Falsul medic a fost prins la vamă, în timp ce voia să iasă din țară [VIDEO]

0
165
Booking.com

Fal­sul medic a fost prins la vamă, în timp ce voia să iasă din țară.

Ita­li­a­nul care a ajuns să ope­re­ze în mai mul­te cli­nici pri­va­te, fără să aibă stu­dii de medi­ci­nă, a fost prins, mier­curi dimi­nea­ță, la Punc­tul de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Cur­tici. El voia să iasă din ţară, într-un tren Inter Regio, care cir­cu­la pe ruta Bucu­rești – Buda­pes­ta. Băr­ba­tul s‑a legi­ti­mat cu un paşa­port ita­li­an.

Cetă­țea­nul ita­li­an urmea­ză a fi pre­dat în cur­sul zilei unei echi­pe ope­ra­ti­ve din cadrul Poli­ţi­ei Româ­ne, în vede­rea luă­rii măsu­ri­lor lega­le ce se impun.

Mat­teo Poli­ti are doar 8 cla­se, dar şi o con­dam­na­re cu sus­pen­da­re în Ita­lia. Sub nume­le de Mat­thew Mode, şi‑a ela­bo­rat un CV impre­sio­nant, pe baza unei diplo­me fal­se, emi­să de o facul­ta­te din Pri­ş­ti­na — Koso­vo.

Ast­fel a pro­fe­sat aproa­pe un an, fără să aibă aviz de la Cole­gi­ul Medi­ci­lor. Acum, auto­ri­tă­ți­le au declan­șat anche­te de amploa­re și îi veri­fi­că pe toți medi­cii stră­ini de la noi. Cole­gi­ul Medi­ci­lor infor­mea­ză că a făcut plân­ge­re la Par­chet pe 17 ianu­a­rie.

Pre­su­pu­sul medic des­pre care se ştia că se numeș­te în acte Mat­teo Poli­ti se pare că avea de fapt o altă iden­ti­ta­te. Fos­tul Avo­cat al Popo­ru­lui, Ghe­or­ghe Ian­cu, a decla­rat că “de fapt îl chea­mă Mecio Molt, nu este Poli­ti Mat­teo. Ăsta este nume­le de sce­nă. Lucra pe la Monza și în mall-uri, în cabi­ne­te nea­u­to­ri­za­te. Nu este sin­gu­rul caz! Mai sunt niș­te domni care fac ast­fel de ope­ra­țiuni. Par­che­tul de la Sec­tor 1 este sesi­zat des­pre aces­te cazuri”, a mai spus Ghe­or­ghe Ian­cu.

A ope­rat zeci de pacienți fără să fie medic. Minis­trul Sori­na Pin­tea, des­pre cazul fal­su­lui chi­rurg ita­li­an: “Minis­te­rul nu a dat echi­va­la­rea ace­lei diplo­me”. Pozi­ția Cole­gi­ul Medi­ci­lor și a Gru­pu­lui Monza Româ­nia.

Ca să pro­fe­se­ze în Româ­nia, un medic stră­in tre­bu­ie să depu­nă un dosar cu mai mul­te docu­men­te la Minis­te­rul Sănă­tă­ţii. După ce auto­ri­tă­ţi­le veri­fi­că diplo­me­le doc­to­ru­lui, dau un aviz. Cu aces­ta, se duce la Cole­gi­ul Medi­ci­lor, unde obţi­ne drep­tul de a prac­ti­ca medi­ci­na. Apoi, la Dire­cţia de Sănă­ta­te Publi­că, pen­tru a obţi­ne un cod de para­fă.

Cole­gi­ul Medi­ci­lor din Bucu­rești a cerut Direc­ți­ei de Sănă­ta­te să veri­fi­ce docu­men­te­le tutu­ror medi­ci­lor stră­ini care pro­fe­sea­ză în spi­ta­le de stat şi pri­va­te.

(Mai mult pe stiri.tvr.ro).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele