Începe Alpin Film Festival, un festival internațional de cultură și educație montană!

0
508

Înce­pe Alpin Film Fes­ti­val, fes­ti­val inter­națio­nal de cul­tu­ră și edu­ca­ție monta­nă!

Fes­ti­va­lul pro­pu­ne publi­cu­lui iubi­tor al mun­te­lui fil­me, cărți, expo­zi­ții de foto­gra­fie și dez­ba­teri publi­ce, în peri­oa­da 26 febru­a­rie – 3 mar­tie 2019, la Bra­șov, Pre­de­al și Buș­te­ni.

Cea de‑a patra edi­ție a Alpin Film Fes­ti­val, uni­cul fes­ti­val de cul­tu­ră și edu­ca­ție monta­nă din Româ­nia, se des­fă­șoa­ră anul aces­ta, în peri­oa­da 26 febru­a­rie – 3 mar­tie, în trei loca­ții – Bra­șov, Pre­de­al și Buș­te­ni.

Fes­ti­va­lul adu­ce în aten­ția publi­cu­lui fil­me spec­ta­cu­loa­se des­pre ascen­siuni monta­ne, expe­di­ții și povești ale mun­te­lui, în selec­ție inter­națio­na­lă și com­pe­ti­ție națio­na­lă, pre­cum și pre­zen­tări de car­te, dez­ba­teri și expo­zi­ții de foto­gra­fie lega­te de uni­ver­sul mun­te­lui și alpi­nism. Invi­ta­ții spe­ciali ai fes­ti­va­lu­lui vor inte­rac­țio­na cu publi­cul în eve­ni­men­te­le din cele 5 zile de fes­ti­val: alpi­niș­tii Zsolt Torok, Vlad Căpușan, Cor­nel Coco Gales­cu, Con­stan­tin Lăcă­tu­șu, Teo­fil Vlad, spor­ti­vii de per­for­man­ță Daci­a­na Leon­te, Robert Haj­nal, Bogdan Coteț, Roma Cio­ba­nu, Vio­rel Pălici, Toma Coco­nea, Deni­sa Dra­go­mir, Sil­viu Bălan, spe­o­lo­gul Dr. Cris­ti­an Las­cu și mulți alții.

Invi­ta­ții stră­ini sunt per­so­na­li­tăți de sea­mă în dome­ni­ul montan: ALDO AUDISIO, cel care a fost, până anul tre­cut, Direc­to­rul Muze­u­lui Mun­te­lui din Tori­no, cel mai mare din Euro­pa de acest gen. Aldo Audi­sio este mem­bru în board-ul INTERNATIONAL ALLIANCE FOR MOUNTAIN FILM, aso­ci­a­ție ce reu­neș­te cele mai cunos­cu­te fes­ti­va­luri cu tema­ti­că monta­nă din întrea­ga lume. Ajuns la a 4 — a edi­ție, Alpin Film Fes­ti­val este eli­gi­bil, iar din 2020 va face par­te din pres­ti­gi­oa­sa aso­ci­a­ție. Un alt oas­pe­te de sea­ma este Tho­mas Dupin, jan­darm montan fran­cez care va pre­zen­ta, la Buș­te­ni, în cadrul Galei Alpi­nis­mu­lui, regi­mul legi­sla­tiv și pro­ble­me­le admi­nis­tra­ti­ve cu care se con­frun­tă în masi­vul Mont Blanc. Toto, cum mai este denu­mit fran­ce­zul, este vice-cam­pi­on euro­pean la căță­rat vite­za, dar și mem­bru în echi­pa națio­na­lă de esca­la­dă a Fran­ței. Lis­ta com­ple­tă a invi­ta­ți­lor și pri­e­te­ni­lor fes­ti­va­lu­lui este dis­po­ni­bi­lă pe site — http://www.alpinfilmfestival. ro/invitati.html

Gala de des­chi­de­re ALPIN FILM FESTIVAL

Gala se va des­fă­șu­ra, în pre­mie­ră la AULA SERGIU CHIRIACESCU a Uni­ver­si­tă­ții Transil­va­nia, Bra­șov, marți, 26 febru­a­rie la ora 19.  Este un eve­ni­ment de excep­tie, cu  pro­iec­ția fil­mu­lui favo­rit la pre­mi­ul Oscar pen­tru cel mai bun docu­men­tar. Pro­duc­ția Free Solo­es­te con­si­de­ra­tă de pre­sa ame­ri­ca­nă drept “cel mai bun film des­pre alpi­nism rea­li­zat vreo­da­tă”. Fil­mul va fi pre­zen­tat de cunos­cu­tul explo­ra­tor Cor­nel (COCO) GALESCU. Eve­ni­men­tul este rea­li­zat cu spri­ji­nul Natio­nal Geo­gra­phic Roma­nia, par­te­ner prin­ci­pal al Galei de Des­chi­de­re.

Selec­ția inter­națio­na­lă

Cele mai bune fil­me din 2018 vor fi pro­iec­ta­te la Bra­șov, fil­me pre­cum In the Star­li­ght, Cu bici­cle­ta în Bal­cani, Scri­soa­re către Olga, Para­sol Peak sau The Dawn Wall (fil­mul care va închi­de fes­ti­va­lul dumi­ni­că, 3 mar­tie, și, de alt­fel, mare­le suc­ces al anu­lui 2018, câști­gă­tor a pes­te 6 pre­mii la mari­le fes­ti­va­luri de film din lume). Loca­ți­i­le în care se vor pro­iec­ta fil­me­le din selec­ția inter­națio­na­lă sunt: Cen­trul Cul­tu­ral Redu­ta, Bra­șov; Cen­trul Mul­ti­cul­tu­ral al Uni­ver­si­tă­ții Transil­va­nia (Rec­to­rat), Bra­șov (Stra­da Poli­teh­ni­cii, nr. 1); Cen­trul Cul­tu­ral Aurel Stroe, Buș­te­ni.

Sec­țiu­nea Com­pe­ti­ția națio­na­lă — Film Româ­nesc de mun­te

Pro­iec­ți­i­le se vor ține la Cinemateca_Patria, iar fil­mul de des­chi­de­re va fi Tran­sal­pi­na – Dru­mul Regi­lor de Dumi­tru Budra­lă. În selec­ția de anul aces­ta veți des­co­peri poves­tea de via­ță a lui Tibi Ușe­riu în docu­men­ta­rul On My Way de Ana Pre­da. Fil­mul 10 (Zece) de Nico­le­ta Tal­pes și Lupii — de la con­flict la con­vie­țu­i­re — rea­li­zat de cei de la WOLFLIFE pro­mit sesiuni de între­bări și răs­pun­suri extrem de inte­re­san­te la fina­lul pro­iec­ți­i­lor. Revin la fes­ti­val cu ulti­me­le lor pro­duc­ții: Dan Curean și Dan Păvă­lo­iu, cu fil­mul Căla­re în Car­pați, Sabin Dorohoi, cu Bana­tul Montan — Calea Ape­lor și Dite Dine­sz, cu un film în pre­mie­ră abso­lu­tă. Lis­ta com­ple­tă a fil­me­lor din com­pe­ti­ția româ­neas­că aici. Loca­ția prin­ci­pa­lă a com­pe­ti­ți­ei națio­na­le este Cine­ma­te­ca Patria din Bra­șov. La pro­iec­ții vor par­ti­ci­pa și echi­pe­le fil­me­lor din com­pe­ti­ție, iar publi­cul va avea posi­bi­li­ta­tea să vote­ze pen­tru cel mai bun film româ­nesc de mun­te

Evenimente/Dezbateri

Fes­ti­va­lul are o impor­tan­tă com­po­nen­tă edu­ca­țio­na­lă și pro­pu­ne câte­va întâl­niri ine­di­te pe teme pre­cum: “CINEMA ȘI NATURĂ” — Cum se pot pro­mo­va cu aju­to­rul ima­gi­nii regiu­ni­le monta­ne,  valo­ri­le cul­tu­ra­le și edu­ca­tia monta­nă, ari­i­le pro­te­ja­te, ocro­ti­rea aces­to­ra și a mediu­lui natu­ral. Dis­cu­ți­i­le vor fi mode­ra­te de Iri­na Mar­ga­re­ta Nis­tor. Alte eve­ni­men­te din pro­gra­mul fes­ti­va­lu­lui sunt:

- Ziua Alpi­nis­mu­lui, la Buș­te­ni, în data de 2 mar­tie – o zi dedi­ca­tă alpi­nis­mu­lui româ­nesc cu Gala Alpi­nis­mu­lui, ajun­să la edi­ția a 4–1, tema din acest an fiind „Noi­le gene­ra­ții”.

- Fede­ra­ția Româ­nă de Alpi­nism și Esca­la­dă va oferi la Buș­te­ni, în cadrul aces­tei gale, titlu­ri­le de Spor­tiv al Anu­lui la dis­ci­pli­ne­le care fac par­te din fede­ra­ție. Pen­tru pri­ma oară, în cadrul galei, se vor acor­da pre­mii pen­tru cele mai bune per­for­man­țe ale anu­lui 2018 la aler­ga­re monta­nă, orien­ta­re spor­ti­vă și para­pan­tă.

- Con­cur­suri spor­ti­ve cu pre­mii ofe­ri­te de spon­so­rii fes­ti­va­lu­lui: Cupa șco­li­lor de schi la Pre­de­al, Con­curs schi de tură – Pre­de­al Ver­ti­cal Race (3 mar­tie); Cupa Sal­va­mont Pre­de­al, pri­ma edi­ție (28 febru­a­rie)

- Bucă­tă­ria Mun­te­lui – eve­ni­men­te cu degus­ta­rea pro­du­se­lor spe­ci­fi­ce mun­te­lui.

  • Echi­pa care a rea­li­zat cea mai impor­tan­tă per­for­man­ță a anu­lui 2018 în alpi­nis­mul româ­nesc va pre­zen­ta dumi­ni­că, 3 mar­tie, ora 15, la Cen­trul Cul­tu­ral Redu­ta, fil­mul EXPEDIȚIA VIVA PUMORI. Zsolt Torok, Teo­fil Vlad și Romi­că Popa vor fi pre­zenți în fața publi­cu­lui pen­tru a împăr­tăși amin­tiri din ascen­siu­nea pe masi­vul PUMORI (7161 m) din Hyma­la­ia, unde au des­chis un tra­seu în pre­mie­ră mondi­a­lă, pe care l‑au denu­mit “Les voya­ges de Petit Prin­ce”.

- Car­tea de mun­te este și ea săr­bă­to­ri­tă la ALPIN FILM FESTIVAL, fiind anun­ța­te pre­zen­tări de car­te (volu­me apă­ru­te la Româ­nia Pito­reas­că, Huma­ni­tas) urma­te de dis­cu­ții cu auto­rii.

Expo­zi­ții de foto­gra­fie:

·  “PĂDUREA” rea­li­za­tă cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ti­ei Foro­na și KONICA  MINOLTA,

·  “PARCURILE AMERICANE” – expo­zi­ție de foto­gra­fie, autor DAN DINU, pro­iect rea­li­zat cu spri­ji­nul Amba­sa­dei Ame­ri­ca­ne la Bucu­rești.

·  Expo­zi­ția MILVIUS la Core­si Sho­pping Resort

·  EXPOZIȚIE NATIONAL GEOGRAPHIC – cele mai fru­moa­se coperți de revis­tă din cei 15 ani de la apa­ri­ția cele­brei revis­te în Româ­nia.

Des­pre Alpin Film Fes­ti­val: ALPIN FILM FESTIVAL este un eve­ni­ment cul­tu­ral inter­na­ţio­nal de film, car­te și foto­gra­fie, care îşi pro­pu­ne să pro­mo­veze civi­li­za­ția monta­nă cu valo­ri­le ei patri­mo­ni­a­le, turis­ti­ce, eco­lo­gi­ce, eco­no­mi­ce, edu­ca­țio­na­le şi spor­ti­ve. Mai mul­te infor­ma­ții puteți găsi pe www.alpinfilmfestival.ro și https://www.facebook.com/ alpinfilmfestival/

Intra­rea la toa­te eve­ni­men­te­le fes­ti­va­lu­lui este libe­ră. Întreg pro­gra­mul Alpin Film Fes­ti­val și synop­sis-ul fil­me­lor selec­țio­na­te sunt dis­po­ni­bi­le pe www.alpinfilmfestival.ro

Con­tact ema­il: [email protected]


Man­ga­lia News, 25.02.2019. Mul­țu­mim, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele