juca­tă cu mare suc­ces pe mul­te din­tre sce­ne­le lumii. Vari­an­ta de la Con­stan­ța a tână­ru­lui regi­zor timi­șo­rean Tra­ian Șoi­mu a câști­gat apre­ci­e­ri­le publi­cu­lui nos­tru și s‑a bucu­rat de mare suc­ces la Gala Naţio­na­lă a Come­di­ei de la Gala­ţi.

Chiar dacă unii spec­ta­tori au fost scan­da­li­zați de lim­baj, pe alo­curi licen­ți­os, cei mai mulți au reu­șit să pri­veas­că din­co­lo de aces­ta și să înțe­lea­gă miza, cu mult mai mare.

Este un spec­ta­col des­pre cât de devre­me sau cât de târ­ziu înţe­legi care ţi‑e ros­tul pe lumea asta, iar unii nu apu­că să înţe­lea­gă până mor”, spu­nea regi­zo­rul îna­in­te de pre­mie­ră.

Andu Axen­te, Bogdan Cara­gea, Adri­an Dumi­tres­cu, Andrei Can­ta­ra­giu, Ale­xan­dru Med­veghi, Mari­an Ado­chi­ţei, Remus Archip sunt cei șap­te băr­bați care „cred că feme­i­le sunt duş­ma­nul lor prin­ci­pal, dar, de fapt, nu e unul care să nu le iubeas­că până la Dum­ne­zeu şi îna­poi…”.

Sce­no­gra­fia este sem­na­tă de timi­şo­rea­nul Zsolt Fehér­vári, iar asis­tent sce­no­graf este Lăcră­mi­oa­ra Dumi­tra­ş­cu, cea care a rea­li­zat şi gra­fi­ca afi­şu­lui. Muzi­ca îi apa­rţi­ne com­po­zi­to­ru­lui con­stă­nţean Adri­an Mihai, iar tra­du­ce­rea tex­tu­lui a fost rea­li­za­tă de Ioa­na Dia­co­nu Mureşan.

Nu reco­man­dăm acest spec­ta­col mino­ri­lor.


Man­ga­lia News, 28.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele