Ministerul Energiei dă undă verde proiectelor petroliere din Marea Neagră!

0
273

Minis­te­rul Ener­gi­ei dă undă ver­de pro­iec­te­lor petro­li­e­re din Marea Nea­gră!

Minis­te­rul Ener­gi­ei a emis actul de auto­ri­za­re pen­tru efec­tu­a­rea lucră­ri­lor offsho­re nece­sa­re pen­tru pune­rea în pro­duc­ție a gaze­lor natu­ra­le din peri­me­trul XV Midia, ope­rat de com­pa­nia Bla­ck Sea Oil & Gas. Actul de auto­ri­za­re per­mi­te înce­pe­rea con­stru­i­rii infras­truc­tu­rii offsho­re a Pro­iec­tu­lui de Dezvol­ta­re Gaze Natu­ra­le Midia.

”Acest act de auto­ri­za­re este extrem de impor­tant, nu doar pen­tru titu­la­rul pro­iec­tu­lui, ci si pen­tru sec­to­rul ener­ge­tic româ­nesc în ansam­blul său. Actul este o pre­mie­ră în indus­tria petro­li­e­ră offsho­re a Româ­ni­ei după 1989. Subiec­tul rezer­ve­lor de gaze natu­ra­le din Marea Nea­gră a fost înde­lung dis­cu­tat și pro­iec­tat ca o oport­u­ni­ta­te a Româ­ni­ei de a con­tri­bui la secu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că a Euro­pei și de a deve­ni un hub regio­nal. Acest act face tre­ce­rea de la toa­te aces­te dez­ba­teri la acțiu­ne efec­ti­vă și este și un semn de încre­de­re că putem, împre­u­nă cu com­pa­ni­i­le care au inves­tit în explo­ra­re în Marea Nea­gră, să valo­ri­fi­căm resur­se­le ener­ge­ti­ce de care dis­pu­nem”, a decla­rat Minis­trul Ener­gi­ei, Anton Anton.


Man­ga­lia News, 01.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele