Primăria Municipiului Mangalia organizează CONCURS de recrutare pentru doi asistenti medicali debutanti

0
978
Booking.com

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re, în data de 25.03.2019, ora 10:00 – pro­ba scri­să şi în data de 27.03.2019, ora 10:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din Şos. Con­stanţei, nr. 13, con­form H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­i­lor con­trac­tu­a­le de exe­cu­ție vacan­te:

– asis­tent medi­cal debu­tant – Cămi­nul de Bătrâni;

– asis­tent medi­cal debu­tant – Cre­șa nr. 3.

Con­di­ții gene­ra­le pen­tru ocu­pa­rea func­ți­i­lor:

a)are cetă­ţe­nia româ­nă, cetă­ţe­nie a altor sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne sau a sta­te­lor apa­rţinând Spa­ţi­u­lui Eco­no­mic Euro­pean şi domi­ci­li­ul în Româ­nia;

b)cunoaşte lim­ba româ­nă, scris şi vor­bit;

c)are vâr­sta mini­mă regle­men­ta­tă de pre­ve­de­ri­le lega­le;

d)are capa­ci­ta­te depli­nă de exer­ci­ţiu;

e)are o sta­re de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re pos­tu­lui pen­tru care can­di­dea­ză, ates­ta­tă pe baza ade­ve­rinţei medi­ca­le eli­be­ra­te de medi­cul de fami­lie sau de uni­tă­ţi­le sani­ta­re abi­li­ta­te;

f)îndeplineşte con­di­ţi­i­le de stu­dii şi, după caz, de vechi­me sau alte con­di­ţii spe­ci­fi­ce potri­vit cerinţe­lor pos­tu­lui scos la con­curs;

g)nu a fost con­dam­na­tă defi­ni­tiv pen­tru săvârşi­rea unei infra­cţiuni con­tra uma­ni­tă­ţii, con­tra sta­tu­lui ori con­tra auto­ri­tă­ţii, de ser­vi­ciu sau în legă­tu­ră cu ser­vi­ci­ul, care împie­di­că înfăp­tu­i­rea jus­ti­ţi­ei, de fals ori a unor fap­te de coru­pţie sau a unei infra­cţiuni săvârşi­te cu intenţie, care ar face‑o incom­pa­ti­bi­lă cu exer­ci­ta­rea fun­cţi­ei, cu exce­pţia situ­a­ţi­ei în care a inter­ve­nit rea­bi­li­ta­rea.

Con­di­ţii spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­i­lor:

– diplo­mă de absol­vi­re a şco­lii pos­tli­cea­le sani­ta­re, spe­cia­li­ta­tea asis­tent medi­cal gene­ra­list;

– vechi­me: nu este cazul.

Dosa­re­le de înscri­e­re la con­curs se pot depu­ne în ter­men de 10 zile lucră­toa­re de la data publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea a III‑a, în peri­oa­da 22.02.2019 – 07.03.2019, ora 18:00, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei, din Șosea­ua Con­stan­ței nr. 13, Ser­vi­ci­ul Resur­se-Uma­ne Sala­ri­za­re, tele­fon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e‑mail: [email protected]

a)formularul de înscri­e­re;

b)curriculum vitae, mode­lul comun euro­pean;

c)copia actu­lui de iden­ti­ta­te

d)copii ale diplo­me­lor de stu­dii, cer­ti­fi­ca­te­lor şi altor docu­men­te care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări şi per­fe­cţio­nări;

f) copia cer­ti­fi­ca­tu­lui de mem­bru OAMGMAMR, avi­zat și vala­bil la data con­cur­su­lui;

g) ade­ve­rin­ță eli­be­ra­tă de OAMGMAMR, pen­tru par­ti­ci­pa­re la con­curs;

h) copia asi­gu­ră­rii mal­pra­xis;

i) ade­ve­rinţa care ates­tă sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re, eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui, de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui;

j)cazierul judi­ci­ar;

k) dosar cu șină.

Copi­i­le acte­lor din dosa­rul de con­curs se pre­zin­tă însoţi­te de docu­men­te­le ori­gi­na­le, care se cer­ti­fi­că pen­tru con­for­mi­ta­tea cu ori­gi­na­lul de către secre­ta­ri­a­tul comi­si­ei de con­curs sau în copii lega­li­za­te.


Man­ga­lia News, 27.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele