MANGALIA NEWS, la aniversarea celor ‘ȘAPTE ANI DE ACASĂ’.
MESAJE de la colaboratori și cititori

0
908

MANGALIA NEWS, la ani­ver­sa­rea celor ‘ȘAPTE ANI DE ACASĂ’. 

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News ani­ver­sea­ză 7 ani de la lan­sa­re. Iată, cu aceas­tă oca­zie, câte­va din­tre sute­le de mesa­je de suflet, pri­mi­te de la cola­bo­ra­to­rii și citi­to­rii noș­tri: 

Conf.univ.dr. Aure­lia Lăpu­şan: Mulți ani rod­nici, cu ace­lași pro­fe­sio­na­lism, cu aten­ția îndrep­ta­tă spre oameni, cu obiec­ti­vi­ta­te și echi­li­bru! Man­ga­lia meri­tă o publi­ca­ție care să‑i pro­mo­veze valo­ri­le, spi­ri­tul și fru­mu­se­țea!

Man­ga­lia News: Vă mul­țu­mim, dis­tin­să și sti­ma­tă ”Doam­nă a publi­cisti­cii dobro­ge­ne”, așa cum v‑am numit noi cu pro­fund res­pect, Men­to­rul nos­tru drag și inspi­ra­toa­rea seri­a­lu­lui ”MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le”. Man­ga­lia tre­bu­ie să renas­că, și nu numai în vise­le noas­tre!


Miha­la­che Bocai: La multi ani, MANGALIA NEWS! Va doresc, sti­mati pri­e­te­ni, sa fiti mereu in slu­j­ba ade­va­ru­lui, a valo­ri­lor uma­nis­te… Citi­to­rii sa va per­cea­pa ca pe un reper de incre­de­re, de mora­li­ta­te, de con­stan­ta echi­dis­tan­ta! Lian­tul sufle­tesc ce il pro­pu­neti citi­to­ri­lor, prin inter­me­di­ul infor­ma­ti­ei, sa va men­ti­na tanar spi­ri­tul jur­na­lis­tic, iar publi­ca­tia Dv. sa fie cunos­cu­ta pe toa­te meri­dia­ne­le… LA MULTI ANI!

Man­ga­lia News - Ce fru­mos și ono­rant mesaj pen­tru noi, iubi­te Maes­tre! Așa să fie! Un îndemn deo­se­bit de pre­ți­os, de care vom ține sea­ma per­ma­nent. Mulți ani, cu sănă­ta­te și bucu­rii, vir­tu­ale și rea­le! 🙂


Lucian Bla­ga: La multi ani, Man­ga­lia News! O ini­ti­a­ti­va exce­len­ta a unui OM cu un suflet mare, care, de la pri­ma emi­sie Arca TV, a sesi­zat poten­ti­a­lul aces­tui pro­iect si a fost lan­ga noi in fie­ca­re secun­da! La multi ani si mul­tu­mim pen­tru cola­bo­ra­re si sus­ti­ne­re, Tra­ian MN.

Man­ga­lia NewsNoi îți mul­țu­mim, fra­te drag Lucian, pen­tru oport­u­ni­ta­tea ofe­ri­tă de Arca TV, Tele­vi­ziu­nea care ne poar­tă pe toa­te meri­dia­ne­le lumii, pes­te tot pe unde se află sufle­te de Români care simt româ­neș­te. Sun­tem ono­rați în mod deo­se­bit de apre­ci­e­ri­le unui spe­cia­list în mate­rie, valo­ros rea­li­za­tor de tele­vi­ziu­ne. Cu mare drag, facem ceea ce putem și noi, pen­tru a se dezvol­ta acest pro­iect atât de gene­ros. Vânt bun din pupa, în con­ti­nu­a­re, Arca TVhttp://www.arcatv.us/ Vă îmbră­ți­șăm pe toți și Vă iubim!


Boan­ta Cor­ne­lia: La multi ani! Sin­ce­re feli­ci­tari pen­tru pro­fe­sio­na­lis­mul si daru­i­rea pen­tru tot ce inseam­na pro­mo­va­rea valo­ri­lor ora­su­lui! Suc­ces in con­ti­nu­a­re!

Man­ga­lia News: Scum­pă doam­nă Cor­ne­lia, doam­na Direc­toa­re, ne ono­rea­ză în mod deo­se­bit mesa­jul trans­mis și vă invi­tăm să vă ală­tu­rați echi­pei Man­ga­lia News, cu expe­rien­ța dum­ne­a­voas­tră de o via­ță în dome­ni­i­le atât de impor­tan­te pen­tru ”Ceta­te”. Cu mult drag și pro­fund res­pect!


Prof. Ele­na Pet­cu: De  7 ani, Man­ga­lia News și‑a ales un țel de la care nu se aba­te: să infor­meze citi­to­rii în mod obiec­tiv,  să con­tu­re­ze  opi­nii, să adu­că la lumi­nă lucruri pe care alții ar vrea să le țină ascun­se, să  lup­te împo­tri­va igno­ran­ței și nepă­să­rii.

Prin pro­iec­te­le cul­tu­ra­le deru­la­te, Man­ga­lia News lea­gă spi­ri­tu­al Marea Nea­gră de Atlan­tic, prin  pro­iec­tul tran­sal­tan­tic ce a coop­tat spe­cia­liști din toa­te dome­ni­i­le: isto­rie, eco­no­mie, lite­ra­tu­ră, poli­ti­că inter­nă și exter­nă. Pe par­cur­sul aces­tor șap­te ani, s‑a dove­dit a fi pur­tă­to­rul de cuvânt al cetă­țe­ni­lor și chiar mai mult, deve­nind vocea care expri­mă ade­vă­ruri pe care mulți nu au cura­jul să le spu­nă.

Ca o „sur­să libe­ră și inde­pen­den­tă” de infor­ma­re, Man­ga­lia News are cre­di­bi­li­ta­te în spa­ți­ul con­stăn­țean și este apre­cia­tă de citi­to­rii săi.

Într‑o țară în care toa­te mij­loa­ce­le media se sub­or­do­nea­ză mai mult sau mai puțin unei for­țe poli­ti­ce, Man­ga­lia News se încă­pă­țâ­nea­ză să rămâ­nă o sur­să de infor­ma­re obiec­ti­vă, echi­dis­tan­tă și care are un sin­gur scop: infor­ma­rea corec­tă a cetă­țe­ni­lor.

Man­ga­lia va fi mai deș­teap­tă și mai fru­moa­să, cu cât vor exis­ta mai mul­te sur­se de infor­ma­re neal­te­ra­te de anu­mi­te inte­re­se.

La mulți ani, Man­ga­lia News, rămâi fresh și în inte­re­sul cetă­țe­ni­lor!


Eca­te­ri­na Cîm­pean: Feli­ci­tări pen­tru împli­ni­rea celor 7 ani de exis­tenţă! La mulţi ani şi la mai mare! Vă doresc mult suc­ces în tot ceea ce faceţi.

Am sesi­zat mul­tă promp­ti­tu­di­ne şi pro­fe­sio­na­lism, la voi, cei de la Man­ga­lia News, în rea­li­za­rea şi rela­ta­rea şti­ri­lor loca­le. Vă urez la cât mai mul­te arti­co­le publi­ca­te, să vă păs­tra­ţi, pe cât e posi­bil, obiec­ti­vi­ta­tea şi în ace­la­şi timp şi hazul! Evi­dent, vă feli­cit pen­tru întrea­ga acti­vi­ta­te de până acum.

Din­co­lo de ori­ce îndo­ia­lă, zia­rul pe care îl repre­zen­ta­ţi dum­ne­a­voas­tră, adu­ce o notă de culoa­re în pie­sa­jul româ­nesc şi nu numai. Vă urez să aveţi mul­te bucu­rii împăr­tă­şi­te ală­tu­ri de citi­to­rii dum­ne­a­voas­tră. Dum­ne­zeu să vă dăru­ias­că forţa, să vă con­ti­nu­a­ţi misiu­nea, cu dra­gos­te faţă de semeni. Împre­u­nă, să clă­dim o lume mai bună! La Mulţi Ani!

Cu sti­mă şi deo­se­bi­tă con­si­de­ra­ţie,
Eca­te­ri­na Cîm­pean, Direc­tor Gene­ral Radio Pro­Dias­po­ra, www.prodiaspora.de

Man­ga­lia NewsMul­țu­mim, Eca­te­ri­na Cîm­pean, Cathy, dra­ga noas­tră pri­e­te­nă ”țâfra­șă” și ini­moa­să. 🥰 Numai împre­u­nă sun­tem puter­nici!


Dana Fodor Mate­es­cu: La mulți ani, coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News! La mulți ani, tutu­ror pro­fe­si­o­niș­ti­lor din redac­ție, care și-au pus sufle­tul în cuvin­te și au reu­șit să ajun­gă la ini­mi­le celor pes­te 1.500.000 de citi­tori români de pe toa­te meri­dia­ne­le pla­ne­tei! La mulți ani, celor care urmă­resc onli­ne acti­vi­ta­tea zia­ru­lui Man­ga­lia News!


Un ziar care publi­că lite­ra­tu­ră. Rara avis! La mulți ani, publi­ca­ți­ei „Man­ga­lia News” și celor care o păs­to­resc! Să rămâ­neți mereu pro­mo­tori ai fru­mo­su­lui și ade­vă­ru­lui. Cu alea­să con­si­de­ra­ție, Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an. 


Urfet Sachir: Feli­ci­tări, din toa­tă ini­ma! Cu deo­se­bi­tă sti­mă și admi­ra­ție pen­tru toa­te rea­li­ză­ri­le dvs și tot ceea ce faceți pen­tru ora­șul nos­tru! Aceas­tă publi­ca­ție este emble­ma Man­ga­li­ei care ne ono­rea­ză și ne face cunos­cuți în lume, pe toa­te meri­dia­ne­le, o ampren­tă în timp a exis­ten­tei noas­tre. Am fost ono­ra­tă să apar și eu în pagi­ni­le minu­na­tei publi­ca­ții. Sper într‑o cola­bo­ra­re vii­toa­re, un par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă LEVIATHAN. Via­ța lun­gă, mult suc­ces în con­ti­nu­a­re, în acti­vi­ta­tea dvs pro­di­gi­oa­sa! Cu drag și deo­se­bit res­pect, Urfet Sachir.


Vale­ri­an Șarîn­gă — Vir­ma­juuri: Infor­ma­ția nu înseam­nă doar cunoaș­te­re, ci și comu­ni­ca­re. Man­ga­lia News, în cei șap­te ani de exis­ten­ță, nu doar că ne‑a infor­mat des­pre eve­ni­men­te­le din ora­șul nos­tru, ci ne‑a făcut să și comu­ni­căm între noi. Poa­te nu întot­dea­u­na comu­ni­ca­rea a fost armo­ni­oa­să, dar întot­dea­u­na a fost con­struc­ti­vă și întot­dea­u­na infor­ma­ția a fost una obiec­ti­vă. La mulți ani, Man­ga­lia News și la cât mai mul­te știri bune!


Mioa­ra Gram: Multi ani, in con­ti­nu­a­re!! Fie ca lumi­na “tipa­ru­lui” sa adu­ca si mai mul­ta stra­lu­ci­re!!🌺❤️🌎

Man­ga­lia NewsMul­țu­mim, Mioa­ra, dra­ga noas­tră man­ga­li­a­nă de pes­te mări și țări! 🙂 Să te audă Cel de Sus! Asta ne dorim și noi, să ieșim și în for­mat ”print”… Vă îmbră­ți­șăm pe toți texa­nii dragi și Vă iubim! MANGALIA NEWS, DE 7 ANI, MEREU APROAPE DE CITITORII SĂI! [Foto/VIDEO


Ele­na BotezBuna ziua. Din Raven­na, va urez sa aveti par­te toti din aceas­tă redac­ție de: sana­ta­te și împli­niri, cu edi­ții neli­mi­ta­te. La cât mai mul­te rea­li­zari!

Man­ga­lia NewsMul­țu­mim, doam­na Ele­na. Vă iubim, neli­mi­tat! 🥰


Vale­ri­ca Radu: Va urma­resc mereu cu inte­res ! Pagi­na d‑voastra cu stiri de ultim moment, pro­fe­sio­na­la! Mul­tu­mesc! Numai bine, tutu­ror!👍👍


Cris­ti­na Ena­cheLa mulți, mulți ani în con­ti­nu­a­re, cu împli­niri pe toa­te pla­nu­ri­le! Vă mul­țu­mesc pen­tru că… ținem aproa­pe!

Man­ga­lia NewsMul­țu­mim, Cris­ti­na și vă iubim! 🙂


Ele­na Stroe: Feli­ci­tari, Man­ga­lia News!! Mult suc­ces in con­ti­nu­a­re!!

Man­ga­lia News: Mul­țu­mim, dra­gă doam­nă Ele­na, ”repor­te­ri­ța noas­tră de teren”… 🙂 Împre­u­nă, mer­gem îna­in­te!


Mihai MihaiMulți ani îna­in­te, cu ace­la­si pro­fe­sio­na­lism!


Magda­le­na PopaFeli­ci­tari pen­tru obiec­ti­vi­ta­te, pro­fe­sio­na­lism si infor­ma­tie! 👍


Roma­ne­scu Dora Ali­naLa mulți, mulți ani, cu suc­ce­se și dra­gos­te pen­tru ade­văr, drep­ta­te și pro­fe­sio­na­lism!


Daniel Geor­ges­cuLa mulți ani! Feli­ci­tări pen­tru cei șap­te ani de pro­fe­sio­na­lism, subiec­te și știri trans­mi­se obiec­tiv și în timp real! Vă doresc via­ță lun­gă în media loca­lă!


Gela Ivas­cuVă mulţu­mim şi feli­ci­tări pen­tru mun­ca dum­ne­a­voas­tră de cali­ta­te. Cu res­pect si pre­țu­i­re, Gela Ivaș­cu.


Leo­nard Tana­seLa multi ani, Man­ga­lia News!!! Va mul­țu­mim pen­tru tot ceea ce faceți pen­tru Man­ga­lia!


Nico­le­ta Cia­chirLA MULTI ANI!


Maria Caza­cuVia­ță lun­gă, Man­ga­lia News! Bel­șug, inspi­ra­ție și ace­eași deter­mi­na­re jur­na­lis­ti­că între­gii echi­pe! Să ne iubiți așa cum ați făcut‑o până acum! La mulți ani!

Man­ga­lia News: Mul­țu­mim fru­mos, Maria, cole­ga noas­tră dra­gă. E minu­nat să fii într‑o ase­me­nea Echi­pă! Vă iubim și vă îmbră­ți­șăm, de Dra­go­be­te, dar nu numai! 🙂


Vale­ri­ca Radu:La cat mai mul­te edi­to­ri­a­le, la fel de mult urma­ri­te cu inte­res deo­se­bit!! La multi ani!👍👍💝


Tut­za Bur­la­cuSuc­ces, suc­ces, suc­ces! Mulți, mulți ani de aici îna­in­te, cu pro­fe­sio­na­lism, auten­ti­ci­ta­te și magie. La mulți, mulți ani fru­moși!👏👏👏💐💐💐🥇🥇🥇♥️♥️♥️


Tania Abdu­ra­manLa multi ani si mult suc­ces pe mai depar­te! Sa auzim de bine! 🙂

Man­ga­lia NewsMul­țu­mim, dra­ga noas­tră pri­e­te­nă Tania. Ne bucu­ră fap­tul că vă știm aproa­pe, chiar dacă via­ța v‑a dus depar­te de Man­ga­lia… Vă îmbră­ți­șăm și vă iubim!


Man­ga­lia News: Vă mul­țu­mim, dragi pri­e­te­ne, dragi pri­e­te­ni, sti­ma­ții noș­tri citi­tori!

Vă mul­țu­mim pen­tru că sun­teți ală­tu­ri de noi, iată, de ȘAPTE ANI de zile și de nopți, mul­te din­tre ele albe… De 7 ani sun­tem ală­tu­ri de dum­ne­a­voas­tră, și la bine și la greu. Man­ga­lia News — www.mangalianews.ro — încear­că să fie oglin­da și vocea Cetă­ții, prin dum­ne­a­voas­tră, cei care ne scri­eți și ne încre­din­țați gân­du­ri­le, frămân­tă­ri­le sau pro­iec­te­le con­ce­pu­te spre bine­le comun al tutu­ror cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia și din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Echi­pa noas­tră de cola­bo­ra­tori – cores­pon­denți, repor­teri, foto-repor­teri volun­tari — creș­te pe zi ce tre­ce, dova­da fap­tu­lui că am reu­șit să aprin­dem o scân­te­ie de inte­res pen­tru soar­ta Cetă­ții, de impli­ca­re publi­că spre bunul mers al tre­bu­ri­lor urbei. Mai depar­te, numai împre­u­nă vom reu­și! Ținem aproa­pe! Adre­sa de e‑mail a redac­ti­ei Man­ga­lia News este ace­eași: [email protected]

Prof. Tra­ian Lupu, coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 23 febru­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply