Falsul medic ginecolog de la Spitalul Județean Ilfov n-a dat Capacitatea, a intrat la liceu cu media 1,68 și a abandonat definitiv Școala de Arte și Meserii “Unirea”, în clasa a IX-a! Mărturia unei paciente-doctor ajunsă pe mâna Ralucăi Bîrsan 

0
791
Booking.com

Fal­sul medic gine­co­log de la Spi­ta­lul Jude­țean Ilfov n-a dat Capa­ci­ta­tea, a intrat la liceu cu media 1,68 și a aban­do­nat defi­ni­tiv Școa­la de Arte și Mese­rii “Uni­rea”, în cla­sa a IX-a! Măr­tu­ria unei pacien­te-doc­tor ajun­să pe mâna Ralu­căi Bîr­san.

La Spi­ta­lul Jude­țean Ilfov, timp de 10 ani, feme­i­le au fost con­sul­ta­te, cusu­te și ban­da­ja­te după ope­ra­ți­i­le de ceza­ri­a­nă de Ralu­ca Bîr­san, doc­tor care a făcut școa­la doar 9 cla­se și și-a inven­tat apoi diplo­me­le medi­ca­le!

Minis­trul Sănă­tă­ții Sori­na Pin­tea a con­fir­mat ieri inves­ti­ga­ția jur­na­lis­ti­că a Liber­tă­ții: „Diplo­ma de licen­ță și actul de rezi­den­ți­at sunt fal­se!”

Dem­ni­ta­rul Guver­nu­lui Dăn­ci­lă a făcut o încer­ca­re resem­na­tă de a spu­ne că nu a greșit când a spus că „la spi­ta­le­le publi­ce nu se pot petre­ce cazuri pre­cum cel al lui Mat­teo Poli­ti”. Ea și-a argu­men­tat ide­ea că „Ralu­ca Bîr­san nu a fost anga­ja­tă, ci volun­tar la Spi­ta­lul Jude­țean Ilfov”.

Dar efec­tul asu­pra pacien­ți­lor este ace­lași, indi­fe­rent că un medic este volun­tar sau anga­jat, câtă vre­me intră în sala de ope­ra­ție! Și exis­tă nenu­mă­ra­te măr­tu­rii ale feme­i­lor șoca­te că au fost lăsa­te să nas­că „în ope­ra­ții de ceza­ri­a­nă în care am fost cusu­te de Ralu­ca Bîr­san”.

Liber­ta­tea mai face azi o dez­vă­lu­i­re. Ralu­ca Bîr­san nu doar că nu a făcut Facul­ta­tea de Medi­ci­nă, așa cum pre­tin­dea. Ea nu are nici baca­la­u­re­a­tul. Mai mult, n-a dat nici exa­me­nul de Capa­ci­ta­te de la fina­lul cla­sei a VIII-a și, după ce în 2003 s-a mutat cu media 1,68 la Școa­la de Arte și Mese­rii a Lice­u­lui Uni­rea, în cla­sa a IX-a s-a retras din școa­lă!  

Ralu­ca Bîr­san (dreap­ta), ală­tu­ri de unul din­tre doc­to­rii de la Spi­ta­lul Jude­țean Ilfov.

Inves­ti­ga­ție de Mire­la Neag, Ale­xan­dra Nis­to­ro­iu, Răzvan Luțac și Cătă­lin Tolon­tan 

Citeş­te întrea­ga şti­re: Fal­sul medic gine­co­log de la Spi­ta­lul Jude­țean Ilfov n-a dat Capa­ci­ta­tea, a intrat la liceu cu media 1,68 și a aban­do­nat defi­ni­tiv Școa­la de Arte și Mese­rii “Uni­rea” în cla­sa a IX-a! Măr­tu­ria unei pacien­te-doc­tor ajun­să pe mâna Ralu­căi Bîr­san


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele