Haideți să‑i ajutăm!
Incendiul din 2 Mai a spulberat munca de‑o viață a familiei Alexoiu și le‑a răpit pe cel care era ‘stâlpul casei’ — soț, tată, bunic…

0
696

Hai­deți să‑i aju­tăm, fie­ca­re, după cum poa­te! Incen­di­ul din 2 Mai a spul­be­rat mun­ca de‑o via­ță a fami­li­ei Ale­xo­iu și le‑a răpit pe cel care era ‘stâl­pul casei’ — soț, tată, bunic…

Lili­a­na Ivan: “Se spu­ne că tim­pul vin­de­ca rani si cica­tri­zea­za doruri si dureri cu câte o zi si inca o zi, si inca o zi…, pre­cum stra­tu­ri­le de ban­da­je. Ca via­ta mer­ge, în mod impla­ca­bil, ina­in­te, urmand o tra­iec­to­rie pres­ta­bi­li­tă si fixând pen­tru fie­ca­re din­tre noi un des­tin greu de inte­les câteo­da­tă. Cu neca­zuri si bucu­rii. Par­ca mai mul­te neca­zuri decat bucu­rii. 

Incen­di­ul din 2 Mai, de acum doua zile, care a spul­be­rat mun­ca de‑o via­ță a fami­li­ei Ale­xo­iu, a pus la grea încer­ca­re des­ti­ne­le a 5 oameni.

Unul din­tre ei, stâl­pul casei, soț, tata, bunic, a tre­cut in lumea celor drepți, lăsând în urmă un gol mult prea greu de aco­pe­rit. Cei­lalți 4 au fost la limi­ta. Soția, cei doi tineri si copi­lul sunt astăzi prin­tre noi, pen­tru ca au prins șan­sa secun­dei hota­ra­toa­re si au reu­sit sa păcă­leas­că flă­că­ri­le. Ei au rămas cu sufle­tul rănit de pier­de­rea unei per­soa­ne dragi si cu trau­ma unui incen­diu stins intr‑o lup­ta grea si devas­ta­toa­re. Si-atat.

De ace­ea vin din nou, acum, rugan­du-va să‑i aju­tati, să‑i aju­tăm să tră­i­as­că. Decent. Sa o ia de la capăt și să sim­tă că nu sunt sin­guri, ca este nor­mal si ome­nesc sa ceri aju­tor seme­ni­lor tai, atunci când des­ti­nul ti‑a întins o cap­ca­nă mult pes­te pute­ri­le tale.

O să afi­șez un cont ban­car, în lei, pen­tru cei care nu le pot fi aproa­pe in sen­sul pro­priu al cuvân­tu­lui, dar care vor să‑i aju­te. Meri­tă! Pen­tru tra­ge­dia prin care ei trec in aces­te momen­te si pen­tru con­di­tia noas­tra, ca oameni.

Con­tul în lei: RO95 RNCB 0117 1182 0188 0001Ale­xo­iu Ralu­ca. Con­tul este des­chis la BCR.

Citi­ti si: MARE TRAGEDIE, LA 2 MAI! Incen­di­ul care le‑a mis­tu­it casa a stins și fla­că­ra vie­ții celui pe care l‑am cunos­cut drept Ale­xe (Ale­xo­iu Ion). 


Man­ga­lia News, Dumi­ni­ca, 3 febru­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply