Primăria Mangalia, pusă pe butuci? Datoriile administrației, recuperate de la agenții economici

1
2203

Cuget Liber: Pri­mă­ria Man­ga­lia, pusă pe butuci? Dato­ri­i­le admi­nis­tra­ți­ei, recu­pe­ra­te de la agen­ții eco­no­mici.

Apro­xi­ma­tiv 50 de agenți eco­no­mici din Man­ga­lia și sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui au pri­mit adre­se de înști­in­ța­re a popri­rii din par­tea Biro­u­lui Exe­c­u­to­ru­lui Jude­că­to­resc Vasi­le Dea­cu. Potri­vit sur­se­lor noas­tre, prin­tre aceștia se află THR Marea Nea­gră, Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, pre­cum și alți agenți eco­no­mici care dețin hote­luri sau res­ta­u­ran­te. 

Adre­se­le în cau­ză vin ca urma­re a fap­tu­lui că s‑a por­nit exe­cu­ta­rea sili­tă la cere­rea cre­di­to­ru­lui SCA Grim­berg și Aso­ci­a­ții- Soci­e­ta­te de avo­cați cu sedi­ul în Bucu­rești, în baza titlu­lui exe­c­u­to­riu ce vizea­ză înche­ie­rea mai mul­tor con­trac­te de asis­ten­ță juri­di­că cu Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, prin pri­ma­rul Cris­ti­an Radu. Cu alte cuvin­te, muni­ci­pi­ul Man­ga­lia are cali­ta­tea de debi­tor deo­a­re­ce nu și‑a ono­rat plă­ți­le către fir­ma de avo­ca­tu­ră Grim­berg și Aso­ci­a­ții.

Reve­nind la agen­ții eco­no­mici care au pri­mit înști­in­ță­ri­le de la BEJ Vasi­le Dea­cu, toți aceștia au cali­ta­tea de terți popriți. Cum Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia nu și‑a achi­tat dato­ri­i­le, pen­tru recu­pe­ra­rea debi­tu­lui, exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc s‑a întors și împo­tri­va ter­ți­lor. Prin­tre alte­le, în docu­men­tul trans­mis agen­ți­lor eco­no­mici în cau­ză se men­țio­nea­ză că se dis­pu­ne indis­po­ni­bi­li­za­rea sume­lor de bani pe care fir­me­le în cau­ză le dato­rea­ză debi­to­ru­lui Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și li se pune în vede­re inter­dic­ția de a plăti aces­tu­ia suma de 1.171.311,5 lei, ce repre­zin­tă debit. Drept urma­re, agen­ții eco­no­mici în cau­ză sunt somați să con­sem­ne­ze sume­le de bani din adre­sa de înfi­in­ța­re a popri­rii și să tri­mi­tă dova­da exe­c­u­to­ru­lui jude­că­to­resc. Prac­tic, dacă agen­ții eco­no­mici care au cali­ta­tea de terți popriți vor să-și achi­te taxe­le și impo­zi­te­le către admi­nis­tra­ția loca­lă, aceștia sunt „sfă­tu­iți“ prin inter­me­di­ul unei soma­ții să o facă, dar în con­tul indi­cat de exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Vasi­le Dea­cu. Alt­fel… vor răs­pun­de în fața legii!

O nouă încer­ca­re în instan­ță sau ter­gi­ver­sa­re a situ­a­ți­ei?

Soli­ci­ta­rea este lega­lă, însă situ­a­ția este de‑a drep­tul hila­ră în momen­tul în care agen­ții eco­no­mici au nevo­ie, de exem­plu, de un cer­ti­fi­cat fis­cal, docu­ment care se eli­be­rea­ză numai de repre­zen­tan­ții admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le.

În acest con­text, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, mai exact direc­to­rul exe­cu­tiv al Direc­ți­ei Mana­ge­ment Fis­cal și Con­trol Veni­turi, Simo­na Cio­că­nel și șeful ser­vi­ci­u­lui Veni­turi Per­soa­ne Juri­di­ce, Flo­ri­na Nicu­lae sus­țin că pe rolul Jude­că­to­ri­ei Man­ga­lia se află dosa­rul civil cu nr. 447/254/2019 cu obiect con­tes­ta­ție la exe­cu­ta­re, motiv pen­tru care repre­zen­tan­ții pri­mă­ri­ei con­si­de­ră că sume­le dato­ra­te buge­tu­lui local al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia de fir­me­le agen­ți­lor eco­no­mici au sca­den­ța clar sti­pu­la­tă până la data de 31 mar­tie și 30 sep­tem­brie inclu­siv, ast­fel că BEJ Dea­cu Vasi­le nu poa­te obli­ga ter­ții popriți la efec­tu­a­rea plă­ți­lor îna­in­te de data sca­den­tă.

Des­pre situ­a­ția cre­a­tă, toți ara­tă cu dege­tul spre edi­lul Cris­ti­an Radu și spun că aces­ta a înda­to­rat ora­șul din cau­za con­trac­te­lor păgu­b­o­a­se înche­ia­te între Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și fir­ma de avo­ca­tu­ră, fir­mă de avo­ca­tu­ră căre­ia tre­bu­ie să‑i plă­teas­că ono­ra­rii colo­sa­le. Spre exem­plu, pen­tru un sin­gur con­tract, ono­ra­ri­ul este de 1.290.000 lei plus tva. Con­trac­tul în cau­ză este doar un exem­plu, însă din câte se pare, exis­tă mult mai mul­te, unde­va pe la 18–19 ase­me­nea con­trac­te, dar care se pare că sunt ținu­te la blat.

Ce spu­ne Opo­zi­ția din Con­si­li­ul Local

Citiți con­ti­nu­a­rea în cugetliber.ro/stiri


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Nu putem decât sa spe­ram la un vii­tor mai bun pen­tru Man­ga­lia. În locul lor as demi­sio­na. Nu este accep­ta­bil ca o mână de “cio­coi” să dis­tru­gă ora­șul. Cea­sul bate și vor veni noi ale­geri în care sper să se alea­gă o noua con­du­ce­re one­stă și res­pon­sa­bi­lă ce doreș­te un oraș cu ade­vă­rat modern. Iată că au tre­cut șase ani de nepu­tin­ță și CORUPȚIE

Leave a Reply