De Dragobete, concert Nicoleta Nucă, la Mangalia

0
682

De Dra­go­be­te, con­cert Nico­le­ta Nucă, la Man­ga­lia.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, dumi­ni­că, 24 febru­a­rie, un con­cert extra­or­di­nar dedi­cat zilei de Dra­go­be­te. Spec­ta­co­lul va fi sus­ți­nut de îndră­gi­ta inter­pre­tă Nico­le­ta Nucă, pe sce­na Casei de Cul­tu­ră, înce­pând cu ora 17.00.

La eve­ni­ment sunt invi­tați toți tine­rii Man­ga­li­ei, pen­tru a petre­ce împre­u­nă cu artis­ta momen­te uni­ce. Ală­tu­ri de invi­ta­ții săi, artiști locali, cân­tă­rea­ța va oferi un show elec­tri­zant tine­ri­lor ora­șu­lui, dar și celor care apre­cia­ză melo­di­i­le aces­te­ia. Spe­cial pen­tru toți cei care vor dori să ia par­te la eve­ni­ment, intra­rea este libe­ră. De câți­va ani, comu­ni­ta­tea din Man­ga­lia cele­brea­ză aceas­tă zi, Dra­go­be­te­le fiind con­si­de­rat pro­tec­to­rul iubi­rii la români.


Man­ga­lia News, 23.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply