Marea Lojă Națională din România organizează ciclul de conferințe și dezbateri „Viitorul României”

0
180
Booking.com

Marea Lojă Națio­na­lă din Româ­nia orga­ni­zea­ză ciclul de con­fe­rin­țe și dez­ba­teri „Vii­to­rul Româ­ni­ei”.

Marea Lojă Națio­na­lă din Româ­nia, orga­ni­za­ție negu­ver­na­men­ta­lă, de uti­li­ta­te publi­că, în cola­bo­ra­re cu prin­ci­pa­le­le insti­tu­tii ale sta­tu­lui român, orga­ni­zea­ză ciclul de con­fe­rin­țe și dez­ba­teri „Vii­to­rul Roma­niei”, în care se vor abor­da teme impor­tan­te și de actu­a­li­ta­te pen­tru soci­e­ta­tea româ­neas­că.

Teme­le pro­pu­se dez­ba­te­ri­lor publi­ce sunt:

1. Impor­tan­ta pre­lu­a­rii de catre Roma­nia a Pre­se­din­ti­ei Con­si­li­u­lui UE. De la 1 ianu­a­rie 2019, Roma­nia pre­ia, pen­tru pri­ma oara de la momen­tul ade­ra­rii la UE, Pre­se­din­tia Con­si­li­u­lui UE. O pre­mie­ra care ofe­ra oport­u­ni­ta­tea unei pro­iec­tii natio­na­le pri­vind vii­to­rul UE, dar si res­pon­sa­bi­li­tati pri­vind com­pli­ca­ta situ­a­tie a UE, gene­ra­ta de Bre­xit, ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re si nego­ci­e­ri­le pri­vind Cadrul Finan­ci­ar Multi-anu­al;

2. Pro­mo­va­rea capi­ta­lu­lui si busi­ne­ss-ului. Oame­nii de afa­ceri romani, fir­me­le roma­ne­s­ti repre­zin­ta coloa­na ver­te­bra­la a eco­no­mi­ei roma­ne­s­ti. Oport­u­ni­ta­ti­le gene­ra­te de inte­gra­rea in UE si patrun­de­rea pe pie­te­le occi­den­ta­le impli­ca, tot­o­da­ta, o aten­tie spo­ri­ta pri­vind situ­a­tia capi­ta­lu­lui si mediu­lui de afa­ceri roma­nesc;

3. Exo­dul de inte­li­gen­ta, pro­ble­ma majo­ra a Roma­niei. Tara noas­tra este prin­tre cele mai afec­ta­te de flu­xul de emi­gra­tie. Mili­oa­ne de romani au ple­cat, in ulti­mii 15 ani, pen­tru a stu­dia sau munci in spe­cial in alte tari euro­pe­ne. Cat de gra­va este situ­a­tia si care sunt solu­ti­i­le pen­tru a ges­tio­na aceas­ta pro­vo­ca­re majo­ra, pe fon­dul sca­de­rii nata­li­ta­tii si a imba­tra­ni­rii popu­la­ti­ei? Cum pot fi con­vin­si sa se intoar­ca aca­sa roma­nii ple­cati?

4. Locul si Rolul eli­te­lor in con­du­ce­rea sta­te­lor demo­cra­ti­ce. Soci­e­ta­ti­le moder­ne sunt rodul unor viziuni gene­ra­te de eli­te­le aces­to­ra. Care sunt for­me­le de impli­ca­re in soci­e­ta­te a eli­te­lor? Cum pot fi aces­tea recu­nos­cu­te si in ce for­mu­la opti­ma isi pot asu­ma rol activ in lea­der­ship-ul natio­nal?

5. Inte­l­li­gen­ce-ul, rol si nece­si­ta­te in soci­e­ta­tea moder­na. Un stat puter­nic este pro­te­jat de struc­turi de inte­l­li­gen­ce efi­cien­te si res­pec­ta­te, atat in tara, cat si in afa­ra aces­te­ia. Care este cadrul de func­tio­na­re si cum pot fi imbu­na­ta­ti­te con­di­ti­i­le de efi­cien­ta a aces­to­ra? Ce mode­le poa­te ana­li­za Roma­nia in acest con­text, in ran­dul ali­a­ti­lor sai din struc­turi simi­la­re ale sta­te­lor NATO si UE?

6. Impor­tan­ta inva­ta­man­tu­lui dual pro­fe­sio­nal in dezvol­ta­rea Roma­niei moder­ne. Dezvol­ta­rea eco­no­mi­ca si tren­dul inves­ti­ti­i­lor gene­rea­za pen­tru Roma­nia nevo­ia unor cen­tre de inva­ta­mant dual pro­fe­sio­nal conec­ta­te la rea­li­ta­ti­le si dina­mi­ca aces­tor pro­ce­se. Care sunt exem­ple­le de bune prac­tici exis­ten­te la nivel natio­nal si cum pot fi pre­lu­a­te ast­fel de repe­re func­tio­na­le in alte sta­te mem­bre UE?

Prin­tre par­ti­ci­pan­tii invi­tati la dez­ba­teri se vor numa­ra per­so­na­li­tati din medi­ul aca­de­mic, uni­ver­si­tar, cul­tu­ral, ban­car, diplo­ma­tic si poli­tic. Prin acest ciclu de con­fe­rin­te, soci­e­ta­tea civi­la va putea con­tri­bui la cla­ri­fi­ca­rea aspec­te­lor insu­fi­cient expli­ca­te, intr-o peri­oa­da care gene­rea­za nevo­ia de a con­tu­ra o viziu­ne uni­ta­ra si coe­ren­ta pri­vind dezvol­ta­rea Roma­niei.

Tema­ti­ci­le ale­se repre­zin­ta repe­re ale inte­re­su­lui mani­fes­tat de mass-media si publi­cul larg, dar si resur­se de dezvol­ta­re pen­tru vii­to­rul tarii noas­tre. Urma­rind nevo­ia de nor­ma­li­ta­te si viziu­ne stra­te­gi­ca in abor­da­rea unor ast­fel de repe­re, ini­ti­a­ti­va isi pro­pu­ne sa reu­neas­ca lideri de opi­nie si expo­nen­ti ai zone­lor de exper­ti­za viza­te, ast­fel incat pro­iec­tia rezul­ta­ta sa ofe­re atat oport­u­ni­ta­tea unei dez­ba­teri rea­le pe teme con­cre­te, dar si solu­tii pen­tru evi­ta­rea unor con­fu­zii sau dis­to­r­sio­nari ale situ­a­ti­ei rea­le ori ale solu­ti­i­lor de care Roma­nia are nevo­ie in aceas­ta peri­oa­da.


Man­ga­lia News, 07.02.2019. (foto: Radu Bălă­ne­scu, Mare Maes­tru al MLNR).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele