Mangalia: Pe mai multe străzi din cartierul Dobrogea II, au început lucrările de reabilitare și asfaltare, cu finanțare guvernamentală [FOTO]

0
1324

Man­ga­lia: Pe mai mul­te străzi din car­ti­e­rul Dobro­gea II, au înce­put lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re și asfal­ta­re, cu finan­ța­re guvernamentală.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a dema­rat, recent, un pro­iect de rea­bi­li­ta­re și asfal­ta­re pe mai mul­te străzi din car­ti­e­rul Dobro­gea II. Pro­iec­tul se deru­lea­ză prin Pro­gra­mul Națio­nal de Dezvol­ta­re Loca­lă, cu finan­ța­re guver­na­men­ta­lă și cuprin­de moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii, prin lucrări de înfi­in­ța­re a rețe­lei de apă-cana­li­za­re și plu­vi­a­lă, pre­cum și ame­na­ja­rea tra­mei stradale.

În pri­ma eta­pă a sis­te­ma­ti­ză­rii aces­tui car­ti­er, înce­pu­tă în sep­tem­brie 2018, s‑au rea­li­zat lucră­ri­le de racor­da­re la sis­te­mul de apă și cana­li­za­re, inclu­siv la rețea­ua de apă plu­vi­a­lă. În pre­zent, se deru­lea­ză cea de‑a doua eta­pă a pro­iec­tu­lui, în cadrul căre­ia se efec­tu­ea­ză lucrări pre­mer­gă­toa­re asfal­tă­rii și, ulte­ri­or, cele de  asfal­ta­re com­ple­tă, pe toa­te cele 14 străzi supu­se modernizării.

Tot­o­da­tă, se vor înfi­in­ța tro­tu­a­re, se vor efec­tua lucrări la tera­sa­men­te și se va ampla­sa mobi­li­er urban, pe stră­zi­le afen­te pro­iec­tu­lui: str. Nico­lae Gri­go­res­cu, Ion Min­cu, Nea­goe Basa­rab, Dimi­trie Can­te­mir, Ghe­or­ghe Asachi, Cos­ta­che Negrut­zzi, Tudor Arghezi, Ale­xan­dru Mace­don­schi, Dui­liu Zam­fi­res­cu, Geor­ge Căli­ne­scu, Geor­ge Baco­via, Octa­vian Goga, Geor­ge Topâr­cea­nu și Con­stan­tin Brâncuși.

”După foar­te mulți ani, acest car­ti­er, dat în folo­sin­ță fără uti­li­tăți, de fos­te­le admi­nis­tra­ții, are de anul tre­cut, rețea de ali­men­ta­re cu apă, cana­li­za­re mena­je­ră și cana­li­za­re plu­vi­a­lă, dotări firești pen­tru o zonă urba­nă. Numai că, în urmă cu 15–20 de ani, s‑au dat aces­te loturi de case, fără uti­li­tă­ți­le afe­ren­te, locu­i­to­rii de aici, plăti­tori de taxe și impo­zi­te loca­le, fiind pri­vați de aces­te dotări nece­sa­re unui trai decent în zona de locu­it. Noi am depus la minis­te­rul de resort toa­te docu­men­ta­ți­i­le nece­sa­re, iar în pre­zent, sun­tem mul­țu­miți că efor­tu­ri­le noas­tre în aceas­tă direc­ție au avut rezul­ta­tul dorit. Lucrări simi­la­re vor avea loc și în alte car­ti­e­re, ime­di­at ce vom obține fon­du­ri­le nece­sa­re aces­tor inves­ti­ții”, a men­țio­nat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cristian.

În aceas­tă peri­oa­dă, Pri­mă­ria Man­ga­lia a dema­rat și pro­iec­tul de moder­ni­za­re a tro­tu­a­re­lor din car­ti­e­rul de case al ora­șu­lui (”Colo­niști”). 


Man­ga­lia News, 16.02.2019. Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply