DAS Mangalia anunță majorări ale plafoanelor la căldură și pachete

0
253
Booking.com

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ MANGALIA (DAS) ANUNȚĂ: 

Prin pre­zen­ta, vă adu­cem la cunoș­tin­ță că înce­pând cu data de 01.01.2019 art. 94 din OUG 114/2018 a modi­fi­cat art. 9, alin (1), lite­ra i, art. 10, alin (1), lite­ra i și art. 11, alin (1), lite­ra i, în care se sti­pu­lea­ză că „fami­li­i­lor şi per­soa­ne­lor sin­gu­re al căror venit net mediu lunar pe mem­bru de fami­lie, res­pec­tiv al per­soa­nei sin­gu­re se situ­ea­ză între 1,0802 ISR şi 1,500 ISR li se acor­dă o sumă de 0,040 ISR”, ale OUG 70/2011 pri­vind măsu­ri­le de pro­tec­ție soci­a­lă în peri­oa­da sezo­nu­lui rece, apro­ba­tă prin Legea 92/2012.

Modi­fi­că­ri­le sus men­țio­na­te fac refe­ri­re la schim­ba­rea veni­tu­lui net mediu lunar pe mem­bru de fami­lie, res­pec­tiv al per­soa­nei sin­gu­re, de la 615 lei la 750 lei, pre­cum și suma ce se acor­dă, de la 16 lei la 20 de lei, pe lună.

Având în vede­re cele pre­ci­zate, Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, vă așteap­tă, în con­ti­nu­a­re, cu soli­ci­tări pen­tru a putea bene­fi­cia de sub­ven­ția la încă­l­zi­rea locu­in­ței cu ener­gie ter­mi­că, ener­gie elec­tri­că, gaze natu­ra­le și com­bus­ti­bili solizi, PÂNĂ LA DATA DE 20 FEBRUARIE 2019 (aju­tor inclus pen­tru luni­le febru­a­rie și mar­tie 2019).


INFORMARE MAJORARE PLAFON PACHETE

Având în vede­re Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia Nr. 286 modi­fi­ca­tă de HCL Nr.126/26.09.2017 pri­vind apro­ba­rea „Pro­gra­mu­lui de spri­ji­ni­re a unor cate­go­rii de per­soa­ne ce se află în situ­a­ții de difi­cul­ta­te sau vul­ne­ra­bi­li­ta­te eco­no­mi­că și soci­a­lă”, vă înști­in­țăm că a fost majo­rat pla­fo­nul de la 850 lei/persoană, res­pec­tiv 2000 lei/familie, la 950lei/persoană, res­pec­tiv 2500 lei/familie. Cate­go­ri­i­le bene­fi­ci­a­re, sunt:

a) per­soa­ne­le care au cali­ta­tea de pen­sio­nar sau sunt indem­ni­za­te în baza legi­lor spe­ci­a­le și ale căror veni­turi luna­re cumu­la­te în sumă netă sunt mai mici sau cel mult ega­le cu suma de 950lei/persoană și 2500 lei/familie;

b)persoane cu vâr­sta de 60 de ani fară niciun venit;

c)persoanele înca­dra­te în grad de han­di­cap: grav,accentuat, mediu şi uşor;

d)veteranilor de răz­boi şi vădu­ve­lor aces­to­ra.

Pen­tru întoc­mi­rea dosa­ru­lui sunt nece­sa­re urmă­toa­re­le acte:

CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE;

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU TOŢI MEMBRII:

1. copie la acte­le de iden­ti­ta­te ale tutu­ror mem­bri­lor fami­li­ei;

2. cupon de pen­sie, după caz;

3. cupon indem­ni­za­ţie de şomaj, cer­ti­fi­cat de han­di­cap, alo­ca­ţii de stat, după caz;

4. ade­ve­rinţe de sala­ri­za­re, după caz;

5. cer­ti­fi­cat de ates­ta­re fis­ca­lă eli­be­rat de Ser­vi­ci­ul de Taxe şi Impo­zi­te Loca­le din cadrul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, care să ates­te că nu au dato­rii pen­tru toţi mem­brii fami­li­ei;

6. cer­ti­fi­cat de deces, după caz;

7. hotă­râre de divorţ, după caz.

Lis­ta bunu­ri­lor ce con­duc la exclu­de­rea acor­dă­rii spri­ji­nu­lui ali­men­tar per­soa­ne­lor ce se află în situ­a­ții de difi­cul­ta­te sau vul­ne­ra­bi­li­ta­te eco­no­mi­că și soci­a­lă, cetă­țeni ai muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia: clă­diri sau alte spa­ții loca­ti­ve în afa­ra locu­in­ței de domi­ci­liu și a ane­xe­lor gos­po­dă­rești (case de vacan­ță, pis­ci­ne, sau­ne și alte­le) ori alte imo­bi­le afla­te în una din­tre urmă­toa­re­le for­me de deți­ne­re: pro­pri­e­ta­te, închi­ri­e­re, con­ce­siu­ne, como­dat, etc.

Moto­ci­cle­te, moto­re­te, scu­te­re și auto­tu­ris­me cu o vechi­me mai mică de 10 ani, cu excep­ția celor adap­ta­te pen­tru per­soa­ne­le cu han­di­cap sau des­ti­na­te trans­por­tu­lui aces­to­ra ori al per­soa­ne­lor depen­den­te, pre­cum și pen­tru uzul per­soa­ne­lor afla­te în zone greu acce­si­bi­le.

Obli­ga­ţia achi­tă­rii impo­zi­te­lor şi taxe­lor loca­le către buge­tul local.

Neîn­de­pli­ni­rea une­ia din con­di­ți­i­le sus men­țio­na­te duce la exclu­de­rea acor­dă­rii spri­ji­nu­lui ali­men­tar.

Dosa­re­le se vor depu­ne la Sedi­ul Dire­cţi­ei Asis­tenţă Soci­a­lă, din stra­da Del­fi­nu­lui nr. 1, în inter­va­lul orar:

LUNIMIERCURI:  9:00 — 16:00;

JOI                        9:00 — 18:00;

VINERI                   9:00 — 14:00.


Man­ga­li­a­News, 11.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele