Plicuri împotriva răcelii, sau plicuri cu zahăr, sare și E-uri? Ce spune Infocons

0
109
Booking.com

Pli­curi împo­tri­va răce­lii sau pli­curi cu zahăr și E-uri ?

Info­cons a rea­li­zat un stu­diu asu­pra medi­ca­men­te­lor / supli­men­te­lor ali­men­ta­re tip pul­be­re pen­tru solu­ție ora­lă și a supli­men­te­lor ali­men­ta­re împo­tri­va răce­lii și gri­pei, com­pa­rând rezul­ta­te­le cu cele obți­nu­te în urma stu­di­u­lui din 2018. Au fost ana­li­za­te 20 de pro­du­se.

Distribuitorii/producătorii sunt:

Smi­th­k­li­ne Bee­cham S.A., cu urmă­toa­re­le pro­du­se :

-          Col­drex Max Grip Lemon,

-          Col­drex Honey&Lemon,

-          Col­drex Lemon,

-          Col­drex Max­Grip Fruc­te de pădure&Mentol,

-          Col­drex Juni­or HotRem,

-          Col­drex Răcea­lă și Tuse;

Bris­tol Myers Squi­bb KFT, cu urmă­toa­re­le pro­du­se :

-          Fer­vex pen­tru adulți,

-          Fer­vex pen­tru copii ;

Zen­ti­va KS, cu urmă­to­rul pro­dus :

-          Moda­fen Hot Drink ;

SC Sla­via Pharm SRL, cu urmă­to­rul pro­dus :

-          Farin­go Hot Drink ;

Wrafton Labo­ra­to­ries Limi­ted, cu urmă­to­rul pro­dus :

-          Revi­grip Hot Lemon Max ;

Gla­xos­mi­th­k­li­ne Con­su­mer Heal­th­ca­re, cu urmă­toa­re­le pro­du­se :

-          The­ra­flu EXTRA răcea­lă și gri­pă,

-          The­ra­flu SINUS răcea­la și gri­pă;

Zdro­vit, cu urmă­toa­re­le pro­du­se :

-          Gri­po­vit Juni­or,

-          Gri­po­vit Max C ;

SC Fiter­man Phar­ma SRL, cu urmă­toa­re­le pro­du­se :

-          Pro­po­lis C Răceala&Gripă pen­tru copii,

-          Pro­po­lis C Răceala&Gripă pen­tru adulți ;

Ange­lini Phar­ma Öster­rei­ch GMBH, cu urmă­toa­re­le pro­du­se :

-          Tan­tu­m­grip – lămâie,

-          Tan­tu­m­grip – lămâie&miere,

-          Tan­tu­m­grip – por­to­ca­lă.

Rezul­ta­te­le aces­tui stu­diu au fost, după cum urmea­ză:

Din punc­tul de vede­re al adi­ti­vi­lor ali­men­tari, pro­du­se­le au pre­zen­tat între 1 și 10 adi­tivi. Unul din­tre pro­du­se­le noi din stu­di­ul rea­li­zat în 2019 a pre­zen­tat cei mai mulți adi­tivi. Nu au putut fi remar­ca­te modi­fi­cări cu pri­vi­re la numă­rul adi­ti­vi­lor ali­men­tari din pro­du­se­le care s-au regă­sit în ambe­le stu­dii.

Tabe­lul com­plet al adi­ti­vi­lor poa­te fi văzut aici: e-uri­_ra­cea­la

Cei mai răs­pân­diți adi­tivi au fost, în ambe­le stu­dii, E330 (regă­sit în 17 pro­du­se în stu­di­ul din 2019, res­pec­tiv 16 în cel din 2018) și E331 (13 pro­du­se în stu­di­ul din 2019 și 11 în cel din 2018). Îndul­ci­to­rii au putut fi și ei obser­vați în pro­du­se­le stu­di­a­te, ast­fel :

E954 (zaha­ri­nă) – regă­sit în 7 pro­du­se

-          Zaha­ri­na este un adi­tiv ali­men­tar cu rol de îndul­ci­tor arti­fi­ci­al. Deşi are un gust rema­nent neplă­cut, amă­rui meta­lic, zaha­ri­na a fost folo­si­tă pe sca­ră lar­gă, atât de dia­be­tici, cât şi în indus­tria ali­men­ta­ră, fiind de 300–500 de ori mai dul­ce decât zahă­rul.

E951 (aspar­tam) – regă­sit în 6 pro­du­se

-          Aspar­ta­mul face par­te din cate­go­ria îndul­ci­to­ri­lor arti­fi­ci­ali folo­siți în loc de zahăr pen­tru îndul­ci­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re. El are o pute­re de îndul­ci­re de 200 de ori mai mare decât zahă­rul și este folo­sit pes­te tot în lume ca sub­sti­tut al zahă­ru­lui în bău­turi, cere­a­le, gumă de mes­te­cat fără zahăr, sucuri die­te­ti­ce și table­te de îndul­ci­tor.

E952 (cicla­mați) — regă­sit în 6 pro­du­se

-          Cicla­ma­ții sunt adi­tivi ali­men­tari sin­te­tici, cu rol de îndul­ci­tori. Sunt de cir­ca 30–50 de ori mai dulci decât zahă­rul, com­pa­rând can­ti­tă­ţi ega­le din cele două sub­stanţe.

E950 (ace­sul­fam de pota­siu) – regă­sit în 5 pro­du­se

-          Ace­sul­fa­mul de pota­siu este un adi­tiv ali­men­tar sin­te­tic cu rol de îndul­ci­tor. Este de cir­ca 200 de ori mai dul­ce decât zahă­rul, com­pa­rând can­ti­tă­ţi ega­le din cele două pro­du­se.

Din punct de vede­re al con­ți­nu­tu­lui de sodiu, 40% din pro­du­se au înre­gis­trat can­ti­tăți de sare, vari­ind între 42,2 și 135,8mg, cu 5% mai mult față de stu­di­ul din 2018.

Tabe­lul com­plet al con­ți­nu­tu­lui de sare poa­te fi văzut aici:sare_raceala

Can­ti­ta­tea de zahăr a fost men­țio­na­tă în 70% din pro­du­se, cu 9 pro­cen­te mai puțin decât în stu­di­ul din 2018. Can­ti­tă­ți­le au vari­at între 0 și 12.6 gra­me per plic. Ast­fel, într-un sin­gur plic putem găsi echi­va­len­tul a 2 lin­gu­ri­țe și jumă­ta­te de zahăr.

Com­pa­ra­tiv cu stu­di­ul din 2018, remar­căm fap­tul că une­le pro­du­se nu mai au spe­ci­fi­ca­tă în pros­pect can­ti­ta­tea de zahăr.

Tabel com­plet al con­ți­nu­tu­lui de zahăr poa­te fi văzut aici: zahar_raceala


Man­ga­lia News, 08.02.2019. (sur­sa: Info­cons).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele