Intră în vigoare noile reguli pentru vânzarea medicamentelor, inclusiv online

0
137
Booking.com

Intră în vigoa­re noi­le reguli pen­tru vân­za­rea medi­ca­men­te­lor, inclu­siv onli­ne.

Vân­za­rea medi­ca­men­te­lor, inclu­siv onli­ne, va tre­bui să res­pec­te noi reguli, care intră în vigoa­re de sâm­bă­tă, 9 febru­a­rie 2019, în toa­tă Uniu­nea Euro­pea­nă, inclu­siv în Româ­nia.

Indus­tria va tre­bui să apli­ce un cod de bare 2‑D și un dis­po­zi­tiv de pro­tec­ție împo­tri­va modi­fi­că­ri­lor ili­ci­te pe cutia medi­ca­men­te­lor eli­be­ra­te pe bază de rețe­tă.

Far­ma­ci­i­le, inclu­siv far­ma­ci­i­le onli­ne, și spi­ta­le­le vor tre­bui să veri­fi­ce auten­ti­ci­ta­tea medi­ca­men­te­lor îna­in­te de a le eli­be­ra pacien­ți­lor — a pre­ci­zat Comi­sia Euro­pea­nă, într‑o infor­ma­re trans­mi­să StartupCafe.ro.

Medi­ca­men­te­le pro­du­se îna­in­te de sâm­bă­tă, 9 febru­a­rie 2019, fără ele­men­te de sigu­ran­ță pot să rămâ­nă pe pia­ță până la data lor de expi­ra­re.

Noul sis­tem de veri­fi­ca­re de la un capăt la altul va obli­ga însă per­soa­ne­le auto­ri­za­te (în spe­cial far­ma­ciș­tii și spi­ta­le­le) să veri­fi­ce, pe tot par­cur­sul lan­țu­lui de apro­vi­zio­na­re, auten­ti­ci­ta­tea pro­du­se­lor.

El va per­mi­te sta­te­lor mem­bre să asi­gu­re o mai bună tra­sa­bi­li­ta­te a medi­ca­men­te­lor indi­vi­du­a­le, în spe­cial în cazul în care exis­tă vreo pre­o­cu­pa­re lega­tă de unul din­tre aces­tea.
Aces­ta este ulti­mul pas în transpu­ne­rea Direc­ti­vei pri­vind medi­ca­men­te­le fal­si­fi­ca­te, adop­ta­tă în 2011, care vizea­ză garan­ta­rea sigu­ran­ței și a cali­tă­ții medi­ca­men­te­lor vân­du­te în UE.

Ori­ce far­ma­cie sau spi­tal din UE va tre­bui să dis­pu­nă de un sis­tem care să faci­li­te­ze și să efi­cien­ti­ze­ze detec­ta­rea medi­ca­men­te­lor fal­si­fi­ca­te. În săp­tămâ­ni­le și luni­le urmă­toa­re, vom moni­to­ri­za noul sis­tem pen­tru a ne asi­gu­ra de func­țio­na­rea cores­pun­ză­toa­re a aces­tu­ia”, a decla­rat comi­sa­rul pen­tru sănă­ta­te și sigu­ran­ță ali­men­ta­ră, Vyte­nis Andriu­kai­tis.

(sur­sa: startupcafe.ro).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele