MEMORIU al angajaților și colaboratorilor Teatrului de Stat Constanta — Cu speranța că cineva dorește să afle ce se petrece cu instituțiile de cultură din Dobrogea

0
664

MEMORIU al anga­ja­ți­lor și cola­bo­ra­to­ri­lor Tea­tru­lui de Stat Constanta.

Va tri­mi­tem un memo­riu sem­nat de 47 de anga­jati si cola­bo­ra­tori ai TSC. Memo­ri­ul a fost tri­mis in data de 12 febru­a­rie la Con­si­li­ul Jude­tean Con­stan­ta, Pri­ma­ria Con­stan­ta si Pre­fec­tu­ra Con­stan­ta, dar si la Minis­te­rul Cul­tu­rii si la UNITER
NR. de inre­gis­tra­re la pri­ma­rie: 28847/12.02.2018
NR. de inre­gis­tra­re la pre­fec­tu­ra: 25118/12.02.2019
NR. de inre­gis­tra­re la CJC (unde a fost si depus ori­gi­na­lul): 3538/14.02.2019
Men­tio­nam ca nu am pri­mit niciun ras­puns de la vre­u­na din­tre aces­te institutii.

Cu spe­ran­ța că cine­va doreș­te să afle ce se petre­ce cu insti­tu­ți­i­le de cul­tu­ră din Dobrogea,

SEMNATARII MEMORIULUI. (v.pdf).


Către:
Con­si­li­ul Judeţean Constanţa,
Pre­fec­tul Judeţu­lui Constanţa,
Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Constanţa,
Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Naționale,
Uniu­nea Tea­tra­lă din Româ­nia (UNITER).

MEMORIU

În con­tex­tul în care cul­tu­ra con­stă­nţea­nă pare lovi­tă de un bles­tem, ce ţine de felul cum con­du­că­to­rii aces­tui oraş şi judeţ o tra­tea­ză şi au tratat‑o în toa­tă peri­oa­da pos­tre­vo­lu­ţio­na­ră, noi, actori, cola­bo­ra­tori și anga­ja­ţi din depar­ta­men­te­le artis­tic, teh­nic, pro­duc­ție și admi­nis­tra­tiv ai Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa, am decis să facem acest memo­riu, pen­tru a încer­ca să împie­di­căm un alt declin pre­vi­zi­bil sau chiar desfi­inţa­rea insti­tu­ţi­ei noastre.

Chiar dacă sun­tem sin­gu­rul tea­tru pro­fe­si­o­nist, de reper­to­riu, din Dobro­gea, un tea­tru înfi­in­țat în 1951 și cu o isto­rie glo­ri­oa­să, ce cuprin­de mari nume ale tea­tru­lui româ­nesc, situ­a­ţia infras­truc­tu­rii este una deplo­ra­bi­lă, aşa cum auto­ri­tă­ţi­le loca­le şi judeţe­ne ştiu foar­te bine. Este frus­trant să com­pa­răm cum sun­tem tra­ta­ţi noi la Con­stanţa şi cum sunt tra­ta­te tea­tre­le din alte ora­şe mari sau mici ale ţării – Cluj Napo­ca, Sibiu, Ora­dea, Iași, Sfân­tu Ghe­or­ghe, Foc­șani, Râm­ni­cu Vâl­cea, Bâr­lad, Brăi­la, Galați, Târ­go­viș­te etc. –, cum ştiu auto­ri­tă­ţi­le din alte părţi ale ţării să pro­fi­te de potenţi­a­lul de dezvol­ta­re a turis­mu­lui pe care o ast­fel de insti­tu­ţie îl are.

Tea­trul de Stat Con­stanţa fun­cţio­nea­ză într‑o clă­di­re ce a fost foar­te bună pen­tru Tea­trul Fan­ta­sio, dar este prea mică pen­tru spec­ta­co­le­le noas­tre. Am fost muta­ţi, în 2004, dintr‑o clă­di­re mult mai mare, în care ne simţeam aca­să, chiar dacă o împă­rţeam cu alte insti­tu­ţii de cul­tu­ră şi chiar dacă nu era decât fos­ta sală de fes­ti­vi­tă­ţi a unui liceu, iar nu un tea­tru propriu-zis.

Acum sun­tem sub­or­do­na­ţi Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, iar clă­di­rea în care fun­cţio­năm apa­rţi­ne Pri­mă­ri­ei Con­stanţa, ceea ce gene­rea­ză o situ­a­ţie ambi­guă şi pasa­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ţii între auto­ri­tă­ţi. Cu toa­te că au fost infor­ma­te în repe­ta­te rân­duri des­pre pro­ble­me­le pe care le avem – sis­te­mul de încă­l­zi­re defect, supra­în­căr­ca­rea reţe­lei elec­tri­ce, depo­zi­te­le neîn­că­pă­toa­re şi dete­ri­o­ra­te, can­de­la­bre­le vechi şi dete­ri­o­ra­te, sis­te­me­le meca­ni­ce ale sce­nei vechi, scur­ge­ri­le din cau­za pre­ci­pi­ta­ţi­i­lor, în gene­ral medi­ul insa­lu­bru de lucru –, auto­ri­tă­ţi­le ne pro­mit, de ani de zile, o rea­bi­li­ta­re doar ter­mi­că şi elec­tri­că, pe niş­te fon­duri euro­pe­ne la care nu mai spe­răm, iar, între timp, ne bazăm pe impro­vi­za­ţii riscante.

Nici nu îndrăz­nim să visăm la o clă­di­re con­stru­i­tă spe­cial pen­tru a fi tea­trul nos­tru, cu toa­te că în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le ni se pro­mi­te mereu.

Am tăcut şi am mers îna­in­te în con­di­ţi­i­le date şi, cu toa­te difi­cul­tă­ţi­le, încet — încet, lucru­ri­le s‑au pus în miş­ca­re în ulti­mii patru ani:

Am avut pro­du­cţii din ce în ce mai mul­te şi din ce în ce mai bune, au venit regi­zori repu­ta­ţi să monte­ze la noi, am par­ti­ci­pat la fes­ti­va­luri, iar din anul 2016 am orga­ni­zat un fes­ti­val de inte­res națio­nal, pe care con­stă­nţe­nii îl aştep­tau să se reîn­fi­inţe­ze încă din anii 80;

Anul tre­cut am fost, pen­tru pri­ma dată, par­te­neri într-un pro­iect euro­pean, iar acum avem trei alte pro­iec­te euro­pe­ne depu­se spre evaluare;

Am înce­put să avem câte trei spec­ta­co­le pe săp­tămâ­nă, în loc de două, numă­rul de spec­ta­tori s‑a tri­plat, aşa­dar şi veni­tu­ri­le au crescut;

Din ce în ce mai mulţi tineri talen­ta­ţi, actori şi regi­zori, au înce­put să-şi mani­fes­te inte­re­sul pen­tru tea­trul din Con­stanţa, stu­denți la acto­rie, la facul­ta­tea din ora­șul nos­tru, au înce­put să fie dis­tri­bu­iți în spec­ta­co­le, fes­ti­va­lul a înce­put să devi­nă o tra­di­ţie şi, de la o edi­ţie la alta, din ce în ce mai mul­te tea­tre din ţară şi din stră­i­nă­ta­te vor să participe.

Am tăcut, atunci când pre­șe­din­te­le CJC Horia Țuțu­ia­nu, proas­păt venit pe func­ție, a inspec­tat clă­di­rea TSC și a decla­rat pre­sei că mana­ge­rul este de vină, cu toa­te că mana­ge­rul îi pre­zen­ta­se difi­cul­tă­ți­le sis­te­mi­ce pe care tre­bu­ie să le înfrunte;

Am tăcut, atunci când ace­la­şi preşe­din­te CJC a fost con­tac­tat de pre­să pen­tru că în sala tea­tru­lui era frig și a dat vina pe mana­ger, spu­nând că nu știe nimic, cu toa­te că CJC fuse­se înști­in­țat prin nume­roa­se memorii;

Am tăcut, când nu i‑am văzut la nicio pre­mie­ră, nici pe preşe­din­te­le CJC, nici pe pri­ma­rul Con­stan­ței, cu toa­te că pri­mesc invi­ta­ții la toate;

Am tăcut, când am auzit zvo­nu­ri­le recu­ren­te, la două — trei luni oda­tă, că preşe­din­te­le vrea să schim­be mana­ge­rul pen­tru că este incompetent;

Ace­la­şi preşe­din­te CJC a venit într-un moment de cri­ză (când o cole­gă actri­ță a izbu­c­nit într‑o con­fe­rin­ță de pre­să spu­nân­du-și nemul­țu­mi­ri­le), ne‑a pus să votăm dacă o mai vrem direc­tor gene­ral pe Dana Dumi­tres­cu și s‑a con­vins că o majo­ri­ta­te covâr­și­toa­re a anga­ja­ți­lor tea­tru­lui o sus­ți­ne și apre­cia­ză efor­tu­ri­le ei. Cu toa­te astea, zvo­nu­ri­le că o va schim­ba neîn­târ­zi­at au continuat.

În sfâr­șit, în con­ver­gen­ță cu inten­ți­i­le preşe­din­te­lui CJC, a apă­rut în pre­să scri­soa­rea celor șase colegi ai noș­tri, ale căror inte­re­se mes­chi­ne noi le cunoaș­tem, și preşe­din­te­le a reac­țio­nat așa cum era de aștep­tat, dis­pro­por­țio­nat față de lip­sa de repre­zen­ta­ti­vi­ta­te a celor şase în colec­ti­vul TSC. Ast­fel de con­flic­te se întâm­plă dese­ori în tea­tre, mai ales din cau­za orgo­li­i­lor per­so­na­le, dar ele nu devin argu­men­te pen­tru deni­gra­rea insti­tu­ți­ei și nu tre­bu­ie infla­ma­te, ci apla­na­te de autorități.

La noi, aceas­ta a fost oca­zia aştep­ta­tă pen­tru a schim­ba mana­ge­rul, pre­tex­tând câte­va nere­guli mino­re, evi­denţi­a­te de un raport dis­cu­ta­bil, în ciu­da evi­denţei că tea­trul este pe un trend ascendent.

Con­se­cinţe­le ime­di­a­te ale aces­tei măsuri nu s‑au lăsat aştep­ta­te, înce­pând cu pier­de­rea cre­di­bi­li­tă­ţii pe care ne-am chi­nu­it atâ­ta vre­me să o câş­ti­găm: pres­ti­gi­o­sul regi­zor Tom­pa Gabor s‑a retras, cu toa­te că era sta­bi­lit să monte­ze la TSC o pro­du­cţie pen­tru fes­ti­va­lul nos­tru din acest an.

Mai mulţi anga­ja­ţi ai tea­tru­lui şi-au pre­zen­tat demi­si­i­le, refu­zând să lucre­ze în aceas­tă atmosfe­ră ten­sio­na­tă, după ce au făcut sacri­fi­cii lucrând atâ­ta amar de timp într-un mediu insa­lu­bru şi tre­când pes­te atâ­tea lip­suri mate­ri­a­le. Din păca­te, unii din­tre oame­nii care se retrag sunt în pos­turi foar­te greu de ocu­pat, căci au mese­rii rare, ce nu se mai înva­ţă în şcoli, ca, de exem­plu, cea de regi­zor teh­nic. Şi din sec­to­rul admi­nis­tra­tiv s‑au înre­gis­trat mul­te demi­sii, ast­fel încât acti­vi­ta­tea tea­tru­lui este în peri­col să fie blocată.

Ca să nu mai vor­bim de defi­ci­tul de per­so­nal în care TSC se zba­te din­tot­dea­u­na, orga­ni­gra­ma fiind mini­ma­lă și mul­te din­tre func­ții fiind uni­ce — dacă un om intră în con­ce­diu, pos­tul rămâ­ne descoperit.

Și, în aces­te con­di­ții, con­cur­su­ri­le pen­tru foar­te mul­te­le pos­turi vacan­te nu se pot ţine pen­tru că nu au fost pri­mi­te apro­bă­ri­le de la Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, TSC nea­vând auto­no­mie în pri­vin­ța aceas­ta. Chiar dacă preşe­din­te­le CJC nea­gă în faţa pre­sei, direc­toa­rea este soma­tă, prin rapor­tul cor­pu­lui de con­trol al CJC, să rezi­li­e­ze de înda­tă con­trac­te­le cu acto­rii pen­sio­nari şi cu alţi pro­fe­si­o­ni­şti anga­ja­ţi con­form unei ordo­nanţe de guvern ce regle­men­tea­ză acti­vi­ta­tea insti­tu­ţi­i­lor de cul­tu­ră, acest text de lege nefi­ind recu­nos­cut de con­tro­lo­rii de la CJC

Cu toa­te că preşe­din­te­le CJC a afir­mat în mod repe­tat că „actul artis­tic nu va fi afec­tat” de măsu­ri­le sale, îl infor­măm pe aceas­tă cale că actul artis­tic este şi va fi afec­tat, atât din cau­za ten­siu­ni­lor, cât şi pen­tru că cei ale căror con­trac­te tre­bu­ie rezi­li­a­te nu pot fi înlo­cu­i­ţi pes­te noapte.

Şi, pen­tru că situ­a­ţia con­flic­tu­a­lă şi ten­sio­na­tă pro­voa­că mul­te dis­cu­ţii şi bâr­fe ce se trans­for­mă într-un tele­fon fără fir, în pre­sa con­stă­nţea­nă au apă­rut infor­ma­ţii care târăsc între­gul tea­tru în noroi. Por­nind de la o notă inter­nă a mana­ge­ru­lui, meni­tă să rei­te­re­ze anu­mi­te nor­me şi inter­di­cţii din regu­la­ment, şi ple­când ure­chea la bâr­fe, pri­mi­te pro­ba­bil la mâna a patra, unii zia­ri­şti au ajuns să des­crie tea­trul ca pe un aşe­ză­mânt de pierzanie. 

S‑a scris că toa­tă lumea se îmba­tă, acto­rii nu vin la repe­ti­ţii şi nu ştiu tex­te­le, ceea ce se bate cap în cap cu rea­li­ta­tea celor trei spec­ta­co­le pe săp­tămâ­nă, juca­te de cele mai mul­te ori cu sala pli­nă, cu apre­ci­e­ri­le spec­ta­to­ri­lor, expri­ma­te trans­pa­rent pe pagi­na de soci­a­li­za­re a TSC, şi, până la urmă, cu apla­u­ze­le gene­roa­se ce răs­plă­tesc repre­zen­ta­ţi­i­le noas­tre. Pe aceas­tă cale, soli­ci­tăm jur­na­li­ş­ti­lor care ne-au insul­tat în bloc repa­ra­ţi­i­le nece­sa­re, sub for­ma unor scu­ze expri­ma­te la fel de frust.

Con­clu­zia la care am ajuns, în urma con­tem­plă­rii evo­lu­ţi­ei tea­tru­lui nos­tru, com­pa­ra­tiv cu evo­lu­ţia unor insti­tu­ţii simi­la­re din ţară şi în urma con­tem­plă­rii urmă­ri­lor măsu­ri­lor recent lua­te de Con­si­li­ul Judeţean împo­tri­va tea­tru­lui, este că auto­ri­tă­ţi­le loca­le de la Con­stanţa nu sunt capa­bi­le să patro­ne­ze acti­vi­ta­tea tea­tra­lă aşa cum ar tre­bui, acor­dând spri­jin, iar nu impu­nân­du-şi dorinţe­le arbi­trar sau inflamând arti­fi­ci­al con­flic­te mino­re, fără să ţină cont de eva­luări cla­re şi obiective.

Este nedrept, inex­pli­ca­bil şi inac­cep­ta­bil să fie schim­bat direc­to­rul cu per­for­manţe cla­re, măsu­ra­bi­le în cifre, şi să fie adus un direc­tor inte­ri­mar din afa­ra insti­tu­ţi­ei, care să o ia de la capăt, cu alte idei, per­tur­bând, de fapt, tra­se­ul clar şi pro­iec­te­le TSC.

Con­si­de­răm că tre­bu­ie repa­ra­te urgent dau­ne­le de ima­gi­ne şi pier­de­rea de cre­di­bi­li­ta­te, prin recon­si­de­ra­rea măsu­ri­lor lua­te împo­tri­va mana­ge­ru­lui şi a con­clu­zi­i­lor rapor­tu­lui rezul­tat în urma controlului. 

Urmea­ză să eva­luăm posi­bi­li­ta­tea de a cere Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii să pre­ia sub auto­ri­ta­tea sa Tea­trul de Stat Con­stanţa (cu tot cu clă­di­re, dacă se poa­te), ceea ce ar crea şi cadrul pen­tru obţi­ne­rea sta­tu­tu­lui de TEATRU NAŢIONAL, pe care îl dorim şi con­si­de­răm că îl meri­tăm, prin cali­ta­tea actu­lui artis­tic. De ase­me­nea, am scuti auto­ri­tă­ţi­le loca­le de băta­ia de cap pen­tru o insti­tu­ţie faţă de care au dove­dit că nu au niciun res­pect şi nicio pre­o­cu­pa­re reală.

MEMORIU TSC


Man­ga­lia News, 21.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply