MANGALIA NEWS, DE 7 ANI, MEREU APROAPE DE CITITORII SĂI! [Foto/VIDEO]

0
869

MANGALIA NEWS, DE 7 ANI, MEREU APROAPE DE CITITORII SĂI! Edi­to­ri­al. Coti­dia­nul onli­ne MANGALIA NEWS împli­neș­te astăzi, sâm­bă­tă, 23 febru­a­rie 2019, șap­te ani de la lan­sa­rea sa în iar­na anu­lui 2012…

După cum bine știți, dragi pri­e­te­ni, sti­mați citi­tori, por­ta­lul MANGALIA NEWS cuprin­de: Știri din Man­ga­lia, știri din sudul lito­ra­lu­lui și din lumea lar­gă, mai pre­cis: Anun­țuri, Artă / Cul­tu­ră / Edu­ca­ție, Ști­in­ță, Diver­tis­ment, Eve­ni­men­te, Opi­nii civi­ce, Pro­iec­te pen­tru zona Man­ga­lia, Eco­no­mi­ce, Oport­u­ni­tăți de afa­ceri și Locuri de mun­că, Sport, Sănă­ta­te, Turism, Hob­by și Admi­nis­tra­ție publi­că.

Aces­tea sunt dome­ni­i­le în care ne-am dorit să facem schimb de știri, de impre­sii, de gân­duri, cu citi­to­rii noș­tri, întru bine­le ”Cetă­ții”, al locu­i­to­ri­lor și al oas­pe­ți­lor ei. Dacă, ală­tu­ri de cola­bo­ra­to­rii noș­tri valo­roși, am reu­șit să miș­căm câte ceva în bine, pe par­cur­sul celor 7 ani de zile (și de nopți!), ne bucu­răm.

Pen­tru Man­ga­lia, cu sal­ba ei de sta­țiuni și pen­tru sudul lito­ra­lu­lui — Lima­nu, cu sta­țiu­ni­le 2 Mai, Vama Veche și pen­tru cele­lal­te loca­li­tăți apro­pi­a­te – Albești, 23 August, Peci­nea­ga, Cos­ti­nești, Negru Vodă, avem rubrici spe­ci­a­le pe pri­ma pagi­nă, prin inter­me­di­ul căro­ra infor­măm citi­to­rii des­pre eve­ni­men­te­le coti­die­ne și pro­mo­văm turis­mul în zonă.

Rubri­ca ECONOMIEIMM vă ține la curent cu toa­te nou­tă­ți­le des­pre aces­te dome­nii vita­le ale acti­vi­tă­ții eco­no­mi­ce din zona Man­ga­lia, dar și din țară și din lume.

Des­pre Șan­ti­e­rul naval Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia avem o rubri­că spe­cia­lă. Dom­nul Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul, ne infor­mea­ză prompt des­pre acti­vi­tă­ți­le din șan­ti­er.

Cele mai diver­se anun­țuri, dar și ofer­te și cereri de Locuri de mun­că sau de Oport­u­ni­tăți de afa­ceri, le găsiți la rubri­ca ANUNȚURI MANGALIA NEWS și pe gru­pul cu ace­lași nume.

Știri des­pre Admi­nis­tra­ția Publi­că Loca­lă, publi­căm aici, iar Opi­ni­i­le cetă­țe­ni­lor le aflați aici. Ce spun ale­șii locali, aflați la rubri­ca inti­tu­la­tă Con­si­li­e­rii locali în direct, iar des­pre pla­nu­ri­le de dezvol­ta­re a zonei Man­ga­lia, citi­to­rii noș­tri se pot infor­ma la rubri­ca Pro­iec­te pen­tru zona Man­ga­lia.


COLABORATORI

Între cola­bo­ra­to­rii de prim rang ai coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, se numă­ră la loc de cin­ste conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan, ”Doam­na publi­cisti­cii dobro­ge­ne”, așa cum am numit‑o noi cu drag și pro­fund res­pect, inspi­ra­toa­rea seri­a­lu­lui ”MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le”, scri­i­to­rul și publi­cistul Mir­cea M. Ione­scu, dar și prof. univ. dr. Dorin Popes­cu, ex-diplo­mat, ana­list poli­tic, expert în geo­po­li­ti­că, ese­i­st, cadru didac­tic uni­ver­si­tar, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei ”Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se” Con­stan­ța, ală­tu­ri de doc­to­rul în Isto­rie Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­tor gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Con­stan­ța, eco­no­mis­tul Marin Flo­ri­an, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia (BNS Fră­ția) și prof. dr. Nico­le­ta Cia­chir – scri­i­tor, isto­ric.

Ne bucu­ră cola­bo­ra­rea cu per­so­na­li­tăți mar­can­te din întrea­ga țară, dar și de pes­te hota­re: Viori­ca Băl­tea­nu, prof. univ. dr. Uni­ver­si­ta­tea de Vest și Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra, scri­i­tor, ling­vist, publi­cist, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, publi­cist la Radio Româ­nia Cul­tu­ral, Dana Fodor Mate­es­cu, publi­cist, scri­i­tor, Bucu­rești, Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an, publi­cist, scri­i­tor, poet, Slo­bo­zia, Lumi­ni­ța Popes­cu, publi­cistă, Sucea­va, Ioan Iacob, cadru uni­ver­si­tar, publi­cist, Bucu­rești, Ana-Eli­sa­be­ta Flo­res­cu Coșe­rea­nu, Muze­ul Boto­șani, Alba Popes­cu, 6TV, emi­siu­nea ”Un veac de Uni­re”, Mioa­ra Gram, din Texas, USA și Eca­te­ri­na Cîm­pean (Cathy), de la Radio Pro­Dias­po­ra, iar lis­ta nu se înche­ie aici.


PICTORI, GRAFICIENI, BENZI DESENATE: Euge­niu Barău, pic­tor, Tul­cea, Mihai Ionuț Găgea­nu, gra­fi­cian, benzi dese­na­te, Paul Sto­ica, acu­a­re­list, Madrid, Spa­nia, tatăl doam­nei pro­fe­soa­re Ramo­na Buzea, David Cro­i­tor, pic­tor, Vatra Dor­nei, Ale­xan­dru Ghi­nea, pic­tor marin, Man­ga­lia, Lui­za Cala, artist plas­tic, Man­ga­lia. Cu toții sunt pre­zenți în arti­co­le­le publi­ca­te de noi.

Paul Sto­ica, Spa­nia, Madrid.

MEDIA, FOTO, VIDEO: Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hus­ton, Texas, USACătă­lin Anas­ta­se, foto-repor­ter, Syd­ney, Aus­tra­lia. Men­țiu­ne spe­cia­lă pen­tru Rareș Bâdrea din Mel­bo­ur­ne, Aus­tra­lia, aflat ”La cra­ti­ță”, în emi­siu­ni­le Arca TV. 🙂

Arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News des­pre Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, pot fi vizu­a­li­za­te aici.


Le mul­țu­mim în con­ti­nu­a­re și lui Cris­ti­an Cea­le­ra, pen­tru cola­bo­ra­rea admi­ra­bi­lă, pen­tru Poveș­ti­le sale dedi­ca­te Mării Negre, ca și lui Liviu Pre­des­cu, redac­tor muzi­cal la Radio Con­stan­ța. Se cuvi­ne a‑i amin­ti aici și pe scri­i­to­rii locali Dora Ali­na Roma­ne­scu și Vir­gil Stan, poe­ta și ese­i­sta Sil­va­na Cojo­că­ra­șu, pe talen­ta­tul și pro­fun­dul poet Robert-Mari­us Din­că, pe Adi­na Lozin­schi și pe cei­lalți mem­bri ai Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris. Un par­fum orien­tal deo­se­bit ne adu­ce în scri­e­ri­le  sale Urfet Șachir, căre­ia îi mul­țu­mim și cu acest pri­lej. Gale­ria de Artă din Saturn a Lui­zei Cala este și ea pre­zen­tă pe por­ta­lul Man­ga­lia News.

Cris­ti­an Cea­le­ra și Poveș­ti­le Mării Negre.

SPORTUL și MUZICA au, de ase­me­nea, câte o rubri­că spe­cia­lă, iar umo­riș­tii români de renu­me, prin­tre care Mari­an Avra­mes­cu, Mihai Matei, dar și Năs­ta­se Leon­te, sau Ana­nie Gag­niuc, ofe­ră citi­to­ri­lor noș­tri momen­te de des­tin­de­re, dar și momen­te de reflec­ție, prin cari­ca­tu­ri­le sau gag-uri­le dum­ne­a­lor, la rubri­ca de PAMFLET / UMOR.

Ne ono­rea­ză în mod deo­se­bit cola­bo­ra­rea cu artiș­tii foto­grafi de eli­tă din toa­tă țara: de la Galați, Mir­cea Bezer­ghea­nu, împre­u­nă cu ”hai­ta” sa de pes­te tot, Dia­na Buzo­ia­nu, actu­la­men­te la Lon­dra, sau Sorin Oni­șor, de la Timi­șoa­ra, Edu­ard Armea­nu din Crai­o­va, ”Cel mai bun medic din­tre foto­grafi și cel mai bun foto­graf din­tre medici”, sau Cos­min Tomo­ia­ga, din Mara­mu­reș, ori Sorin Dediu, din Bacău, Paul Palenc­sar, jur­na­list și foto­graf din Baia Mare, sau ”mese­ri­a­șii” con­stăn­țeni Bogdan Dumi­tru (Cla­boo Media) și Dan Cris­ti­an Mihă­i­les­cu, cel supra­nu­mit ”artis­tul foto­graf al Mării Negre”… Pen­tru toți am rezer­vat rubri­ca: FOTO/VIDEO, un răsfăț, un regal pen­tru pri­viri și sufle­te.

Tot aici publi­căm și foto­gra­fi­i­le rea­li­za­te de pasio­na­ții ”vră­ji­tori de ima­gini” din Man­ga­lia, din­tre care îi amin­tim pe: Ruxan­dra Geor­ges­cu, Vale­ri­an Șarîn­ga, Daniel Păcu­rici, Cipri­an Petrea­că, Bogdan Tur­toi, Rober­to Cojan, Niran Iba­du­la, Ele­na Stroe și Maria Caza­cu.


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, (Hous­ton, Texas), Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, Man­ga­lia News fiind pri­mul coti­dian onli­ne din Româ­nia, par­te­ner media ofi­ci­al într-un pro­iect media de o ase­me­nea anver­gu­ră.

Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV USA, pen­tru acest pro­iect gene­ros, adre­sat tutu­ror comu­ni­tă­ți­lor de români din Dias­po­ra și de Aca­să! Pen­tru noi toți, aceas­tă ini­ția­ti­vă ori­gi­na­lă este deo­se­bit de impor­tan­tă! Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia și pe toți româ­nii, ori­un­de s‑ar afla ei! Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Ame­ri­ca!


Pagi­ni­le și gru­pu­ri­le noas­tre pe Face­bo­ok, Twit­ter și You­Tu­be:
Man­ga­lia News Punct Ro — pagi­na de Fb;
MANGALIA NEWS OFICIAL — grup; 
#Anun­tu­ri­Man­ga­li­a­News - grup; 
#Limanu2MaiVamaVecheHagieni - grup; 
ROMÂNIA POZITIVĂ — grup recent înfi­in­țat, cu con­ți­nut dedi­cat;
Man­ga­lia News, pe Twit­ter;
Man­ga­lia News, pe Issuu.com — mate­ri­a­le de lec­tu­ră;
Man­ga­lia News, pe You­Tu­be - Vide­o­cli­pu­ri­le publi­ca­te de Man­ga­lia News.

N.B: Ca un supli­ment zonal, am lan­sat anul tre­cut site-ul www.VamaVeche2Mai.ronou mij­loc de comu­ni­ca­re între pri­e­te­nii sta­țiu­ni­lor 2 Mai și Vama Veche:

Dar de pagi­na VamaVeche2Mai, ce ziceți? 🙂


MULȚUMIRI, TUTUROR!

Mul­țu­mi­ri, pri­e­te­nu­lui Ionel Rugea, de la Mangalia.TV;
Mul­țu­mim, Anca Nicu­les­cu și Miha­e­la Marin, de la Edi­ția de Sud;
Mul­țu­mim, Mar­cel Almă­ja­nu, de la Man­ga­li­aOn­li­ne.

Ca de obi­cei, mul­țu­mi­ri spe­ci­a­le, cole­ge­lor și cole­gi­lor de redac­ție, pre­cum și spe­cia­liș­ti­lor IT din echi­pa teh­ni­că Man­ga­lia News!


Man­ga­lia News va con­ti­nua să păs­tre­ze ace­eași linie de con­du­i­tă edi­to­ri­a­lă neu­tră, cre­a­toa­re, pozi­ti­vă și va oglin­di pre­o­cu­pă­ri­le coti­die­ne ale cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia și din sudul lito­ra­lu­lui, vom con­ti­nua să fim un liant firesc și nece­sar între cetă­țeni și auto­ri­tă­ți­le loca­le, între turiști și posi­bi­lii inves­ti­tori, pen­tru ca Ceta­tea și întrea­ga zonă să pros­pe­re!


ȚINEM CÂT MAI APROAPE!

Prof. Tra­ian Lupu, coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News. Publi­cat Sâm­bă­tă, 23.02.2019. [email protected]


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply