Potențialul candidat al PSD la Primăria Mangalia NU este împotriva demolării garajelor, dar cere acțiuni ‘cu cap’

1
702

Poten­ți­a­lul can­di­dat al PSD la Pri­mă­ria Man­ga­lia NU este împo­tri­va demo­lă­rii gara­je­lor, dar cere acțiuni ‘cu cap’.

Pro­ba­bil cel mai vocal din­tre con­si­li­e­rii locali de la Man­ga­lia, Mena­bit Ozghiun are șanse să fie can­di­da­tul PSD la pri­mă­rie, în 2020. Nu spu­ne nici nu, dar nici da aces­tei pro­vo­cări, decla­rând că: “PSD este un par­tid mare. Are pre­șe­din­te pe orga­ni­za­ția jude­țea­nă. Man­ga­lia este o orga­ni­za­ție loca­lă, lis­te­le sunt apro­ba­te de orga­ni­za­ția jude­țea­nă. Nu decid eu cine can­di­dea­ză din par­tea PSD”. Pe de altă par­te însă, remar­că ale­sul local: “Am remar­cat că mă doresc locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, dar nu fac eu poli­ti­ca PSD. Sunt nou în poli­ti­că și vin din afa­ră incu­ba­to­ru­lui PSD. Fac o poli­ti­că muni­ci­pa­lis­tă. Nu sunt nici novi­ce, știu că am popu­la­ri­ta­tea cea mai mare la aceas­tă oră”.

Eu nu fac poli­ti­că pen­tru can­di­da­turi și func­ții, întot­dea­u­na am încer­cat să schimb Man­ga­lia în bine, pen­tru că s‑a năru­it. Sunt con­si­li­er local deo­a­re­ce PSD a ofe­rit un loc eli­gi­bil cui­va din soci­e­ta­tea civi­lă, pen­tru a‑mi da posi­bi­li­ta­tea să fac ce fac eu acum. Eu nu am dorit să can­di­dez nici con­si­li­er local pe loc eli­gi­bil. Am refu­zat de 3 ori până să accept. Doar am ras­puns unei nece­si­tăți”, mai decla­ră Mena­bit Ozghiun.

Legat de noto­ri­e­ta­tea pome­ni­tă de aces­ta, unul din­tre subiec­te­le pe care aces­ta le dez­ba­te de câte­va luni se refer la demo­la­rea gara­je­lor în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Subiec­tul a fost abor­dat și de cole­gii con­si­li­eri de la ALDE, așa încât a venit fireas­că între­ba­rea: con­si­li­e­rii PSD și ALDE s‑au pus de comun acord să dis­cu­te des­pre ace­lași lucru, ori s‑au inspi­rat unii de la alții?

Rela­ția poli­ti­că PSD-ALDE pot să o țină cei cu func­ții în cadrul par­ti­du­lui. Eu nu am func­ție de con­du­ce­re, nici măcar la PSD Man­ga­lia. Pro­ba­bil că subiec­te­le fiind ade­vă­ra­te și rea­le, ne potri­vim în con­se­cin­ță”, a răs­puns Mena­bit Ozghiun. Însă, tot el a expli­cat fap­tul că nu este împo­tri­va demo­lă­rii gara­je­lor, așa cum poa­te s‑a înțe­les sau cum mili­tea­ză cei de la ALDE, ci este pen­tru dezvol­ta­re. Ce înseam­nă asta?

Eu întot­dea­u­na am sus­ți­nut că exis­ten­ța gara­je­lor face să ara­te Man­ga­lia pre­cum Gaza din Pales­ti­na. Și am dorit pro­iec­te de dezvol­ta­re în locul lor. M‑am lup­tat să se cre­e­ze con­di­ția ca demo­lă­ri­le să se facă în baza unor pro­iec­te de dezvol­ta­re. Nu au fost făcu­te, mi se pare o înșe­lă­ciu­ne ca Pri­mă­ria să nu își asu­me o con­struc­ție de par­cări, de locuri de joa­că pen­tru copii, spa­ții verzi etc. în locul demo­lă­ri­lor. Nu vreau să tră­im prin­tre rui­ne, ani de zile. Demo­lă­ri­le au fost și sunt hao­ti­ce. Dacă între­bați pe pri­mar, nu știe cum a înce­put să demo­le­ze gara­je­le. Ide­ea a ple­cat cu un pro­iect de con­stru­it par­cări cu coper­ti­ne, per­go­le pen­tru ape plu­vi­a­le, ilu­mi­nat public, came­re de luat vederi, căi de acces, tro­tu­a­re… Și pro­iec­tul nu a mai fost adus spre a fi apro­bat. Dacă se apro­ba, în baza lui, con­form con­trac­te­lor, pose­so­rii de gara­je tre­bu­iau să eli­be­re­ze tere­nu­ri­le. Cro­no­lo­gic, în func­ție de inves­ti­ții – con­stru­i­re”, a decla­rat, pen­tru “Repli­ca”, Mena­bit Ozghiun.

A.C., replicaonline.ro, luni, 11 febru­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele