Fiscul a început verificarea veniturilor şi averilor persoanelor fizice. Cum află dacă sunt adevărate declaraţiile

1
918
Booking.com

Fis­cul a înce­put veri­fi­ca­rea veni­tu­ri­lor şi ave­ri­lor per­soa­ne­lor fizi­ce. Cum află dacă sunt ade­vă­ra­te decla­ra­ţi­i­le.

ANAF deru­lea­ză în pre­zent o ana­li­ză de risc în ce pri­veş­te situ­a­ţia fis­ca­lă a per­soa­ne­lor fizi­ce, în care veri­fi­că veni­tu­ri­le şi ave­rea aces­to­ra, urmând să selec­te­ze româ­nii în cazul căro­ra va ini­ţia con­troa­le amă­nu­nţi­te.

Cum se pot depu­ne decla­ra­ţi­i­le fis­ca­le

Prin­tre cei care ar putea ajun­ge, ast­fel, în vizo­rul ANAF, sunt per­soa­ne­le cu veni­turi nede­cla­ra­te, de exem­plu, din chi­rii, dar des­pre care ANAF află din alte sur­se.

Facem în pre­zent şi o ana­li­ză de risc pe zona per­soa­ne­lor fizi­ce, cu patri­mo­ni­ul deţi­nut”, a decla­rat vice­preşe­din­te­le ANAF Vir­gil Pîr­vu­les­cu. Ana­li­za este deru­la­tă la nive­lul dire­cţi­ei de inspe­cţie fis­ca­lă din ANAF, cea care se ocu­pă de per­soa­ne­le fizi­ce.

Cum veri­fi­că Fis­cul dacă sunt ade­vă­ra­te veni­tu­ri­le decla­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce

Fis­cul veri­fi­că frec­vent veri­di­ci­ta­tea situ­a­ţi­ei fis­ca­le pe care o decla­ră con­tri­bu­a­bi­lii, nu numai fir­me şi per­soa­ne fizi­ce auto­ri­za­te (PFA), ci şi une­le per­soa­ne fizi­ce, iden­ti­fi­ca­te, din aproa­pe în aproa­pe, ca pre­zen­tând un risc fis­cal mai ridi­cat.

Pro­ble­me tre­bu­ie să-şi facă în spe­cial cei ale căror veni­turi decla­ra­te sunt sem­ni­fi­ca­tiv mai mici decât cele rea­le, cu atât mai mult în situ­a­ţia în care nu pot pro­du­ce jus­ti­fi­cări pen­tru dife­renţe­le pe care inspec­to­rii le găsesc.

Veri­fi­ca­rea situ­a­ţi­ei fis­ca­le per­so­na­le a per­soa­ne­lor fizi­ce cu pri­vi­re la impo­zi­tul pe venit e tra­ta­tă în Codul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă, dar se com­ple­tea­ză şi cu une­le pre­ve­deri din Ordi­nul MFP nr. 675/2018, expli­că Simo­na Voi­cu­les­cu, expert în sala­ri­za­re, taxa­re şi rela­ţia cu sta­tul.

Con­cret, Fis­cul se con­cen­trea­ză pe afla­rea situ­a­ţi­ei fis­ca­le rea­le a unei per­soa­ne, des­pre care are indi­cii că ar putea încăl­ca obli­ga­ţi­i­le fis­ca­le care‑i revin.

Veri­fi­cări făcu­te inclu­siv pe baza unor „pon­turi”

Cites­te mai mult: adev.ro/pmwsb4


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

  1. SI PENTRU UN CONTABIL CARE TINE CONTABILITATEA PE NASPA SI NU DECLARA LA FISC CE SE INTIMPLA ? POT EXEMPLIFICANIMIC, ASTAI ROMANIA SA VA FIE RUSINE

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele