Lansarea Asociației ”DOBROGEA STRĂBUNĂ”, la Muzeul Militar Național “Regele Ferdinand I” — Filiala Constanța

0
339
Booking.com

DOBROGEA STRĂBUNĂ”. Muze­ul Mili­tar Națio­nal “Rege­le Fer­di­nand I” — Fili­a­la Con­stan­ța va fi gaz­da unui eve­ni­ment ine­dit joi, 28 febru­a­rie, cu înce­pe­re de la ora 14.00, când la sedi­ul insti­tu­ți­ei men­țio­na­te va avea loc lan­sa­rea Aso­ci­a­ți­ei “Dobro­gea Stră­bu­nă”.

Mem­brii fon­da­tori ai aso­ci­a­ți­ei, repu­tați isto­rici con­stăn­țeni vor pre­zen­ta obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le ale aces­tei enti­tăți non-pro­fit.

”Dobro­gea Stră­bu­nă” are ca scop pro­mo­va­rea Dobro­gei pe plan intern și inter­națio­nal, prin evi­den­ți­e­rea ele­men­te­lor sale de uni­ci­ta­te și a valo­ri­lor sale din dome­ni­i­le isto­ric, cul­tu­ral, geo­gra­fic, turis­tic, edu­ca­țio­nal etc.

Aso­ci­a­ția își pro­pu­ne orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te și mani­fes­tări cul­tu­ral-edu­ca­ti­ve, înce­pând cu sesiuni ști­in­ți­fi­ce, con­fe­rin­țe, sim­po­zi­oa­ne, dez­ba­teri publi­ce și până la spec­ta­co­le cul­tu­ral-artis­ti­ce, fes­ti­va­luri și alte eve­ni­men­te de gen.

Prin­tre obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le ale Aso­ci­a­ți­ei se numă­ră, de ase­me­nea: edi­ta­rea de publi­ca­ții și de mate­ri­a­le de pro­mo­va­re a isto­ri­ei dobro­ge­ne, orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te și spec­ta­co­le cu teme isto­ri­ce, pro­mo­va­rea și spri­ji­ni­rea res­ta­u­ră­ri­lor monu­men­te­lor isto­ri­ce și a ves­ti­gi­i­lor anti­ce.

Dobro­gea Stră­bu­nă” urmă­reș­te dezvol­ta­rea unor strân­se rela­ții de cola­bo­ra­re cu per­so­na­li­tăți și insti­tu­ții din țară și din stră­i­nă­ta­te. În ace­lași timp, aso­ci­a­ția va insti­tui și acor­da pre­mii per­so­na­li­tă­ți­lor ce s-au remar­cat și se vor remar­ca prin acti­vi­ta­tea lor de pro­mo­va­re a isto­ri­ei dobro­ge­ne și româ­nești.

Dezvol­ta­rea și revi­go­ra­rea vie­ții cul­tu­ra­le danubi­a­no-pon­ti­ce, apă­ra­rea și con­ser­va­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral-isto­ric sunt de ase­me­nea dezi­de­ra­te ale aces­tei enti­tăți.

Un obiec­tiv extrem de impor­tant, fun­damen­tal pen­tru Aso­ci­a­ția “Dobro­gea Stră­bu­nă” este ace­la de atra­ge­re și edu­ca­re a tine­ri­lor dobro­geni în acti­vi­tă­ți­le de cunoaș­te­re și pro­mo­va­re a isto­ri­ei ținu­tu­lui din­tre Dună­re și Mare.

Par­te­ne­rii eve­ni­men­tu­lui de lan­sa­re a Aso­ci­a­ți­ei sunt: Muze­ul Mili­tar Națio­nal „ Rege­le Fer­di­nand I”- Fili­a­la Con­stan­ța,  Muze­ul Națio­nal al Mari­nei Româ­ne, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța,  Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Tomis, Aso­ci­a­ția Astra Dobro­gea­nă, Gru­pul pen­tru  Jur­na­lism, Cul­tu­ră și Comu­ni­ca­re, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 22 I.C. Bră­ti­a­nu Con­stan­ța.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui  de joi va avea loc și un pro­gram artis­tic sus­ți­nut de corul Semi­na­ru­lui Teo­lo­gic Con­stan­ța și de ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr.22 I.C. Bră­ti­a­nu Con­stan­ța.

Vă aștep­tăm cu drag,

Joi, 28 febru­a­rie 2018, ora 14.00,

la sedi­ul Muze­u­lui Mili­tar Națio­nal „ Rege­le Fer­di­nand I” Fili­a­la Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 27.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele