Luminita Popescu: ‘Mă uit cu scîrbă la îmbuibații ăștia, cît scandal pentru că s-a mărit alocația copiilor de la 84 la 150 de lei. Vă dați seama ce nenorocire? Va intra țara în colaps, domnule!’

0
483
Booking.com

Lumi­ni­ta Popes­cu: “Mă uit cu scîr­bă la îmbu­i­ba­ții ăștia, cît scan­dal pen­tru că s-a mărit alo­ca­ția copi­i­lor de la 84 la 150 de lei. Vă dați sea­ma ce neno­ro­ci­re? Va intra țara în colaps, dom­nu­le!

Eu o înțe­leg pe asta cu defi­ci­tul buge­tar, numai eu știu de cîte ori am rămas cu ochii în soa­re pe la sfîr­și­tul lunii și ziua de sala­riu nu mai venea, par­că, dar, băi lăfă­i­ți­lor, băi gușa­ți­lor, ați tăi­at tot ce era de tăi­at, ați eco­no­mi­sit, ați ter­mi­nat cu iro­si­rea banu­lui public, ați tăi­at pen­si­i­le spe­ci­a­le și gata!, hai să luăm și de la copii??? Cum rămî­ne cu “vii­to­rul țării”, cu “nata­li­ta­tea” și “cei care ne vor plăti pen­sia”?

Cînd am năs­cut, în 2003, am văzut cu ochii mei cum spă­lau asis­ten­te­le mănu­și­le de uni­că folo­sin­ță și le uscau pe calo­ri­fer. Cur­gea aco­lo într-o chiu­ve­tă de inox sîn­ge, lichid amni­o­tic găl­bui și res­turi de pla­cen­tă. M-am să uit în via­ța mea asta.

A doua zi, cînd a fost nevo­ie de ceva medi­ca­men­te pen­tru copil, după ce că văzu­sem moar­tea la naș­te­re (doc­to­rul mi-a luat banii și a ple­cat aca­să că, na, era ziua de Paș­te, moa­șa avea draci că nu i-am dat cît i-am dat lui), m-au tri­mis la far­ma­cia spi­ta­lu­lui să le cum­păr că, deh, nu erau bani ca să le pri­mesc gra­tu­it.

Atunci m-am jurat că alt prun­cuț eu nu mai fac, deși i-am iubit așa de mult încît aș fi făcut un regi­ment de zîm­be­te și gîn­gu­reli.

Vi se pare mult 150 de lei pen­tru un copil în con­di­ți­i­le în care doar trans­por­tul lui la școa­lă cos­tă 11 lei PE ZI (în cazul meu sunt 18 km, dar poa­te cos­ta și mai mult, bine­în­țe­les), iar decon­ta­rea e de rîsul cur­ci­lor?

Eram în Ger­ma­nia în 2007 și m-au între­bat ăia cît e alo­ca­ția pen­tru un copil în Româ­nia. Din ianu­a­rie se mări­se cu 7 lei, de la 25 la 32 de lei. Tot atunci un euro era apro­xi­ma­tiv 3, 17 și le-am zis că e 10 euro pe lună. Eu cîș­ti­gam bani ăștia în două ore, sau chiar una, aco­lo. Mi-a fost ruși­ne, vă spun sin­cer. Acum, 12 ani mai tîr­ziu, în vre­me ce voi, îmbu­i­ba­ți­lor, v-ați îmbo­gă­țit din bani publici și fel-de-fel de mînă­rii, alo­ca­ția nu a ajuns la 20 de euro.

Mama m-a învă­țat să vor­besc fru­mos, dar fi-mi-ar scîr­bă de voi, nesim­ți­ți­lor!

PS: Nu vreți să știți cum mi-au tre­mu­rat mîi­ni­le cît am scris pos­ta­rea asta. Am edi­tat-o de vreo șap­te ori, ca să corec­tez gre­șe­li­le”. 

Lumi­ni­ta Popes­cu, 16 febru­a­rie 2019


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 17.02.2019. Alte arti­co­le pri­mi­te de la Lumi­ni­ța Popes­cu, puteți citi aici


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele